ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย สุขสิริเสรีกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย สุขศิริเสรีกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อรองรับ การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในหมู่ประเทศ กลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาผลของการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ปี พ.ศ. 2553
4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคยดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยขญี่ปุ่น (JTEPA)
5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)
6 การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพัน ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ปี พ.ศ. 2551
7 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2550
8 การกำหนดต้นทุนและการจัดสรรในบริบทของวิธีการเหมาจ่ายบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
9 วิธีวิทยาการวิจัยในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ 2 ปีแรก (2540-2541)
ปี พ.ศ. 2543
10 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2541
11 การทบทวนและระดมความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยเรื่อง "โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านบริการสุขภาพ"
12 การกำหนดชุดบริการสุขภาพจำเป็นขั้นพื้นฐาน : ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม