ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย จันทร์ผ่องแสง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการเสริมมันสำปะหลังเส้นต่อการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตก๊าซมีเทนและน้ำนม และการย่อยได้ของสารอาหารของแพะนมลูกผสมในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2549
2 ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงานโครงการ
3 การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกาย จากการจัดการสภาวะแวดล้อมและการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย : รายงาน
ปี พ.ศ. 2548
4 สถานะและผลกระทบของความไม่สมดุลของพลังงาน ภาวะความเป็นกรดในกระเพาะรูเมน และการจัดการอาหาร ต่อสมรรถนะด้านระบบสืบพันธุ์ในโคนม ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยในเมืองไทย
5 ปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมและการจัดการที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย
6 การศึกษาการหมุนเวียนของน้ำภายในร่างกายจากการจัดการสภาวะแวดล้อม และการจัดการลดภาวะเครียดจากความร้อนที่มีผลต่อผลผลิตน้ำนมในโคนมลูกผสมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
7 การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสม
ปี พ.ศ. 2546
8 รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546
9 การศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบ
ปี พ.ศ. 2545
10 การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะความคงทนในการให้นมในโคนมลูกผสมโดยใช้โมเดลถดถอยเชิงสุ่ม
ปี พ.ศ. 2543
11 การประเมินประสิทธิภาพการผลิตและพันธุกรรมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2531
12 การศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น : รายงานผลการวิจัย