ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ดารารัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญนิถา ครองธรรมชาติ 22
2 ชัชชาย แจ่มใส 12
3 อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ 6
4 ลานนา ใจทาหลี 5
5 ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ 5
6 ปรีชา พลอยภัทรภิญโญ 4
7 พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 4
8 นัฐชานนท์ เขาราธ 4
9 วิญญา ทองจันทร์ 4
10 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ 3
11 จรัลรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ 2
12 ชาตรี สุชาการ 2
13 ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์ 2
14 เกษม ปึงชวลิตโสภี 2
15 สุวิทย์ อัจริยะเมต 2
16 พัทธนันท์ นาถพินิจ 2
17 กิตติ อุยพานิชยนต์ 2
18 กาญจนา ครองธรรมชาติ 1
19 ชูชัย ล้ออุทัย 1
20 น้ำเงิน จันทรมณี 1
21 ดารินทร์ ภูกิ่งงาม 1
22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
23 สุรภี เบญจปัญญาวงศ์ 1
24 สมใจ เพ็งปรีชา 1
25 สัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์ 1
26 สุริยา สาสนรักกิจ 1
27 กนกอร อัมพรายน์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 วิษา สอนใจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 6
2 2551 4
3 2550 1
4 2549 5
5 2548 1
6 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม
2 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจน
3 การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจน
4 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม ปีที่ 1
5 การพัฒนาเทคโนโลยีในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม [ปีที่ 1]
6 การศึกษาออกแบบมาตรฐาน สำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมฟอกย้อมของชุมชน โดยถังปฏิกิริยาแบบ Anaerobic Baffled Reactor (ABR) ปีที่ 1
8 การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจน
9 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่อง ของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ปัญหา Eutrophication
10 การวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดสีปนเปื้อนและความสกปรกในรูป CBOD ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมชุมชนประเภทฟอกย้อม โดยถังปฏิกิริยาแบบ Static granular bed reactor [SGBR] ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศจากแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทไหม
ปี พ.ศ. 2549
12 ผลของการเติมโพลีเมอร์ต่อการเกิดเม็ดตะกอนจุลินทรีย์และการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้ระบบยูเอเอสบี
13 ประสิทธิภาพการบำบัดแอมโมเนียไนโตรเจนโดยโซเดียมไนไตรท์ในระบบเอเอสบีอาร์
14 การกำจัดไอออนของแคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว และนิกเกิล จากสารละลาย ด้วยเรซินที่เตรียมจากเปลือกถั่วเหลือง
15 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของ Monod เพื่อใช้ในการออกแบบและควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
16 การพัฒนาเทคนิคที่เหมาะสมในการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของ Monod เพื่อใช้ในการออกแบบและควบคุมทางวิศวกรรมของระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบต่อเนื่องของระบบ AMBR และ ASBR เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและแก้ไขปัญหา Eutrophication