ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอิบ เขียวรื่นรมณ์ 8
2 นายรัฐนนท์ เจริญชาศรี 5
3 ดร.วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล 4
4 ณัฐพล จิตมาตย์ 4
5 ณัฐพร ประคองเก็บ 4
6 อัญชลี สุทธิประการ 3
7 เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 2
8 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 2
9 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
10 นายธีรพล เปล่งสันเที๊ย 2
11 ดร.นฤมล จันทร์จิราวุฒิกุล 2
12 ดร.ขนิษฎา พันธุ์เมือง 2
13 นายอาทิตย์ สุขเกษม 2
14 นฤมล หวะสุวรรณ 1
15 โกศล เคนทะ 1
16 ฐิติชญาน์ ตงศิริ 1
17 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
18 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
19 วิทยา จินดาหลวง 1
20 รฐนนท์ เจริญชาศรี 1
21 ศิรินทรา ตะสาริกา 1
22 วรนันท์ สนกันหา 1
23 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
24 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
25 ฉัตรชัย วรเวทย์มงคล 1
26 จีรวรรณ พรหมมา 1
27 นิภัทร์ ถนิมมาลย์ 1
28 นันทิตา ดีใหญ่ 1
29 ณัฐพล ศรีอำไพ 1
30 ปิยะ ดวงพัตรา 1
31 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
32 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
33 ภัศจี คงศีล 1
34 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 1
35 เอ็จ สโรบล 1
36 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 1
37 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
38 นายจำนงค์ ชัญถาวร 1
39 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
40 แอนนา สายมณีรัตน์ 1
41 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
42 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
43 ปิติ กันตังกุล 1
44 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
45 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
46 เอื้อ สิริจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 6
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 2
5 2551 4
6 2550 2
7 2534 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน
2 การปรับปรุงหน่วยการจำแนกดินระดับกลุ่มดินย่อยของดิน Paleustults เพื่อการแปลความหมายข้อมูลดินอย่างมีประสิทธิผลในกรณีการปลูกมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 การศึกษาลักษณะและการแจกกระจายของชั้นเปราะในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ และสระบุรีเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการปลูกมันสำปะหลัง
4 การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่และประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเสื่อมโทรม
5 การแก้ปัญหาชั้นดานไถพรวนแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
6 อิทธิพลร่วมของวัสดุปรับปรุงดินที่ได้จากธรรมชาติและวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ต่อการเพิ่มเม็ดดินเสถียรน้ำ ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี และผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินเนื้อหยาบเสื่อมโทรม
ปี พ.ศ. 2555
7 งานวิจัยเรื่องดินและปุ๋ยเพื่อการปลูกสบู่ดำ
8 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
10 การใช้เพอไลต์ มูลไก่แกลบ และปุ๋ยสังกะสีที่ให้ทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร
11 การเปลี่ยนแปลงความชื้นและลักษณะดินตามลำดับภูมิประเทศบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน
12 การตอบสนองต่อชนิดและอัตราวัสดุปรับปรุงดินของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินยโสธร
13 รูปแบบการอนุรักษ์ความชื้นดินต่อผลผลิตสบู่ดำ
14 สมบัติดินและการกักเก็บคาร์บอนภายใต้สภาพป่าต่างชนิดในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ปี พ.ศ. 2553
15 ระดับอะลูมิเนียมและสมบัติดินที่สูงในพื้นที่ขุนวาง และอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
16 การตอบสนองของมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบต่อปุ๋ยสังกะสี และเหล็กที่ให้ทางใบร่วมกับมูลไก่
ปี พ.ศ. 2551
17 ลักษณะของดินที่ง่ายต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่อ่างขาง
18 อิทธิพลของการใช้ที่ดินต่อสมบัติของดินในพื้นที่อ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
19 อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อสมบัติดินบางประการและผลผลิตชาจีน
20 การวิเคราะห์ปัจจัยทางดินที่มีผลต่อการผลิตพืชในพื้นที่อินทนนท์
ปี พ.ศ. 2550
21 การศึกษาลักษณะดินและปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตพืชในพื้นที่แปลงทดลองของสถานี/ศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง
22 การให้ปุ๋ยตามลักษณะดินเพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลย์ของธาตุอาหารในดินเพื่อการผลิตผักในโครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2534
23 ชนิดและลักษณะของดิน ที่กลายเป็นดินเสื่อมโทรมได้ง่าย ในภาคตะวันตกของประเทศไทย