ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ทยานยง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 38
2 จารุมาตร ปิ่นทอง 2
3 โกวิทย์ ขันธศิริ 2
4 มนพ ลือชารัศมี 2
5 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 2
6 ณัฐ ยนตรรักษ์ 2
7 บุญช่วย โสวัตร 2
8 เรวัต จันตะแสง 2
9 วิมลพร ชาลาเริงพันธ์ 1
10 เมธี ศรีสังวาล 1
11 เลอศักดิ์ วราดุล 1
12 วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ 1
13 เพลินจิต ทมทิตชงค์ 1
14 สุยุชน์ สัตยประกอบ 1
15 วิไลพร สิริมังครารัตน์ 1
16 สำนวน หิรัญวงษ์ 1
17 ชัยศิริ ปัณฑิตานนท์ 1
18 กอบกุล เตชะวณิช 1
19 ชูชีพ ฉิมวงษ์ 1
20 ชูวิทย์ พาณิชยวัฏ 1
21 บุญส่ง วัฒนกิจ 1
22 ณัฏฐฉวี คุณาพร 1
23 บุญเอี้ยม หุ่นสะดี 1
24 สัญธาน ชีรนรวนิชย์ 1
25 วีระชัย ภัทรารมย์ 1
26 ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย 1
27 เปรมฤดี กังวานวงศ์, 2511- 1
28 พีรกาญจน์ สิริเวชพันธุ 1
29 ชีวรัตน์ แนบเนียน 1
30 อนุวัฒน์ จีนะวัฒน์ 1
31 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 1
32 ศิริชาติ จงอานนท์ 1
33 วัชรินทร์ ศรสันติสุข 1
34 อรสิริ มาไพโรจน์ 1
35 สุภาวดี พันธุศาสตร์ 1
36 สุรีรัตน์ เดโชพลานนท์ 1
37 กฤษณา นิธิเกตุกุล 1
38 วิชิต อมรวิรัตนสกุล 1
39 สิทธิพันธุ์ เนื้อนวล 1
40 ศรีศักดิ์ จามรมาน 1
41 กมล เปี่ยมน้ำใจ 1
42 เสกสรรค์ เกิดพิพัฒน์ 1
43 อนุจินต์ กนิษฐรัต 1
44 ศรีนวล ผ่องชัยกุล 1
45 พรเทพ ช่วงเทวพร 1
46 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
47 ชวนพิศ แสงจันทร์ 1
48 พิษณุ สถิตศาสตร์ 1
49 วิสูตร ชีถนอม 1
50 ศุภโชค วณิชชากรกูล 1
51 เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ 1
52 สุพรรณี อำนาจมงคล 1
53 วิมล เรืองพีระศิริ 1
54 วิเชียร ศรีภิญโญวณิชย์ 1
55 เรวดี นิลวงศ์ 1
56 สมสิทธิ์ จิตหาญ 1
57 ธีระ บุญศิริ 1
58 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
59 เชวง จิตรสมบูรณ์ 1
60 จิระพันธ์ ณ พัทลุง 1
61 เจริญศักดิ์ ฮั่นตระกูล 1
62 อรัญ นำผล 1
63 กฤติมาส นานานุกูล 1
64 กมลชัย โชคชัยชุติกุล 1
65 โชคชัย พินัยกุล 1
66 จามิกร รามอินทรา 1
67 ดารา แพรัตน์ 1
68 ทริ ประทุมทาน 1
69 พูนสุข โรจน์วรรณสินธุ์ 1
70 นิวัฒน์ ตั้งกาญจนศรี 1
71 ประพัทธ์พงษ์ บุญเรือง 1
72 เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์ 1
73 แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 2
2 2541 2
3 2540 3
4 2539 11
5 2538 4
6 2537 1
7 2536 1
8 2535 1
9 2534 4
10 2533 1
11 2532 1
12 2531 1
13 2530 1
14 2529 3
15 2528 3
16 2527 1
17 2526 2
18 2525 1
19 2524 3
20 2523 2
21 2522 7
22 2521 3
23 2520 1
24 2519 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานระหว่างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
2 การออกแบบวิธีการเฝ้าติดตามและวิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานของแลน
ปี พ.ศ. 2541
3 การพัฒนาโปรแกรมจัดคอร์ดเพลง
4 การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2540
5 การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000
6 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์
7 การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท
ปี พ.ศ. 2539
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับกิจการท่าเรือ
9 การออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านหลังของระบบสารสนเทศหลักทรัพย์ สำหรับบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์
10 การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการใช้เทคนิคการประสาน ระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์กับเมนเฟรม
11 การพัฒนาการกระจายแฟ้มบนเครือข่าย DECNET
12 การพัฒนาเครื่องมือทางซอฟต์แวร์สำหรับแปลงผันแฟ้มข้อมูล
13 การวิเคราะห์เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เป็นสื่อผลิตมัลติมีเดีย
14 การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงของระบบปฏิบัติการโอเอสเอฟวัน
15 การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์แบบหลายผู้ใช้
16 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยระบบมัลติมีเดีย
17 การวิเคราะห์ทำนองเสียงดนตรีด้วยนิวรอลเนตเวิร์ก
