ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย เอี่ยมอ่อง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขจร ตีรณธนากุล 5
2 เกรียง ตั้งสง่า 5
3 เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 3
4 สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 3
5 ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ 2
6 พิทยา สุขจินดา 2
7 กฤษณพงศ์ มโนธรรม 2
8 สุภาวดี พนัสอำพน 2
9 ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ 1
10 อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล 1
11 พงศ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ 1
12 วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล 1
13 วีระศักดิ์ เจียรสุจิตวิมล 1
14 สมชาย เจตสุรกานต์ 1
15 ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ 1
16 อุษณีย์ บุญศรีรัตน์ 1
17 กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
19 ธีรภาพ ฐานิสโร 1
20 ชัญชนา บุญญไกร 1
21 จุลภัทร ยศสุนทรากุล, 2517- 1
22 วุทธินันท์ สุขโต 1
23 พิสุทธิ์ กตเวทิน 1
24 ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ 1
25 วรางคณา พิชัยวงศ์ 1
26 เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ 1
27 สมพล บูรณะโอสถ 1
28 สีวิลา วิเศษลักษณ์ 1
29 ธาดา สืบหลินวงศ์ 1
30 เสาวลักษณ์ ชูศิลป์ 1
31 น๊อต เตชะวัฒนวรรณา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 2
7 2547 4
8 2546 3
9 2545 2
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 4
13 2540 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 อัตราการสลายตัวของโปรตีนในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
ปี พ.ศ. 2554
2 การเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนของหนูไปเป็นเซลล์ไต
ปี พ.ศ. 2553
3 เปรียบเทียบการหลั่งแกรนูลของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลระหว่างกลุ่มที่ได้ซิเตรดและเฮปารินในการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2551
4 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นโดยการให้สารน้ำทดแทนแบบเติมกึ่งกลางระหว่างตัวกรองและหลังตัวกรอง
ปี พ.ศ. 2549
6 การศึกษาการลดลงของระดับบิลิรูบินในผู้ป่วยโรคตับที่มีภาวะบิลิรูบินคั่งในกระแสเลือดด้วยการฟอกเลือดวิธีซิงเกิลพาสอัลบูมิน
7 ผลของยาอีรีย์โธรพอยอิติน เบต้า ต่อการเกิดพยาธิสภาพที่บริเวณทูบูโลอินเตอร์สติเชียมของไต ในหนูที่ถูกผูกท่อไต 1 ข้าง
ปี พ.ศ. 2547
8 ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตชนิดไอจีเอ
9 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการฟอกเลือดแบบออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นกับแบบคอนเวคทีฟ คอนโทร ดับเบิ้ลไฮ-ฟลักซ์ ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่น
10 การศึกษาประสิทธิภาพตัวกรองชนิดเซลลูโลสไตรอะซิเตท กับตัวกรองสังเคราะห์โพลีซัลโฟนสำหรับการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลัน
11 ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีน
ปี พ.ศ. 2546
12 ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย
13 การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย
14 ผลของยาลดความดันโลหิตกลุ่มแอนจิโอเทนซินทูรีเซปเตอร์แอนแทคโกนิสต์ที่มีต่อการขจัดของเสียและน้ำผ่านทางเยื่อบุผนังช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร
ปี พ.ศ. 2545
15 ภาวะออกซิเดชั่นจากการให้เหล็กทางเส้นเลือดแบบเร็วและแบบช้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ทำการฟอกเลือด
16 ผลในการใช้ยาแนนโดรโลนเดคาโนเอทต่อภาวะโภชนาการในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังก่อนการฟอกไต
ปี พ.ศ. 2544
17 ผลของซิเตรตต่อการเกิดพังผืดของไต ในหนูที่ถูกตัดไต 5/6 ส่วน
ปี พ.ศ. 2543
18 การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวร
ปี พ.ศ. 2542
19 ประสิทธิภาพของการใช้เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดเฮพพารินระหว่างการทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
20 ระดับคาร์บามายเลตเตด ฮีโมโกลบิน (วาลีน ไฮแดนโตอิน) ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง
21 การศึกษาความเร็วเลือดผ่านหลอดนำเลือดโดยการตรวจด้วยวิธีอัลตราซาวนด์ไดลูชั่นในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ล้างไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
22 การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากกระเทียม กับยาเฮชเอ็มจีโคเอรีดักเตสอินฮิบิเตอร์ ในการลดลงของระดับพลาสมาแอลดีแอลคอเลสเตอรอล ในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
ปี พ.ศ. 2540
23 การวินิจฉัยภาวะกระดูกเสื่อมซี่งมีสาเหตุจากโรคไตวายเรื้อรัง โดยใช้คลื่นเสียงเปรียบเทียบกับการตรวจชิ้นกระดูกทางพยาธิวิทยา