ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย มณีวรรณ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย มณีวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิรินุช จินดารักษ์ 13
2 งบประมาณแผ่นดิน 9
3 อนุสรณ์ วรสิงห์ 9
4 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 8
5 ดุษฎี คำบุญเรือง 5
6 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
7 สุริยงค์ ประชาเขียว 4
8 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ 4
9 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน 4
10 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
11 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3
12 เครือข่ายฯ 3
13 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2
14 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 2
15 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 2
16 วีระ พันอินทร์ 2
17 ธวัชชัย พรมรัตน์ 2
18 สมใจ กาญจนวงศ์ 2
19 สินเดิม ดีโต 2
20 ชมพูนุช พืชมาก 2
21 นรินทร์ เชื้อหมอ 1
22 แหล่งทุนภายนอก(แหล่งทุนภายนอก) 1
23 ยุภามาณี ยางจ้าน 1
24 แหล่งทุนภายนอก 1
25 โยธิน อึ่งกูล 1
26 พฤศ ดิษฐเจริญ 1
27 ชยันต์ บุญยรักษ์ 1
28 เอกวิทย์ ใยดี 1
29 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
30 ชมพูนุช วรางคณากูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 2
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 7
8 2551 4
9 2550 7
10 2549 6
11 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
2 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
3 การพัฒนา Value Creation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินค่าวอร์เตอร์ฟุตพรินท์เพื่อการจัดการน้ำในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
5 การผลิตไบโอดีเซลโดยใช้วิธีการตรึงตัวเร่งปฏิกิริยา
ปี พ.ศ. 2556
6 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
7 การศึกษาเปรียบเทียบวงจรชีวิตการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
8 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีและสารเปลี่ยนสถานะ
9 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
10 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะ สำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
11 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนสู่อาคาร
12 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
13 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
14 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
15 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2553
16 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
17 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
ปี พ.ศ. 2552
18 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
19 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความทิ้งจากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
20 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
21 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
22 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเศรษฐศาสตร์ ในการผลิตอิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบและเถ้าลอยถ่านหิน
23 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
24 ผลกระทบของอุทกภัย ต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้านเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
25 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำยม
26 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพร่วมกับกากตะกอนน้ำมันดิบ
27 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์
28 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
ปี พ.ศ. 2550
29 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ โดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
30 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
31 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสาสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหย
32 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในระดับตำบล
33 การศึกษาเชิงลึกและประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็กพื้นที่ลุ่มน้ำยม
34 อิทธิพลของฟองอากาศที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบา
35 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
ปี พ.ศ. 2549
36 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
37 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำการความเย็นแบบระเหย
38 การศึกษาผลกระทบของสารทำงานต่ออัตราการระบายความร้อนของท่อความร้อน
39 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัด อุตรดิตถ์
40 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสา สำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
41 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริก ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้งจากไอเสีย และผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)