ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ทยานยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 38
2 เรวัต จันตะแสง 2
3 จารุมาตร ปิ่นทอง 2
4 บุญช่วย โสวัตร 2
5 มนพ ลือชารัศมี 2
6 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 2
7 โกวิทย์ ขันธศิริ 2
8 ณัฐ ยนตรรักษ์ 2
9 สุพรรณี อำนาจมงคล 1
10 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
11 อนุวัฒน์ จีนะวัฒน์ 1
12 วิมล เรืองพีระศิริ 1
13 ชีวรัตน์ แนบเนียน 1
14 วิเชียร ศรีภิญโญวณิชย์ 1
15 เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ 1
16 สมสิทธิ์ จิตหาญ 1
17 วัชรินทร์ ศรสันติสุข 1
18 วิชิต อมรวิรัตนสกุล 1
19 ศิริชาติ จงอานนท์ 1
20 เปรมฤดี กังวานวงศ์, 2511- 1
21 วีระชัย ภัทรารมย์ 1
22 ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย 1
23 พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ 1
24 อนุจินต์ กนิษฐรัต 1
25 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
26 ธีระ บุญศิริ 1
27 ชวนพิศ แสงจันทร์ 1
28 ทริ ประทุมทาน 1
29 ดารา แพรัตน์ 1
30 นิวัฒน์ ตั้งกาญจนศรี 1
31 พูนสุข โรจน์วรรณสินธุ์ 1
32 พิษณุ สถิตศาสตร์ 1
33 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
34 วิสูตร ชีถนอม 1
35 ศุภโชค วณิชชากรกูล 1
36 ศรีนวล ผ่องชัยกุล 1
37 สิทธิพันธุ์ เนื้อนวล 1
38 พรเทพ ช่วงเทวพร 1
39 เสกสรรค์ เกิดพิพัฒน์ 1
40 เรวดี นิลวงศ์ 1
41 ศรีศักดิ์ จามรมาน 1
42 กฤติมาส นานานุกูล 1
43 กมลชัย โชคชัยชุติกุล 1
44 อรัญ นำผล 1
45 แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ 1
46 กฤษณา นิธิเกตุกุล 1
47 ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ 1
48 กอบกุล เตชะวณิช 1
49 กมล เปี่ยมน้ำใจ 1
50 เจริญศักดิ์ ฮั่นตระกูล 1
51 ประพัทธ์พงษ์ บุญเรือง 1
52 เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ 1
53 จามิกร รามอินทรา 1
54 โชคชัย พินัยกุล 1
55 เชวง จิตรสมบูรณ์ 1
56 จิระพันธ์ ณ พัทลุง 1
57 ชูชีพ ฉิมวงษ์ 1
58 ชูวิทย์ พาณิชยวัฏ 1
59 สุยุชน์ สัตยประกอบ 1
60 วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1
61 สำนวน หิรัญวงษ์ 1
62 สุภาวดี พันธุศาสตร์ 1
63 สุรีรัตน์ เดโชพลานนท์ 1
64 อรสิริ มาไพโรจน์ 1
65 วิไลพร สิริมังครารัตน์ 1
66 วิมลพร ชาลาเริงพันธ์ 1
67 บุญส่ง วัฒนกิจ 1
68 ณัฏฐฉวี คุณาพร 1
69 บุญเอี้ยม หุ่นสะดี 1
70 เพลินจิต ทมทิตชงค์ 1
71 เลอศักดิ์ วราดุล 1
72 เมธี ศรีสังวาล 1
73 สัญธาน ชีรนรวนิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 2
2 2541 2
3 2540 3
4 2539 11
5 2538 4
6 2537 1
7 2536 1
8 2535 1
9 2534 3
10 2533 1
11 2532 1
12 2531 1
13 2530 1
14 2529 2
15 2528 3
16 2527 1
17 2526 2
18 2525 1
19 2524 3
20 2523 2
21 2522 7
22 2521 3
23 2520 1
24 2519 2
25 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานระหว่างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
2 การออกแบบวิธีการเฝ้าติดตามและวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานของแลน
ปี พ.ศ. 2541
3 การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง
4 การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2540
5 การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000
6 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
7 การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท
ปี พ.ศ. 2539
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับกิจการท่าเรือ
9 การออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านหลังของระบบสารสนเทศหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิคการประสาน ระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กับเมนเฟรม
11 การพัฒนาการกระจายแฟ้มบนเครือข่าย DECNET
12 การพัฒนาเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สำหรับแปลงผันแฟ้มข้อมูล
13 การวิเคราะห์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เป็นสื่อผลิตมัลติมีเดีย
14 การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงของระบบปฏิบัติการโอเอสเอฟวัน
15 การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์แบบหลายผู้ใช้
16 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยระบบมัลติมีเดีย
