ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย พัวจินดาเนตร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย พัวจินดาเนตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16
2 วันชัย ริจิรวนิช 7
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
4 สมอนงค์ กันทรวิชัยวัฒน์ 3
5 รัฐกร อุดมสุข 2
6 ชูเวช ชาญสง่าเวช 2
7 ดุสิต ธรรมแสง 2
8 กฤดิภัค โกยดุลย์ 2
9 สมนึก วิสุทธิแพทย์ 2
10 สุรปรีช์ เมาลีกุล 2
11 สุกันยา จันทร์พึ่งสุข 2
12 จิระเชษฐ์ บุญแก้ว 2
13 กรวิกา ข่ายทอง 2
14 เกียรติชัย ภู่กลมกล่อม 2
15 กำพล กิจชระภูมิ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 1
17 ณัฐธริญา ชาติกานนท์ 1
18 วรรณวิจิตร พนมเชิง 1
19 อภินันทนา อุดมศักดิกุล 1
20 ดุสิต โอภากร 1
21 พิเนตร พัววรานุเคราะห์ 1
22 ทิวากร จงมีความสุข 1
23 ศิริวรรณ เหมือนแก้ว 1
24 ณิชากร ตองอ่อน 1
25 กีรติยา ลิปิวัฒนาการ 1
26 เจริญ สว่างวงศ์ 1
27 อดิเทพ ชูศรี 1
28 กาญจนา กาญจนสุนทร 1
29 นิพนธ์ บัวแก้ว 1
30 พรชัย ฤกษ์อนันต์ 1
31 ปัณณรส รุ่งน้อย 1
32 สัญญา พิพัฒพรรณวงศ์ 1
33 ธาราริน อร่ามเจริญ 1
34 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
35 ปารเมศ ชุติมา 1
36 ไพฑูรย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2514- 1
37 ภัทรติกรณ์ รักษ์ศักดิ์ศรี 1
38 ปิยะณัฐ กาฬภักดี 1
39 สายฝน อ่อนทอง 1
40 สุขชีพ โลพันธ์ศรี 1
41 ปุณยาพร เผ่าพหล 1
42 ยุทธนา พาทีเพราะ 1
43 ศิรภัสสร มีครุฑ 1
44 ธนพร วรวาส 1
45 สุรศักดิ์ อ้นอุ่น 1
46 จตุรงค์ จิตต์สอาด 1
47 ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร 1
48 ภูวดล วงศ์สร้างทรัพย์ 1
49 สุพรรษา พลแก้ว 1
50 จักร ชื่นสกุล 1
51 ศรีสัจจา วิทยศักดิ์ 1
52 กลศาสตร์ คงนาวัง 1
53 พจน์ รัตนชัยสิทธิ์ 1
54 อรอุมา กอสนาน 1
55 บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล 1
56 รัชนี เจริญวุฒิโรจน์ 1
57 ณัฐเศรษฐ์ สมแสน 1
58 ประทานพร สำเภาเงิน 1
59 อำนาจ แก้วสามัคคี 1
60 ณัฐ มาตรชัยภูมิ 1
61 ชุติกาญจน์ ธีรเดช 1
62 พันธ์นิดา เริงฤทธิ์ 1
63 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
64 มุกริน สุตันตปฤดา 1
65 ปุญญกานต์ ตั้งบุญญศิลป์ 1
66 พรพจน์ ดุลยโกเมศ 1
67 พงศกร แสงผ่องแผ้ว 1
68 นพวรรธน์ รุจิพงศ์ภัทร์ 1
69 กุสุมา สุนประชา 1
70 ธีรศักดิ์ เจริญเศรษฐกุล 1
71 บุญชู จิระเกษมนุกูร 1
72 พิชญ์ภัทร วงศประสิทธิพร 1
73 ณฏฐินี จงรักษ์ 1
74 รัศมี มณีวงษ์ 1
75 ประภาส รติสิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2556 2
4 2555 7
5 2554 4
6 2553 8
7 2552 3
8 2551 2
9 2550 2
10 2549 5
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 11
14 2545 13
15 2544 2
16 2543 2
17 2542 4
18 2541 5
19 2540 1
20 2539 7
21 2538 1
22 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยแนวทางซิกซ์ ซิกมา
ปี พ.ศ. 2557
2 อิทธิผลของปัจจัยการตัดซิลิกอนเวเฟอร์ที่มีต่อรอยร้าว
3 การศึกษามูลค่าเพิ่มของกลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2556
4 การลดความสูญเปล่าในสายการผลิตแชสซีของรถแทรกเตอร์
5 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพลาสมา
ปี พ.ศ. 2555
6 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มใช้แล้วที่มีกรดไขมันอิสระแตกต่างกัน
7 การวางแผนการผลิต และจัดส่งสำหรับโรงงานผลิตกระดาษ
8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
9 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยควบคุมการผลิตแบบไดแคสติงต่อข้อบกพร่องของชิ้นงาน
10 การทดสอบคุณลักษณะของปูนทนไฟที่พัฒนาขึ้น
11 การศึกษาเทคโนโลยีบำบัดน้ำกากส่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมผลิตสุรา
12 การลดพลังงานสำหรับระบบการผลิตน้ำแข็งหลอด
ปี พ.ศ. 2554
13 การประเมินคุณภาพผู้ส่งมอบสินค้าของบริษัทก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมี
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินต้นทุนการผลิตชิ้นงานพลาสติกภายในรถยนต์
