ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2554 4
7 2553 3
8 2551 3
9 2546 1
10 2544 2
11 543 42
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
2 การบำบัดไนโตรเจน สารอินทรีย์ และซัลเฟตโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศร่วมกับไนตริฟิเคชันบางส่วนและแอนาม็อกสำหรับน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2557
3 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
4 การประเมินผลกระทบประเด็นปัญหาโลหะหนักในระบบนิเวศของบริเวณพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการใช้หอยนางรมเป็นตัวบ่งชี้
5 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2555
6 การลดการเกิดปัญหากลิ่นเหม็นของอุตสาหกรรมยางแท่งSTR20ด้วยระบบดักจับแบบเปียกทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
7 การประเมินวัฏจักรชีวิตของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
8 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
9 การประเมินวัฎจักรชีวิตของปุ๋ยหมักที่ทำจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและที่ทำจากวัสดุเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
10 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
11 การประเมินสภาพปัญหาการทำปุ๋ยหมักชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
12 การเลี้ยงปลาโดยใช้ไส้เดือนดินที่เลี้ยงจากมูลฝอยตลาดสดและกากตะกอนอินทรีย์จากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
13 การใช้ไส้เดือนดินเพื่อย่อยสลายกากตะกอนอินทรีย์จากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มและมูลฝอยจากตลาดสด
ปี พ.ศ. 2551
14 การใช้กากขี้แป้งจากโรงงานน้ำยางข้น และขี้เถ้าจากโรงงานยางแผ่นรมควันเมื่อเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตวัสดุแผ่นก้อนแข็งเพื่องานตกแต่ง
15 คุณลักษณะและศักยภาพการประยุกต์ใช้ปุ๋ยหมักจากของเสียโรงงานน้ำยางข้น โรงงานยางแท่ง STR20 และโรงรมยาง
16 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
17 การพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อนำกากของเสียจากโรงงานน้ำยางข้นมาใช้ใหม่ : กรณีศึกษาของกากขี้แป้ง
ปี พ.ศ. 2544
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการระเหยของแอมโมเนียจากน้ำเสียของโรงงานน้ำยางข้น
19 การตรวจสอบการจัดการของเสียของโรงงานน้ำยางข้น