ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย เอี่ยมอ่อง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขจร ตีรณธนากุล 5
2 เกรียง ตั้งสง่า 5
3 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 3
4 สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 3
5 ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ 2
6 พิทยา สุขจินดา 2
7 กฤษณพงศ์ มโนธรรม 2
8 สุภาวดี พนัสอำพน 2
9 ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ 1
10 อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล 1
11 พงศ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 1
12 วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล 1
13 วีระศักดิ์ เจียรสุจิตวิมล 1
14 สมชาย เจตสุรกานต์ 1
15 ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ 1
16 อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ 1
17 กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 ธีรภาพ ฐานิสโร 1
20 ชัญชนา บุญญไกร 1
21 จุลภัทร ยศสุนทรากุล, 2517- 1
22 วุทธินันท์ สุขโต 1
23 พิสุทธิ์ กตเวทิน 1
24 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 1
25 วรางคณา พิชัยวงศ์ 1
26 เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 1
27 สมพล บูรณะโอสถ 1
28 สีวิลา วิเศษลักษณ์ 1
29 ธาดา สืบหลินวงศ์ 1
30 เสาวลักษณ์ ชูศิลป์ 1
31 น๊อต เตชะวัฒนวรรณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2551 1
6 2550 2
7 2549 2
8 2547 4
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 1
12 2543 1
13 2542 4
14 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อัตราการสลายตัวของโปรตีนในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
ปี พ.ศ. 2555
2 Angiotensin II receptor blocker partially ameliorated intrarenal hypoxia in chronic kidney disease patients: A pre-/post-study.
ปี พ.ศ. 2554
3 การเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนของหนูไปเป็นเซลล์ไต
ปี พ.ศ. 2553
4 เปรียบเทียบการหลั่งแกรนูลของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลระหว่างกลุ่มที่ได้ซิเตรดและเฮปารินในการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง
5 เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
ปี พ.ศ. 2551
6 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
ปี พ.ศ. 2550
7 เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
8 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นโดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาการลดลงของระดับบิลิรูบินในผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะบิลิรูบินคั่งในกระแสเลือดด้วยการฟอกเลือดวิธีซิงเกิลพาสอัลบูมิน
10 ผลของยาอีรีย์โธรพอยอิติน เบต้า ต่อการเกิดพยาธิสภาพที่บริเวณทูบูโลอินเตอร์สติเชียมของไต ในหนูที่ถูกผูกท่อไต 1 ข้าง
ปี พ.ศ. 2547
11 ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตชนิดไอจีเอ
12 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นกับแบบคอนเวคทีฟ คอนโทร ดับเบิ้ลไฮ-ฟลักซ์ ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น
13 การศึกษาประสิทธิภาพตัวกรองชนิดเซลลูโลสไตรอะซิเตท กับตัวกรองสังเคราะห์โพลีซัลโฟนสำหรับการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลัน
14 ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีน
ปี พ.ศ. 2546
15 ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย
16 การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย
17 ผลของยาลดความดันโลหิตกลุ่มแอนจิโอเทนซินทูรีเซปเตอร์แอนแทคโกนิสต์ที่มีต่อการขจัดของเสียและน้ำผ่านทางเยื่อบุผนังช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร
ปี พ.ศ. 2545
18 ภาวะออกซิเดชั่นจากการให้เหล็กทางเส้นเลือดแบบเร็วและแบบช้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือด
19 ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต
ปี พ.ศ. 2544
20 ผลของซิเตรตต่อการเกิดพังผืดของไต ในหนูที่ถูกตัดไต 5/6 ส่วน
ปี พ.ศ. 2543
21 การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร
ปี พ.ศ. 2542
22 ประสิทธิภาพของการใช้เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดเฮพพารินระหว่างการทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
23 ระดับคาร์บามายเลตเตด ฮีโมโกลบิน (วาลีน ไฮแดนโตอิน) ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง
24 การศึกษาความเร็วเลือดผ่านหลอดนำเลือดโดยการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ไดลูชั่นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
25 การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากกระเทียม กับยาเฮชเอ็มจีโคเอรีดักเตสอินฮิบิเตอร์ ในการลดลงของระดับพลาสมาแอลดีแอลคอเลสเตอรอล ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2540
26 การวินิจฉัยภาวะกระดูกเสื่อมซี่งมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้อรัง โดยใช้คลื่นเสียงเปรียบเทียบกับการตรวจชิ้นกระดูกทางพยาธิวิทยา