15 การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะการดำเนินงานของธุรกิจสถาบันกวดวิชา
16 การแก้ไขปัญหาการสึกหรอชิ้นส่วนประกับเพลาลูกเบี้ยวในเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2553
17 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
18 การออกแบบระบบข้อสนเทศเพื่อการผลิตสำหรับฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก
19 การศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของพลาสติกชีวภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
20 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ
21 การปรับปรุงกระบวนการให้บริการกำจัดวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
22 การออกแบบระบบข้อสนเทศเพื่อการผลิตสำหรับฟาร์มกล้วยไม้ตัดดอก
23 การศึกษาคุณสมบัติการใช้งานของพลาสติกชีวภาพสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์
24 การปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอิฐทนไฟ
ปี พ.ศ. 2552
25 อิทธิพลของการผสมพอลิโพรไพลีนที่นำกลับมาหลอมใหม่ต่อคุณสมบัติเชิงกลและดัชนีการหลอมไหล
26 การปรับปรุงโครงข่ายกิจกรรมของโครงการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี สำหรับโรงงานบรรจุวัคซีนมนุษย์ (ปลายน้ำ)
27 อิทธิพลของการผสมพอลิโพรไพลีนที่นำกลับมาหลอมใหม่ต่อคุณสมบัติเชิงกลและดัชนีการหลอมไหล
ปี พ.ศ. 2551
28 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลและศึกษาสภาวะปัจจัยที่มีผลต่อแรง เจียรขึ้นรูปทรงกลม
29 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลและศึกษาสภาวะปัจจัยที่มีผลต่อแรงเจียรขึ้นรูปทรงกลม
ปี พ.ศ. 2550
30 การศึกษาการใช้สารประกอบโลหะผสมกันในกระบวนการชุบนิกเกิลและโครเมี่ยมด้วยไฟฟ้า
31 การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานของการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
ปี พ.ศ. 2549
32 การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต
33 การลดเวลานำในการผลิต : กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์กีฬาทางน้ำ
34 การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว
35 การศึกษาผลกระทบของไนโตรเจนในก๊าซปกคลุมอาร์กอนที่มีต่อปริมาณเดลต้าเฟอร์ไรท์ในกระบวนการเชื่อมทิก เหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนนิติก เกรด 304 L
36 การศึกษาเพื่อจัดระบบการจำแนกชนิดและกำหนดรหัสผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
37 คอมพิวเตอร์ช่วยประเมินสมรรถนะระบบการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษา
ปี พ.ศ. 2547
38 การสำรวจสภาวการณ์ของห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025
ปี พ.ศ. 2546
39 ผลกระทบของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทย
40 การปรับปรุงผังโรงงานสำหรับโรงงานอัดบรรจุแก๊สใส่ถัง
41 ผลกระทบของความถี่และความเข้มเสียงที่มีต่อการกัดของยุงลาย (Aedes aegypti linnaeus) โดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง
42 การเพิ่มผลผลิตสำหรับกระบวนการผลิตแชมพู
43 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
44 คอมพิวเตอร์ช่วยประมาณการต้นทุนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้
45 การออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับการผลิตสารไฮดรอกซีอะพาไทต์
46 การผันแปรของการปรับตั้งช่องห่างลูกรีดสำหรับกระบวนการผลินเหล็กแผ่นรีดร้อนโดยใช้โปรแกรมจำลองการรีด
47 การจัดการการใช้ใบมีดของกระบวนการตัดแต่งสำหรับไม้ยางพาราแปรรูป
48 การวัดสมรรถนะการจัดการทางการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
49 การออกแบบระบบอัตโนมัติ สำหรับการผลิตสารไฮดรอกซีอะพาไทต์
ปี พ.ศ. 2545
50 ผลกระทบของปัจจัยการเชื่อมเลเซอร์ที่มีต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมในแขนจับหัวอ่านสำหรับจานแม่เหล็กแบบแข็ง
51 การพัฒนาระบบการจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตล้ออัลลอย