18 ระบบคอมพิวเตอร์อ่านออกเสียงภาษาไทยจากเอกสาร
ปี พ.ศ. 2538
19 การออกแบบระบบสารสนเทศเงินกู้ของธุรกิจการเงิน
20 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมงบประมาณการเงินของราชการ สำหรับหน่วยงานที่มีหน่วยงานย่อย
21 การพัฒนาโปรแกรมช่วยในการเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการประมูล
22 การเลือกพารามิเตอร์สำหรับการประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2537
23 การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบหลายซีพียู
ปี พ.ศ. 2536
24 การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจสอบสำหรับเน็ตแวร์
ปี พ.ศ. 2535
25 การพัฒนาการแทนรูปสัญญลักษณ์ของฟอนด์ด้วยวิธีเวกเตอร์ บนหน่วยแสดงผลกราฟฟิก
ปี พ.ศ. 2534
26 การวิเคราะห์เพลงไทย ด้วยคอมพิวเตอร์
27 การพัฒนาโปรแกรมซียูไรท์เตอร์โดยการออกแบบเป็นโมดูล
28 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 การออกแบบข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ สำหรับบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
30 การถ่ายแฟ้มข้อมูลระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมโดยใช้ไฮดรา-ทู
ปี พ.ศ. 2532
31 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการแต่งแนวทำนอง
ปี พ.ศ. 2531
32 ระบบสารสนเทศสำหรับฝ่ายระเบียบงานรัฐสภาไทย
ปี พ.ศ. 2530
33 การตรวจรู้เสียงพูดภาษาไทย โดยใช้หน่วยพยางค์
ปี พ.ศ. 2529
34 การวิเคราะห์เพลงไทย ด้วยคอมพิวเตอร์
35 การสร้างระบบการจัดการข้อมูล
36 การสร้างโปรแกรมควบคุมระบบสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ เบอร์ Z80
ปี พ.ศ. 2528
37 การสร้างโปรแกรมเพื่อประมวลผล โดยใช้แฟ้มข้อมูลของระบบซีเอมเอส
38 การออกแบบระบบงาน เพื่อระบบสารสนเทศของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
39 การออกแบบและสร้างโปรเซสเซอร์สำหรับระบบเครื่องเตรียมข้อมูล ลงจานแม่เหล็กแบบฟลอปบี
ปี พ.ศ. 2527
40 การประเมินความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน
ปี พ.ศ. 2526
41 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพบนหน่วยจอภาพ
42 การเขียนโน้ตดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2525
43 การศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการวางระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่าย
ปี พ.ศ. 2524
44 วิเคราะห์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8
45 การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์บังคับการทำงาน ระหว่างแป้นพิมพ์กับหน่วยความจำของเทอร์มินอล และระหว่างอินเทอร์เฟสกับหน่วยความจำของเทอร์มินอล
46 ระบบฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
47 การเตรียมข้อมูลภาษาไทยในระบบแบ่งเวลาของเครื่องดาตาพอยท์
48 การพัฒนาเครื่องรับโทรทัศน์ให้เป็นหน่วยแสดงผล
ปี พ.ศ. 2522
49 การแปลงโปรแกรมภาษาฟอร์แทรนและโคบอล จากเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200-200 ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม 370-138
50 การแปลภาษาอาร์พีจีเป็นภาษาโคบอล
51 ศึกษาโลดเดอร์มอนิเตอร์ที่ไม่กำหนดตำแหน่งหน่วยความจำ
52 การแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาแอสเซมบลีย์ สำหรับเครื่องดิจิโก ไมโคร 16 วี
53 การแก้โปรแกรมโลดเดอร์จากเทปกระดาษไปเป็นจานแม่เหล็ก
54 การศึกษารูทีนที่ใช้ในตัวแปลโปรแกรมภาษาฟอร์แทรนของเครื่องนีแอค-2200/200
55 การออกแบบระบบคลังข้อมูลของทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2521
56 การออกแบบวงจรแปลรหัสจากเครื่องเจาะบัตรเป็นรหัสเครื่องพิมพ์ดีด ไอ บี เอ็ม ไทย-อังกฤษ
57 ศึกษาและออกแบบการแปลคำสั่งลอจิคอลอีฟในภาษาฟอร์แทรน ของเครื่องนีแอค 2200/200
58 การวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับระบบการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2520
59 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบริหารระดับโรงเรียนประถมและมัธยม
ปี พ.ศ. 2519
60 การควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคมีคลินิค ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นีแอค 2200/200
61 ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และปริมาณของอาจารย์