ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมนึก กุลสถิตพร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพรรณ สุขอรุณ 6
2 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 6
3 ปราณีต เพ็ญศรี 6
4 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 5
5 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 5
6 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 5
7 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 5
8 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 5
9 วาริน แสงกิติโกมล 5
10 วนิดา นพพรพันธุ์ 5
11 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
12 วัลลา ตันตโยทัย 4
13 สิริเนตร กฤติยาวงศ์ 4
14 ภูษิตา บริสุทธิกุล 3
15 Sirinate Krittiyawong 2
16 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
17 Valla Tantayotai 2
18 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 2
19 Winai Dahlan 2
20 เทพ หิมะทองคำ 2
21 นิภา โรจนรุ่งวศินกุล 2
22 มนทกาน ไชยกุมาร 2
23 Thep Himathongkam 2
24 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
25 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
26 Nutrition Research Institute, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 1
27 สถาบันโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
28 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
29 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
30 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
31 กนกนภัส สินเสนาะ 1
32 Theptharin Hospital, Bangkok 1
33 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
34 สมปอง เรืองจวง 1
35 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
36 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
37 Darawan Sritanyarat 1
38 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 1
39 Health Service Center 12 1
40 Yupa Praingamnetr 1
41 ยุพา ไพรงามเนตร 1
42 ดารวัลย์ ศรีธัญรัตน์ 1
43 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
44 School of Nursing, Walailak University 1
45 Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University, Bangkok 1
46 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
47 Jongjit Angkatavanich 1
48 Nipa Rojroongwasinkul 1
49 Theptarin Hospital 1
50 Section of Nursing Science, Valailak University, Nakhon Si Thammarat Province 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2551 3
3 2550 2
4 2539 1
5 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนาศูนย์กลางการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
4 พฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาชุมชนเมืองบางคอแหลม
5 การประยุกต์ The Transtheoretical Model ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชนบท กรณีศึกษา ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2550
6 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
7 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2539
8 ผลของระยะเวลาที่ใช้ในการยืด ต่อความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ แฮมสตริง และการคงสภาพความอ่อนตัวในหญิงไทยอายุ 18-25 ปี