52 การออกแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมทางการผลิตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ขดลวดแม่เหล็กโดยใช้เทคนิคการแปลความต้องการของลูกค้า
53 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเจียรไนลูกรีดเหล็กหล่อผิวแข็งด้วยหินเจียรซิลิคอนคาร์ไบด์
54 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเหล็กปลายสั้น สำหรับกระบวนการหล่อเหล็กแท่งแบบต่อเนื่องโดยวิธีการออกแบบการทดลอง
55 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพสำหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
56 การจัดสรรค่าเผื่อและขนาดสำหรับเครื่องมือในกระบวนการเชื่อมติดของชิ้นงานแผ่นหัวอ่านเขียน
57 การศึกษาการวัดความหยาบผิวไม้ยางพาราแปรรูป โดยวิธีการประมวลผลภาพ
58 การวัดสมรรถนะการจัดการทางการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
59 การใช้ใบมีดตัดของกระบวนการตัดแต่งสำหรับไม้ยางพาราแปรรูป
60 การศึกษาชนิดผงเชื่อมที่มีผลต่ออายุการใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นรูปปากขวดที่ปรับสภาพแล้วสำหรับโรงงานผลิตขวดแก้วบรรจุ
61 กระบวนการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้แนวทาง R&M
62 การวัดสมรรถนะการจัดการทางการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ปี พ.ศ. 2544
63 การศึกษาการตัดวัสดุเปราะชนิดมีรูพรุน
64 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเกิดคราบสกปรกบริเวณขาโลหะส่วนโค้งของวงจรรวมสำหรับเครื่องทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์
ปี พ.ศ. 2543
65 คอมพิวเตอร์ช่วยการวิเคราะห์หาความเร็วตัดที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการปฏิบัติงานกลึง
66 การวัดสมรรถนะระบบการจัดการซ่อมบำรุงรักษา
ปี พ.ศ. 2542
67 คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีน และโพลิเอมีด-6 ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์เป็นตัวช่วยผสม
68 การวางแผนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับโรงงานยาเม็ด
69 การพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานผลิตและหน่วยงานติดตั้งของโรงงานผลิตเครื่องครัว
70 การปรับปรุงอรรถประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องครัว
ปี พ.ศ. 2541
71 โครงการวิจัย การบริหารการเพิ่มผลผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เพื่ออนาคต
72 การประยุกต์ใช้ของเสียจากการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน สำหรับผลิตภัณฑ์หมอนคอนกรีตรองกระเบื้อง
73 การเลือกและพัฒนาแม่พิมพ์เดิมชนิดโปรเกรสซีฟว์สำหรับการผลิตข้อต่อสายไฟฟ้า
74 การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมของการเจียรเหล็กหล่อสีเทาด้วยหินเจียรชนิดซิลิคอนคาร์ไบด์และคิวบิกโบรอนไนไทรด์
75 คุณสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับโพลิโพรพิลีน
ปี พ.ศ. 2540
76 สมบัติเชิงกลของพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์เสริมแรงด้วยใยแก้ว
ปี พ.ศ. 2539
77 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสับปะรดกระป๋อง
78 การวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการป้องกันการชำรุดของเครื่องจักร ในสายการผลิตโช้กอัป
79 การออกแบบระบบสารสนเทศการบำรุงรักษา สำหรับกระบวนการผลิตหลอดด้ายกระดาษ
80 การศึกษาพื้นที่ซ่อมแซมสีบกพร่องในกระบวนการพ่นสี ของอุตสาหกรรมรถยนต์
81 ระบบการจำแนกและการกำหนดรหัสชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ
82 ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตพีวีซี ชนิดยืดหยุ่น
83 เงื่อนไขการกลึงเหล็กหล่อสีเทาด้วยมีดกลึงคาร์ไบด์เคลือบผิว และมีดกลึงเซรามิก
ปี พ.ศ. 2538
84 การศึกษาเพื่อเสนอระบบการบริหารการผลิต สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ชนิดพลาสติก
ปี พ.ศ. 2529
85 การออกแบบระบบข้อสนเทศทางการผลิตสำหรับโรงงานเม็ดพลาสติก พีวีซี