ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย สุขสิริเสรีกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย สุขศิริเสรีกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อรองรับ การเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะในหมู่ประเทศ กลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาผลของการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ปี พ.ศ. 2553
4 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคยดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยขญี่ปุ่น (JTEPA)
5 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (JTEPA)
6 การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพัน ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
7 การศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพัน ตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
ปี พ.ศ. 2552
8 แนวทางการขยายความคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานนอกระบบในประเทศไทย
9 การประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย
10 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบ และผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
11 การประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
12 ผลกระทบของเขตการค้าเสรีของประเทศไทย ที่มีต่อแรงงานไทย
ปี พ.ศ. 2551
13 ระบบบริการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ใน 6 ประเทศ
14 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
15 ความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ
16 หลักการและการประยุตก์ใช้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ
17 สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
18 การกำหนดต้นทุนและการจัดสรรในบริบทของวิธีการเหมาจ่ายบริการสุขภาพ
19 สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
20 การประเมินผลการลงทุนพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานที่มีต่อรายได้และการกระจายรายได้ของแรงงานไทย
21 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ของประเทศไทย
22 แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี
23 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย
24 การพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยหลักการ Benchmarking
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ของประเทศไทย
26 แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี
27 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจบนฐานความรู้ของประเทศไทย
29 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นไทย
ปี พ.ศ. 2547
30 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
31 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
32 บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ปี พ.ศ. 2545
33 การศึกษาความเป็นไปได้ของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี จากสถาบันศาสนาและท้องถิ่น
34 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
36 การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2544
37 วิธีวิทยาการวิจัยในโครงการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ ฉบับที่ 8 ในระยะ 2 ปีแรก (2540-2541)
ปี พ.ศ. 2543
38 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคม และการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางกาาค้าและบริการด้านสาธารณสุข
39 การจัดทำแบบจำลองรายจ่ายสุขภาพ
40 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
41 บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
42 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
43 บทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
44 การเสริมสร้างการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อความเป็นเลิศในระบบการศึกษาของไทย : ยุทธศาสตร์การสร้างบุคลากร ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2541
45 การจัดทำดัชนีวัดผลงานและการคำนวณงบประมาณเพื่อการจัดสรรให้โรงพยาบาลของรัฐในรูปองค์การมหาชน
46 การกำหนดชุดบริการสุขภาพจำเป็นขั้นพื้นฐาน : ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม
47 การทบทวนและระดมความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยเรื่อง "โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยด้านบริการสุขภาพ"
48 การพัฒนาระบบงบประมาณด้านสาธารณสุขเพื่อประสิทธิภาพและความเสมอภาคของการจัดสรรและบริหารงบประมาณองค์กรระดับนโยบาย (ระยะที่ 1)
49 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
ปี พ.ศ. 2540
50 การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม : อดีตปัจจุบันและอนาคต
ปี พ.ศ. 2539
51 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
52 การพยากรณ์แบบแผนการเจ็บป่วยและความต้องการแพทย์ในอนาคต
53 การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อหลักประกันทางสังคม : อดีตปัจจุบันและอนาคต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 การประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย
55 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
56 การประเมินผลการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
57 ผลกระทบของเขตการค้าเสรีของประเทศไทย ที่มีต่อแรงงานไทย
58 การพัฒนาแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยด้วยหลักการ Benchmarking