ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ดอนเจดีย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 4
2 สันติ ทองพำนัก 3
3 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 3
4 ณรัชช์อร ศรีทอง 2
5 สมชาย ประยงค์พันธ์ 2
6 ธง บุญเรือง 2
7 จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ 2
8 ภคมน เจริญสลุง 2
9 ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล 2
10 ธิดารัตน์ บุญศรี 2
11 พรชัย ยิ้มแย้ม 2
12 พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ 2
13 บุษบา ทองอุปการ 2
14 ปกรณ์ อึ้งชัยพงษ์ 2
15 ไชยวัฒน์ เจริญจิริตระกูล 2
16 ศศิธร สุวรรณเทพ 2
17 วราวุธ วุฒิวณิชย์ 2
18 ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ 2
19 ณัฐพล เกิดสุข 2
20 จารุรัตน์ วรนิสรากุล 2
21 ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ 2
22 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 2
23 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
24 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
25 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
26 ชัชรี นฤทุม 1
27 สาคร ชินวงค์ 1
28 มยุรี ถนอมสุข 1
29 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
30 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
31 ระวี อยู่สำราญ 1
32 วนิดา บุษบงค์ 1
33 สคาร ทีจันทึก 1
34 พงศธร โสภาพันธุ์ 1
35 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
36 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
37 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
38 เจษฎา แก้วกัลยา 1
39 ธนภณ พันธเสน 1
40 บัญชา ขวัญยืน 1
41 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
42 สุมิตร สุวรรณ 1
43 รศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี 1
44 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
45 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
46 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
47 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
48 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
49 สุพิตร สมาหิโต 1
50 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
51 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
52 รัชด ชมภูนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 1
6 2545 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การหาวิธีที่เหมาะสมในการลดการรั่วซึมของน้ำในสระเก็บน้ำ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
3 ผลกระทบของเศษหญ้าแฝกต่อปริมาณการสูญเสียน้ำและดิน
ปี พ.ศ. 2552
4 การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ำที่มีแนวหญ้าแฝกพาดวางบนพื้นที่ความลาดชันสูง
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาสภาพการไหลผ่านทางระบายน้ำล้นขั้นบันไดแบบกล่องตาข่าย
7 การศึกษาสภาพการไหลผ่าน ทางระบายน้ำล้นขั้นบันได แบบกล่องตาข่าย