ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมถวิล ธนะโสภณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมถวิล ธนะโสภน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น (ต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาเว็บเควสท์วิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
5 การรณรงค์การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
6 การพัฒนาหลักสูตรอิงเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาปฐมวัย
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน
8 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงเนื้อหาในรายวิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 การพัฒนาฐานความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
11 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาโดยใช้ทักษะชีวิตเป็นฐานความคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้เรื่องความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น
13 การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
14 การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบินในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาฐานความรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2548
16 การพัฒนาคลังการประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2547
17 โครงการพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 (ช่วงขั้นที่ 1-2)