ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สมชาติ โสภณรณฤทธิ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปรัชญาวรากร 22
2 วารุณี เตีย 8
3 สมบัติ ก่ำมอญ 4
4 ธนิต สวัสดิ์เสวี 4
5 อดิศักดิ์ นาถกรณกุล 4
6 สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 4
7 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 4
8 ฐานิตย์ เมธิยานนท์ 3
9 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
10 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
11 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
12 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 2
13 วารุณี แซ่เตีย 2
14 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
15 ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ 2
16 อำไพศักดิ์ ทีบุญมา 2
17 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 2
18 ณัฐพล ภูมิสะอาด 2
19 ธิดา ธนารักษ์ 2
20 นิพันธ์ ประทุมศิริ 2
21 กัลยา จิตสว่าง 2
22 รมณีย์ หวังดีธรรม 2
23 วิลาศ วูวงศ์ 2
24 ชยันต์ บุญยรักษ์ 2
25 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 2
26 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
27 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
28 บุญส่ง แสงอ่อน 2
29 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
30 อธิคม จิรจินดาเลิศ 1
31 วทัญญู รอดประพัฒน์ 1
32 อุบลวรรณ ชนะภัย 1
33 อาคม ปะหลามานิต 1
34 อดิเทพ วรรณจรรยา 1
35 เพชรรัตน์ ใจบุญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 3
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2543 1
9 2542 1
10 2540 2
11 543 35
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การอบแห้งขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน
2 การอบแห้งข้าวเหนียวด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตรโดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
4 การใช้เทคนิคอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด เพื่อผลิตข้าวเคลือบสารต้านอนุมูลอิสระ
ปี พ.ศ. 2551
5 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย [47]
6 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
7 เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน
ปี พ.ศ. 2550
8 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
9 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย
10 การผลิตความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล โดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด ร่วมกับการฉีดอากาศแบบวอร์เทคโดยไม่ต้องผสมวัสดุเฉื่อยลงในเบด
ปี พ.ศ. 2548
11 เทคโนโลยีการอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2547
12 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการอบแห้งถั่วเหลืองเมล็ดเดี่ยว ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน
13 การพัฒนาเครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2546
14 การนึ่งข้าวกล้องด้วยไอร้อนยวดยิ่ง
ปี พ.ศ. 2543
15 เทคโนโลยีการอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2542
16 การประยุกต์ใช้ปั๊มความร้อนในการอบแห้งผลไม้
ปี พ.ศ. 2540
17 การพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดซ์เบค สำหรับโรงสีข้าว
18 การทดสอบระบบระบายอากาศสำหรับโรงเก็บข้าวเปลือก