ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 22
2 วารุณี เตีย 8
3 สมบัติ ก่ำมอญ 4
4 ธนิต สวัสดิ์เสวี 4
5 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 4
6 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 4
7 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
8 ฐานิตย์ เมธิยานนท์ 3
9 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
10 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
11 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
12 ชยันต์ บุญยรักษ์ 2
13 ธิดา ธนารักษ์ 2
14 วิลาศ วูวงศ์ 2
15 บุญส่ง แสงอ่อน 2
16 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
17 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
18 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
19 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
20 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
21 วารุณี แซ่เตีย 2
22 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
23 กัลยา จิตสว่าง 2
24 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
25 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
26 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
27 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
28 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
29 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
30 อธิคม จิรจินดาเลิศ 1
31 วทัญญู รอดประพัฒน์ 1
32 อุบลวรรณ ชนะภัย 1
33 อาคม ปะหลามานิต 1
34 อดิเทพ วรรณจรรยา 1
35 เพชรรัตน์ ใจบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 12
3 2551 3
4 2550 6
5 2549 1
6 2548 2
7 2547 2
8 2546 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 3
12 2540 3
13 2539 2
14 2532 1
15 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การอบแห้งขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน
2 การอบแห้งข้าวเหนียวด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตรโดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
4 การผลิตกล้วยอบกรอบโดยใช้เทคนิคการทำโฟม โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
5 อิทธิพลของเทคนิคการอบแห้งที่มีต่อสารประกอบที่ระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
6 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการพัฟฟิงกล้วยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
7 การอบแห้งแผ่นโฟมที่ทำจากกล้วยสุกโดยใช้ไข่ขาวเป็นสารก่อโฟม โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
8 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งแผ่นโฟมกล้วยและคุณภาพของแผ่นโฟมกล้วยอบแห้ง โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
9 ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่าย และคุณภาพทางกายภาพในกล้วยแผ่น โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
10 การพองของกล้วยโดยเทคนิคร่วมระหว่างอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
11 การอบแห้งแผ่นโฟมที่ทำจากกล้วยสุก โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
12 ผลของการพรีทรีทเมนต์ที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่น โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
13 การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด ร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด
14 การใช้เทคนิคอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด เพื่อผลิตข้าวเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2551
15 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย [47]
16 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
17 เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2550
18 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
19 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
20 การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด ร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด
21 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
22 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
23 การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล โดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด ร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด
ปี พ.ศ. 2549
24 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
ปี พ.ศ. 2548
25 เทคโนโลยีการอบแห้ง
26 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม
ปี พ.ศ. 2547
27 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการอบแห้งถั่วเหลืองเมล็ดเดี่ยว ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน
28 การพัฒนาเครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2546
29 การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2543
30 เทคโนโลยีการอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
31 การประยุกต์ใช้ปั๊มความร้อนในการอบแห้งผลไม้
ปี พ.ศ. 2541
32 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งมะละกอแช่อิ่ม
33 การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า
34 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งสับปะรดแช่อิ่ม
ปี พ.ศ. 2540
35 การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบค สำหรับโรงสีข้าว
36 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งสับปะรดแช่อิ่ม
37 การทดสอบระบบระบายอากาศสำหรับโรงเก็บข้าวเปลือก
ปี พ.ศ. 2539
38 การศึกษาพารามิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งกล้วยน้ำหว้า
39 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2532
40 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 การศึกษาพารามิเตอร์สำหรับวิเคราะห์การอบแห้งมะละกอแช่อิ่ม
42 การผลิตกล้วยอบกรอบโดยใช้เทคนิคการทำโฟม โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
43 อิทธิพลของเทคนิคการอบแห้งที่มีต่อสารประกอบที่ระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
44 การหาสภาวะที่เหมาะสมของการพัฟฟิงกล้วยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
45 การอบแห้งแผ่นโฟมที่ทำจากกล้วยสุกโดยใช้ไข่ขาวเป็นสารก่อโฟม โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
46 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งแผ่นโฟมกล้วยและคุณภาพของแผ่นโฟมกล้วยอบแห้ง โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
47 ผลของอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่าย และคุณภาพทางกายภาพในกล้วยแผ่น โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
48 การพองของกล้วยโดยเทคนิคร่วมระหว่างอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
49 การอบแห้งแผ่นโฟมที่ทำจากกล้วยสุก โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย
50 ผลของการพรีทรีทเมนต์ที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่น โครงการใหญ่ อิทธิพลของวิธีการอบแห้งแบบต่างๆ ที่มีต่อคุณภาพของกล้วย