ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย จอมดวง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย จอมดวง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สีทอน ลีเลี่ยนู 4
2 นัทธียา ภวภูตานนท์ 4
3 รุ่งฤทัย รังษี 4
4 ปัทมา พงษ์เกษ 4
5 พิไล อินธิปัญญา 4
6 อัจฉรา เทียมภักดี 3
7 สถิระ หิรัญ 3
8 วรางคณา เตมียะ 3
9 ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ 2
10 นิอร โฉมศรี 2
11 จิรภา พงษ์จันตา 2
12 รักษ์ ด่านดำรงรักษ์ 2
13 ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน 2
14 อรพิน คนเที่ยง 1
15 จุฑามณี อารียะ 1
16 สมฤกษ์ วีระกุล 1
17 ดรุณี นาพรหม 1
18 สงกรานต์ เรือนคำ 1
19 กรรณรัตน์ สรรพค้า 1
20 วันชัย พันธ์ทวี 1
21 สุทธิสันต์ พิมพะสาลี 1
22 อังคณา อินตา 1
23 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
24 อรอินทุ์ ประไชโย 1
25 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 1
26 ณัฐภาส ผู้พัฒน์ 1
27 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
28 วิโรจน์ แก้วเรือง 1
29 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 1
30 ธนพร ศิลปชัย 1
31 นัทธมน หาญศักดิ์ 1
32 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
33 เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 1
34 แหล่งทุนภายนอก สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ 1
35 สุนีย์ จันทร์สกาว 1
36 ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา 1
37 กาญจิฎาภา วีระภักดีสุข 1
38 ดุสิต สุทธินนท์ 1
39 พาณี ศิริสะอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางในการจัดการผลผลิตส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งภายใต้สภาวะราคาที่ผันผวน ของผู้ประกอบการสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 ทัศนคติผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มผสมแอล-คาร์นิทีน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
3 การผลิตน้ำสลัดชนิดข้นลดแคลอรีเสริมสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์
5 กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของน้ำหม่อนสกัดเข้มข้นเสริมเกสรดอกไม้จากผึ้ง
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตน้ำผลไม้ผสมเข้มข้น โดยใช้เทคนิคการทำเข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
7 การผลิตน้ำหม่อนเข้มข้น โดยเทคนิคการทำให้เข้มข้นแบบแช่เยือกแข็ง
8 การผลิตขนมขบเคี้ยวพวงกรอบเสริมบัวบก โดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่น
ปี พ.ศ. 2551
9 แนวทางการประยุกต์ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005 ในการผลิตชาสมุนไพรขิงผสมชาเขียว ของบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
10 ผลของกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน ต่อสารแอนติออกซิแดนต์ของผลหม่อนในน้ำเชื่อม ในบรรจุภัณฑ์ทนร้อนชนิดอ่อนตัว
ปี พ.ศ. 2550
11 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารชนิดใหม่จากหม่อน