ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาย จงวุฒิเวศย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาย จงวุฒิเวศย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 1
3 2552 7
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 2
7 2545 1
8 2544 2
9 2542 2
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนแอนไซโลสโตมาซีครีตโปรตีนชนิดที่ 2 ของพยาธิปากขอชนิดนีเคเตอร์อเมริกานัสในประเทศไทย
2 การวิเคราะห์ความหลากหลายของยีนที่สร้างโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์ชนิดที่ 1 ของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม ในมิติเวลาและสถานที่ของประเทศไทย
3 การตรวจหาแกมีโตไซต์ของพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ ในกระแสเลือด โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส รีเวอร์ส ทรานสคริปชั่น
ปี พ.ศ. 2553
4 มาลาเรียของลิงมาแคกในประเทศไทย : ระบาดวิทยาระดับโมเลกุล โครงสร้างประชากร สายใยพันธุกรรม และวิวัฒนาการ
ปี พ.ศ. 2552
5 การวิเคราะห์จีอาร์เดีย แลมเบลีย ในระดับโมเลกุล จากตัวอย่างที่ได้จากผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
6 การใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรสเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียจากตัวอย่างปัสสาวะและน้ำลายของผู้ป่วยในประเทศไทย
7 การวิเคราะห์จีโนไทป์ของอะแคนธามีบาที่พบในแหล่งน้ำต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8 การผลิตโปรตีนลูกผสมของสปอร์โรซอยต์ทรีโอนีนแอสปาราจีนริซโปรตีนของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม เพื่องานทางด้านซีรั่มระบาดวิทยา
9 การจำแนกพยาธิแส้ม้าของคนและสุนัขโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส
10 การวิเคราะห์จีอาร์เดีย แลมเบลีย ในระดับโมเลกุล จากตัวอย่างที่ได้จากผู้ติดเชื้อในประเทศไทย
11 การผลิตโปรตีนลูกผสมของสปอร์โรซอยต์ทรีโอนีนแอสปาราจีนริชโปรตีนของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม เพื่องานทางด้านซีรั่มระบาดวิทยา
ปี พ.ศ. 2551
12 แผนงานวิจัยเรื่อง พื้นฐานและแนวทางการควบคุมโรคมาลาเรียตามชายแดนของประเทศไทย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
13 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของมาลาเรียในประเทศไทย
14 การวิเคราะห์เชื้อมาลาเรียชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์และเชื้อมาลาเรียของลิงที่พบในมนุษย์ ในผู้ป่วยตามชายแดนของประเทศไทยโดยติดตามระยะยาว
ปี พ.ศ. 2550
15 การวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนสปอร์โรซอยต์ทรีโอนีนแอสปาราจีนริชโปรตีนในพลาสโมเดียม ฟัลซิปารัมจากผู้ป่วยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความไวของการตรวจเสมหะ 3 ครั้งและความไวของการตรวจจากน้ำล้างปอดโดยการย้อมสีวิธีต่างๆ อิมมูโนฟลูโอเรสเซน และพีซีอาร์เพื่อการวินิจฉัยปอดติดเชื้อนิวโมซิสติสจิโรเวคซีในผู้ป่วยเอดส์
17 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความไวของการตรวจเสมหะ 3 ครั้งและความไวของการตรวจจากน้ำล้างปอดโดยการย้อมสีวิธีต่างๆ อิมมูโนฟลูโอเรสเซน และพีซีอาร์เพื่อการวินิจฉัยปอดติดเชื้อนิวโมซิสติสจิโรเวคซีในผู้ป่วยเอดส์
ปี พ.ศ. 2545
18 การวิเคราะห์ยีนที่สร้างไรโบโซมสับยูนิตเล็กและยีนที่สร้างธรอมโบสปอนดินรีเรท แอทฮีสีพโปรตีนของคริบโตสปอริเดียม พาร์วุม จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศไทย : รายงานโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
19 ความผันแปรในส่วนกลางของยีนเอปิคอลเมมเบรนแอนติเจนที่ 1 จากผู้ป่วยในจังหวัดตากที่ติดเชื้อพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม
20 ความหลากหลายของยีนที่สร้างโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์ชนิดที่ 1 ในบริเวณที่กรดอะมิโนสามตัวเรียงซ้ำกันของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม จากจังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2542
21 การวิเคราะห์ความหลากหลายของโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์ (MSP1, MSP2) และ โปรตีนบนผิวสปอร์โรซอยต์(CSP,TRAP)ของพลาสโมเดียมฟิลซิปารั่ม จากผู้ป่วยในประเทศไทย
22 การประเมินการตรวจหาชนิดของเชื้อมาลาเรียในผู้ป่วยมีไข้ที่มารับการตรวจ ณ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4 จังหวัดตากโดยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส