ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย สุริยะไกร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย สุริยไกร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
2 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
3 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
4 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
7 อัญชลี จิตรักนที 1
8 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
9 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
10 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
11 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
12 limw0002@kku.ac.th 1
13 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
14 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
16 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
17 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
18 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
19 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
20 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
21 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
22 โรงพยาบาลสระบุรี 1
23 พิมประภา กิจวิธี 1
24 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 1
26 วิชุดา รัตนเพียร 1
27 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
28 รัชตะ อุลมาน 1
29 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
30 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
31 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
32 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
33 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
34 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
35 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
36 ศิริพา อุดมอักษร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 1
4 2550 2
5 2539 1
6 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเรียบแบบเพื่อนช่วยเพิ่อนและการใช้ระบบติดตามผลการเรียนทางออนไลน์
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้งเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยหลักจัดการเรียนแบบรู้แจ้ง เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2539
6 การวัดและประเมินการใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ในคลินิกเฉพาะโรคสามแห่ง ในโรงพยาบาลเด็ก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในงานบริการเภสัชสนเทศโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี
8 ผลการให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยรูปแบบพีเอเอสฉบับปรับปรุงโดยเภสัชกรชุมชน