ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ธนาวุฒิ วัฒนปรีชากิจ 5
3 เฉลิมวุฒิ น้อยอุ่นแสน 5
4 กิตติชัย เกื้อมา 2
5 วันเฉลิม โปรา 2
6 ศิวนันทน์ บุญประเสริฐ 2
7 Somchai Prasitjutrakul 2
8 เอกชัย ลีลารัศมี 2
9 มงคล ภิญโญสโมสร 1
10 ถาวร ลิขนะไพบูลย์ 1
11 เปรมิน จินดาวิมลเลิศ 1
12 ชลธิชา พงศ์สุปาณี 1
13 ชัชวาล วงศ์ศิริประเสริฐ 1
14 ชญมน ยูเด็น 1
15 ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ 1
16 สมศักดิ์ จึงสง่าสม 1
17 ศักดิ์ชัย กิตติจารุภา 1
18 อนุชิต พัฒนวรพันธุ์ 1
19 สมพงษ์ ปาลกูล 1
20 เขมชาต รุ่งชวาลนนท์ 1
21 กรัชพล ชมรัตน์ 1
22 ฉวีวรรณ ศรีสุวรรณกิจ 1
23 ธนินทร์ กระจังทอง 1
24 บุญเสริม กิจศิริกุล 1
25 ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง 1
26 โสภณ ทองเกษม 1
27 ศานิต วิรยศิริ 1
28 วรวัฒน์ วรศิลป์ 1
29 ปวีณา ทองใบ 1
30 จารุวรรณ ช่วยเดช 1
31 วีรนันท์ วัฒนเสถียร 1
32 พิชญะ จงตระกูล 1
33 สมหวัง เพียรจรรยาวัฒน์ 1
34 วิฑูรย์ กัลยาณวัฒน์ 1
35 ประยุทธ สุวรรณวิสารท 1
36 ภูมิศักดิ์ วงศ์จงรุ่งเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 9
3 2543 1
4 2542 3
5 2541 2
6 2540 4
7 2539 11
8 2538 5
9 2537 2
10 2536 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ระบบการวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงทดลองด้วยการวัดคำสั่งการทำงาน
ปี พ.ศ. 2552
2 ระบบการให้คะแนนอัตโนมัติ โดยตรวจตามลำดับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม
3 ตัวควบคุมและคลาสอรรถประโยชน์สำหรับตัวตรวจโปรแกรมอัตโนมัติ
4 การประยุกต์กลวิธีการกลายรหัสบนโครงสร้างต้นไวยากรณ์เชิงนามธรรมสําหรับระบบฝึกฝนการแก้ไขข้อบกพร่อง
5 การออกแบบและพัฒนาระบบแสดงภาพปริภูมิสถานะ
6 ตัวควบคุมและกลาสอรรถประโยชน์สำหรับตัวตรวจโปรแกรมอัตโนมัติ
7 ระบบการให้คะแนนอัตโนมัติ โดยตรวจตามลำดับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม
8 ตัวควบคุมและคลาสอรรถประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงทดลอง
9 การออกแบบและพัฒนาระบบแสดงภาพปริภูมิสถานะ
10 การประยุกต์กลวิธีการรหัสบนโครงสร้างต้นไวยากรณ์เชิงนามธรรม สำหรับระบบฝึกฝนการแก้ไขข้อบกพร่อง
ปี พ.ศ. 2543
11 การเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาด้วยเทคนิคนิวรอลเน็ตเวิร์ก
ปี พ.ศ. 2542
12 ขั้นตอนวิธีการจัดทำดัชนีสำหรับข้อความไทยที่มีความผิดพลาด
13 โปรแกรมทางผ่านสำหรับระบบห้องสมุดซีดีรอมเชิงเลขในเครือข่าย
14 ระบบสนับสนุนการค้นคืนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ผ่านเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2541
15 การออกแบบแฟ้มผกผันเพื่อการค้นคืนข้อความไทย
16 การเข้ารหัสคำทับศัพท์เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาไทย-อังกฤษ
ปี พ.ศ. 2540
17 ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจินตทัศน์ข้อมูลแบบสามมิติสเตอริโอสลับเชิงเวลา : รายงาน
18 ระบบจินตทัศน์อัลกอริทึมของปัญหาทางด้านเรขาคณิตเชิงคำนวณ
19 การออกแบบและพัฒนาเวิลด์ไวด์เว็บสำหรับการสื่อสารสารสนเทศ
20 ระบบการค้นคืนข้อความภาษาไทยโดยใช้แฟ้มข้อมูลผกผัน
ปี พ.ศ. 2539
21 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต
22 ส่วนจำเพาะช่วยในการเขียนแบบองค์ประกอบโครงสร้างของอาคารสำหรับออโตแคด
23 การพัฒนาและออกแบบระบบจินตทัศน์อัลกอริธึม (ระยะที่ 2)
24 การพัฒนาโปรแกรมวาดภาพสำหรับระบบประมวลผลคำจุฬาจารึก
25 ระบบสร้างข้อมูลเชิงทัศน์สำหรับโครงสร้างข้อมูลแบบรายการ และแบบต้นไม้
26 การออกแบบและพัฒนาข่ายงานไมโครคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม
27 ระบบการค้นคืนข้อความภาษาไทยโดยใช้ต้นไม้แพ็ต
28 การพัฒนาระบบไฮเปอร์เท็กซ์สำหรับคู่มือการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำจุฬาจารึก
29 การออกแบบและพัฒนาระบบการแสดงภาพสเตอริโอแบบแทรกสอด
30 การออกแบบและพัฒนาแก่นกลางของระบบจินตทัศน์อัลกอริทึม
31 การพัฒนาซียูไรเตอร์แบบปลั๊กอินบนเน็ตสเคป
ปี พ.ศ. 2538
32 ระบบจินตทัศน์อัลกอริทึมการเรียงลำดับข้อมูล
33 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพสเตอริโอสลับเชิงเวลา ภายใต้ไมโครซอฟต์วินโดวส์
34 การออกแบบและพัฒนาระบบจินตทัศน์อัลกอริทึมสำหรับปัญหาทางทฤษฎีกราฟ
35 คลังโปรแกรมสนับสนุนการทำสไปรต์บนระบบไมโครซอฟต์วินโดวส์
36 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการนัดหมาย
ปี พ.ศ. 2537
37 การออกแบบและวิจัยวงจรรวมสำหรับนิสิตนักศึกษา
38 การพัฒนาตัวเลียนแบบเทอร์มินัลภาษาไทย พร้อมด้วยหน้าฉากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซียูไรเตอร์
ปี พ.ศ. 2536
39 การออกแบบและสร้างโปรแกรมบรรณาธิการแบบอักษรโพสต์สคริปต์ประเภที่ 1 สำหรับตัวอักษรไทย