ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ใบม่วง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อมรชัย ประกอบยา 2
2 พิพัฒน์ เรืองงาม 2
3 พัชรา เพชรวิโรจน์ชัย 2
4 นิพนธ์ สุคันธเมศวร์ 2
5 สุกันฑ์ พึ่งกุล 2
6 สุเทพ ชุติรัตนพันธ์ 2
7 โสธรัตน์ อินสว่าง 2
8 สุรัสวดี ภูมิพานิช 2
9 สุนทรพจน์ ป้านสวาสดิ์ 2
10 นฤมล นุชเปลี่ยน 2
11 ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว 2
12 วิสุทธิ์ โชติกเสถียร 2
13 เชาวลิต ศิลปทอง 2
14 ธัชชัย แสนเสนา 2
15 กนกพร บูชาบุญ 2
16 พลชัย กลิ่นขจร 2
17 กฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล 2
18 จันทนา พุฒิมงคลเจริญ 2
19 เดชา เรืองอ่อน 2
20 เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข 2
21 สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง 1
22 ชัยพร ใจแก้ว 1
23 ดุสิต ธนเพทาย 1
24 Masahiro Ueki 1
25 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
26 หรรษา วัฒนานุกิจ 1
27 จเร ทองด้วง 1
28 Oki Taikan 1
29 Takehiko Satomura 1
30 Wonsik Kim 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 543 3
ผลงานวิจัย