ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย ชวนอุดม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงและขยายผลเพื่อทดสอบตลาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์
ปี พ.ศ. 2559
2 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2558
3 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ระยะที่ 1: การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะข้าวโพด
5 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ต้นแบบ
ปี พ.ศ. 2557
6 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ระยะที่ 1: การศึกษาและพัฒนาชุดกะเทาะข้าวโพด
7 การพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพดแบบติดตั้งกับรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่ต้นแบบ
8 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมประยุกต์เพื่อพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2555
9 การศึกษาความเร็วขับเคลื่อนของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลความสูญเสียจากชุดหัวเกี่ยว
10 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
11 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
ปี พ.ศ. 2554
12 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด II
13 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
14 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด
ปี พ.ศ. 2553
15 การศึกษาผลของปัจจัยการออกแบบชุดนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวด
16 การศึกษารูปแบบการปรับมุมครีบวงเดือนของชุดนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีต่อความสูญเสียจากชุดนวดและพลังงานในการนวด
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการใช้เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับกะเทาะข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาความสูญเสียและความเสียหายจากการใช้เครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนสำหรับกะเทาะข้าวโพด
19 การศึกษาปัจจัยการทำงานของชุดทำความสะอาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อความสูญเสียจากการทำความสะอาดในสนาม
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษาปัจจัยการทำงานของชุดทำความสะอาดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อความสูญเสียจากการทำความสะอาดในสนาม
21 การทำนายความสูญเสียจากระบบการนวดของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบไหลตามแกน
ปี พ.ศ. 2543
22 การศึกษาความสูญเสียจากระบบการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโดยแรงงานคน และการเก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด