ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย มณีวรรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิรินุช จินดารักษ์ 11
2 อนุสรณ์ วรสิงห์ 8
3 งบประมาณแผ่นดิน 7
4 ฐิติพงษ์ อุ่นใจ 4
5 ฉันทนา พันธุ์เหล็ก 4
6 เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน 4
7 เงินรายได้ ม.นเรศวร 4
8 ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ 4
9 ดุษฎี คำบุญเรือง 4
10 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3
11 เครือข่ายฯ 3
12 ชมพูนุช พืชมาก 2
13 สินเดิม ดีโต 2
14 ธวัชชัย พรมรัตน์ 2
15 แหล่งทุนภายนอก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2
16 สุริยงค์ ประชาเขียว 2
17 สมใจ กาญจนวงศ์ 2
18 วีระ พันอินทร์ 1
19 ยุภามาณี ยางจ้าน 1
20 วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์ 1
21 โยธิน อึ่งกูล 1
22 แหล่งทุนภายนอก(แหล่งทุนภายนอก) 1
23 ชยันต์ บุญยรักษ์ 1
24 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 1
25 แหล่งทุนภายนอก 1
26 สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 3
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 4
5 2554 4
6 2553 6
7 2552 14
8 2551 5
9 2550 16
10 2549 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ
2 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ
3 การพัฒนา Value Creation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2559
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินค่าวอร์เตอร์ฟุตพรินท์เพื่อการจัดการน้ำในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2556
5 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2555
6 การศึกษาเปรียบเทียบวงจรชีวิตการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง
7 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีและสารเปลี่ยนสถานะ
8 การพัฒนาหน้าต่างกระจกสองชั้นที่มีวัสดุเปลี่ยนเฟสทำงานร่วมเพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร
9 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะ สำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2554
10 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ
11 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
12 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
13 การพัฒนาผนังหลายชั้นที่ส่วนประกอบของวัสดุเปลี่ยนสถานะร่วมกับคอนกรีตมวลเบา
ปี พ.ศ. 2553
14 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
15 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
16 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสา โดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
17 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
18 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพ และกากตะกอนน้ำมันดิบ
19 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
ปี พ.ศ. 2552
20 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
21 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสา โดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
22 การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก ระหว่างคูลลิ่งโมดูลและเพาเวอร์โมดูล
23 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
24 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพ และกากตะกอนน้ำมันดิบ
25 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
26 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์
27 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
28 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความทิ้งจากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
29 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
30 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
31 การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและเศรษฐศาสตร์ ในการผลิตอิฐมวลเบาที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบและเถ้าลอยถ่านหิน
32 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ
33 ผลกระทบของอุทกภัย ต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้านเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
34 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำยม
35 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
36 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพร่วมกับกากตะกอนน้ำมันดิบ
37 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์
38 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน
ปี พ.ศ. 2550
39 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
40 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
41 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสาสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหย
42 การศึกษาเชิงลึกและประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็กพื้นที่ลุ่มน้ำยม
43 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
44 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล
45 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
46 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
47 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
48 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ โดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
49 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
50 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสาสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหย
51 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในระดับตำบล
52 การศึกษาเชิงลึกและประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็กพื้นที่ลุ่มน้ำยม
53 อิทธิพลของฟองอากาศที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบา
54 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน
ปี พ.ศ. 2549
55 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
56 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
57 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)
58 ตู้ร้อน-เย็นเทอร์โมอิเล็กตริก (ระยะที่ 1)
59 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำการความเย็นแบบระเหย
60 การศึกษาผลกระทบของสารทำงานต่ออัตราการระบายความร้อนของท่อความร้อน
61 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัด อุตรดิตถ์
62 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสา สำหรับการทำความเย็นแบบระเหย
63 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริก ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้งจากไอเสีย และผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1)