ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย วัฒนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 2
2 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 2
5 Chonticha Srisawang 1
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 Jittima Chatchawansaisin 1
8 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
9 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
10 Phanphen Wattanaarsakit 1
11 วินัย งามแสง 1
12 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
13 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
14 Anawatch Mitpratan 1
15 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
18 Waraporn Siriterm 1
19 Kasidit Nootong 1
20 สิทธิพร แอกทอง 1
21 นภสร โกวรรธนะกุล 1
22 Chayaporn Supachartwong 1
23 กำจัด มงคลกุล 1
24 Chakkaphan Sutthirat 1
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
29 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
30 สุมา เมืองใย 1
31 ประคอง ชอบเสียง 1
32 ชอุ่ม มลิลา 1
33 Yeshey Penjor 1
34 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
35 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
36 สุมิตรา พูลทอง 1
37 รุ่งราวี ทองกันยา 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Thada Jirajaras 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 เอกชัย อดุลยธรรม 1
45 Rajalida Lipikorn 1
46 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
47 อวย เกตุสิงห์ 1
48 กมลชนก ยวดยง 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 Varunee Padmasankh 1
51 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
52 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
53 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
54 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
55 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
56 ไววิทย์ พุทธารี 1
57 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
58 Pornpimol Muanjai 1
59 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
60 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
61 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
62 Pantharee Boonsatorn 1
63 กระมล ทองธรรมชาติ 1
64 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
65 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
66 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
67 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
68 Acom Sornsute 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
71 สุวดี ยาป่าคาย 1
72 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 Suchin Arunsawatwong 1
75 Thanathon Sesuk 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
78 Chariya Uiyyasathian 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 อุทัย บุญประเสริฐ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
87 วิไล ชินธเนศ 1
88 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
90 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
91 Boonchai Sangpetngam 1
92 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
93 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
94 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
95 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
98 คัคนางค์ มณีศรี 1
99 สิริพร สิวราวุฒิ 1
100 สมพร พรมดี 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 สายฝน ควรผดุง 1
103 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
104 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
105 วาสนา เสียงดัง 1
106 วัลลภ แย้มเหมือน 1
107 สำเริง แย้มโสภี 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
112 ธวัชชัย สันติสุข 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 Chalermpol Leevailoj 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 มยุรี ตันติสิระ 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 Vimolmas Lipipun 1
122 Supa Chantharasakul 1
123 Garnpimol C. Ritthidej 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
127 Puttipongse Varavudhi 1
128 ละอองทิพย์ เหมะ 1
129 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
130 Kitpramuk Tantayaporn 1
131 Naiyana Chaiyabutr 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 Sumphan Wongseripipatana 1
135 Panee Boonthavi 1
136 Vanida Chantarateptawan 1
137 กาญจนา แก้วเทพ 1
138 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
139 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 Srilert Chotpantarat 1
142 ศิริชัย ศิริกายะ 1
143 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
144 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
145 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 Kittisak Likhitwitayawuid 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 วัฒนชัย สมิทธากร 1
150 Wilai Anomasiri 1
151 Jaitip Paiboon 1
152 วิมล เหมะจันทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2529 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2529
2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม