ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ใบม่วง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เชาวลิต ศิลปทอง 2
2 ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว 2
3 พิพัฒน์ เรืองงาม 2
4 พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 2
5 สุเทพ ชุติรัตนพันธ์ 2
6 สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ 2
7 อมรชัย ประกอบยา 2
8 โสธรัตน์ อินสว่าง 2
9 สุรัสวดี ภูมิพานิช 2
10 นิพนธ์ สุคันธเมศวร์ 2
11 สุกันฑ์ พึ่งกุล 2
12 พลชัย กลิ่นขจร 2
13 วิสุทธิ์ โชติกเสถียร 2
14 นฤมล นุชเปลี่ยน 2
15 กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล 2
16 กนกพร บูชาบุญ 2
17 เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 2
18 เดชา เรืองอ่อน 2
19 ธัชชัย แสนเสนา 2
20 จันทนา พุฒิมงคลเจริญ 2
21 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1
22 ชัยพร ใจแก้ว 1
23 ดุสิต ธนเพทาย 1
24 Masahiro Ueki 1
25 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
26 หรรษา วัฒนานุกิจ 1
27 จเร ทองด้วง 1
28 Oki Taikan 1
29 Takehiko Satomura 1
30 Wonsik Kim 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 543 3
ผลงานวิจัย