17 การวิเคราะห์ทำนองเสียงดนตรีด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก
18 ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร
ปี พ.ศ. 2538
19 การออกแบบระบบสารสนเทศเงินกู้ของธุรกิจการเงิน
20 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมงบประมาณการเงินของราชการ สำหรับหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อย
21 การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประมูล
22 การเลือกพารามิเตอร์สำหรับการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2537
23 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหลายซีพียู
ปี พ.ศ. 2536
24 การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำหรับเน็ตแวร์
ปี พ.ศ. 2535
25 การพัฒนาการแทนรูปสัญญลักษณ์ของฟอนด์ด้วยวิธีเวกเตอร์ บนหน่วยแสดงผลกราฟฟิก
ปี พ.ศ. 2534
26 การพัฒนาโปรแกรมซียูไรท์เตอร์โดยการออกแบบเป็นโมดูล
27 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 การออกแบบข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ สำหรับบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
29 การถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมโดยใช้ไฮดรา-ทู
ปี พ.ศ. 2532
30 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแต่งแนวทำนอง
ปี พ.ศ. 2531
31 ระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภาไทย
ปี พ.ศ. 2530
32 การตรวจรู้เสียงพูดภาษาไทย โดยใช้หน่วยพยางค์
ปี พ.ศ. 2529
33 การสร้างระบบการจัดการข้อมูล
34 การสร้างโปรแกรมควบคุมระบบสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ เบอร์ Z80
ปี พ.ศ. 2528
35 การสร้างโปรแกรมเพื่อประมวลผล โดยใช้แฟ้มข้อมูลของระบบซีเอมเอส
36 การออกแบบระบบงาน เพื่อระบบสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
37 การออกแบบและสร้างโปรเซสเซอร์สำหรับระบบเครื่องเตรียมข้อมูล ลงจานแม่เหล็กแบบฟลอปบี
ปี พ.ศ. 2527
38 การประเมินความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2526
39 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพบนหน่วยจอภาพ
40 การเขียนโน้ตดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2525
41 การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการวางระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2524
42 วิเคราะห์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
43 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์บังคับการทำงาน ระหว่างแป้นพิมพ์กับหน่วยความจำของเทอร์มินอล และระหว่างอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำของเทอร์มินอล
44 ระบบฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
45 การเตรียมข้อมูลภาษาไทยในระบบแบ่งเวลาของเครื่องดาตาพอยท์
46 การพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นหน่วยแสดงผล
ปี พ.ศ. 2522
47 การแปลงโปรแกรมภาษาฟอร์แทรนและโคบอล จากเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200-200 ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 370-138
48 การแปลภาษาอาร์พีจีเป็นภาษาโคบอล
49 ศึกษาโลดเดอร์มอนิเตอร์ที่ไม่กำหนดตำแหน่งหน่วยความจำ
50 การแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาแอสเซมบลีย์ สำหรับเครื่องดิจิโก ไมโคร 16 วี
51 การแก้โปรแกรมโลดเดอร์จากเทปกระดาษไปเป็นจานแม่เหล็ก
52 การศึกษารูทีนที่ใช้ในตัวแปลโปรแกรมภาษาฟอร์แทรนของเครื่องนีแอค-2200/200
53 การออกแบบระบบคลังข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2521
54 การออกแบบวงจรแปลรหัสจากเครื่องเจาะบัตรเป็นรหัสเครื่องพิมพ์ดีด ไอ บี เอ็ม ไทย-อังกฤษ
55 ศึกษาและออกแบบการแปลคำสั่งลอจิคอลอีฟในภาษาฟอร์แทรน ของเครื่องนีแอค 2200/200
56 การวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับระบบการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2520
57 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริหารระดับโรงเรียนประถมและมัธยม
ปี พ.ศ. 2519
58 การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิค ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200/200
59 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และปริมาณของอาจารย์