ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย อิสระวาณิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 1
3 2548 1
4 2546 1
5 2544 1
6 2542 3
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 4
10 2538 4
11 2536 1
12 2534 2
13 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 พัฒนาเครื่อง HPLC ราคาถูก สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2551
2 การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
ปี พ.ศ. 2548
3 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2546
4 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2544
5 การใช้เทคนิคอินฟราเรดตรวจมะเร็งปากมดลูกในส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2542
6 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
7 การชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
8 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2541
9 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
10 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
11 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัย
12 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2539
13 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
14 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจและเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
15 การวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดภายหลังการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ
16 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2538
17 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
18 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
19 ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด
20 การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2536
21 การศึกษาปัจจัยทางสังคมและพฤติกรรมของผู้ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
22 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
23 การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสมในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV
ปี พ.ศ. 2532
24 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี