ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย โอสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ธีรศักดิ์ ฤกษ์สมบูรณ์ 3
3 กัญจนา บุณยเกียรติ 3
4 สุเมธ ชวเดช 3
5 วิษณุ มีอยู่ 2
6 สถิดา ไกรลาศ 2
7 สมชาย โอสุวรรณ 2
8 จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ 2
9 บุนยรัชต์ กิติยานันท์ 2
10 ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 2
11 ชัยณรงค์ ตระกูลสุขอนันต์ 2
12 ศักรินทร์ ภูมิรัตน 2
13 ศิริพร จงผาติวุฒิ 2
14 อัมพาวดี ศรีสัจจะเลิศวาจา 1
15 วิชา วนดุรงค์วรรณ 1
16 ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง 1
17 วิชา วนดุรงค์วรรณ 1
18 ธานินทร์ ตัณฑเกษม 1
19 ดวงพร ธีรภาพไพสิฐ 1
20 วชิรา บุษยานนท์ 1
21 อรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย 1
22 อนัญญา พจนารถ 1
23 นิภา เศรษฐไพศาล 1
24 ชุติมา ลิมปิจักร์ 1
25 โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 1
26 กัณฑมาศ สุทธิเรืองวงศ์ 1
27 วิทยา เทพไพฑูรย์ 1
28 สุทธิ อรุณวัฒนางค์กูล 1
29 สมฤดี ริมพะสุต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2545 1
3 2539 3
4 2538 1
5 2537 1
6 2535 1
7 2534 1
8 2533 2
9 2532 1
10 2530 1
11 2529 1
12 2528 2
13 2525 1
14 2523 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การแยกสกัดสารอะโรเมติกส์ออกจากน้ำเสียโดยอาศัยการแยกวัฎภาค
2 การเพิ่มความต้านทานซัลเฟอร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดแพลทินัมบนซีโอไลต์แอล โดยการเติมธาตุในอนุกรมแลนทาไนด์และเตรียมด้วยวิธีระเหิดสารเข้าไปยังโพรงของซีโอไลต์
ปี พ.ศ. 2545
3 ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนมอนอกไซด์
ปี พ.ศ. 2539
4 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเงินบนโคบอลท์ออกไซด์ สำหรับควบคุมไอเสียรถยนต์ : รายงานฉบับสมบูรณ์
5 การปล่อยซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ ระหว่างการเผาไหม้ถ่ายหินอัดก้อนในเตาหุงต้มในครัวเรือน
6 การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีไฟฟ้าเคมีเพื่อกำจัดสารอินทรีย์และสี
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาถ่านหินอัดก้อนสำหรับหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2537
8 การลุกไหม้ได้เองของถ่านหินไทย
ปี พ.ศ. 2535
9 จลนพลศาสตร์การสลายตัวของกำมะถันในถ่านหินระหว่างคาร์บอไนเซชั่น
ปี พ.ศ. 2534
10 กระบวนการสมบูรณ์แบบผลิตน้ำส้มสายชูแบบต่อเนื่องจากน้ำสับปะรด
ปี พ.ศ. 2533
11 สหสัมพันธ์ระหว่างค่าความร้อนกับผลวิเคราะห์แบบประมาณ ของถ่านหินแหล่งต่างๆในประเทศไทย
12 การผลิตถ่านหินอัดก้อนไร้ควันในเตาหุงต้มแบบใหม่
ปี พ.ศ. 2532
13 สหสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการหลอมของเถ้าถ่านหินและองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2530
14 การขจัดกำมะถันในถ่านหินอัดก้อนโดยใช้ปูนขาว
ปี พ.ศ. 2529
15 ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของถ่านหินอัดก้อน
ปี พ.ศ. 2528
16 การปรับปรุงคุณภาพเศษถ่านหินโดยวิธีคาร์บอนไนเซชัน
17 การนำเศษถ่ายหินมาอัดก้อนเพื่อใช้ในครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2525
18 การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในการทำความเย็น โดยระบบดูดกลืนด้วยลิเทียมคลอไรด์-น้ำ
ปี พ.ศ. 2523
19 การทำความเย็นระบบดูดกลืนที่ใช้ แอมโมเนีย-น้ำ โดยอาศัยเยนเนอร์เรเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำ