ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย วัฒนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
2 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 2
3 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 ศุกันยา ห้วยผัด 1
6 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
7 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
8 กระมล ทองธรรมชาติ 1
9 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
10 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
11 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 Pantharee Boonsatorn 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
16 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
17 อวย เกตุสิงห์ 1
18 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
19 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
20 Suchin Arunsawatwong 1
21 Acom Sornsute 1
22 Thanathon Sesuk 1
23 Chariya Uiyyasathian 1
24 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
25 Chayaporn Supachartwong 1
26 สิทธิพร แอกทอง 1
27 Jittima Chatchawansaisin 1
28 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
29 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
30 Chonticha Srisawang 1
31 Anawatch Mitpratan 1
32 Kasidit Nootong 1
33 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
34 กมลชนก ยวดยง 1
35 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
36 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
37 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
38 Waraporn Siriterm 1
39 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
40 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
41 Rajalida Lipikorn 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 สมพร พรมดี 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 วัลลภ แย้มเหมือน 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
55 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 คัคนางค์ มณีศรี 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 สายฝน ควรผดุง 1
61 Varunee Padmasankh 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
64 เอกชัย อดุลยธรรม 1
65 Walaisiri Muangsiri 1
66 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
67 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
68 Thada Jirajaras 1
69 Pornpimol Muanjai 1
70 ไววิทย์ พุทธารี 1
71 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
72 วาสนา เสียงดัง 1
73 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
74 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
75 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
76 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 ประธาน ดาบเพชร 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
81 Wilai Anomasiri 1
82 Jaitip Paiboon 1
83 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
84 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
85 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
86 Vanida Chantarateptawan 1
87 กาญจนา แก้วเทพ 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
90 Sumphan Wongseripipatana 1
91 Supa Chantharasakul 1
92 Garnpimol C. Ritthidej 1
93 Panee Boonthavi 1
94 Kittisak Likhitwitayawuid 1
95 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
96 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
97 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
101 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
103 Somying Tumwasorn 1
104 อุทัย บุญประเสริฐ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
107 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
108 Chalermpol Leevailoj 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 Srilert Chotpantarat 1
111 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
114 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
115 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
116 Vimolmas Lipipun 1
117 ประคอง ชอบเสียง 1
118 ชอุ่ม มลิลา 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
121 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
122 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
123 พรรณี กาญจนพลู 1
124 Chakkaphan Sutthirat 1
125 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
126 รุ่งราวี ทองกันยา 1
127 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
128 นภสร โกวรรธนะกุล 1
129 วินัย งามแสง 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 สุมิตรา พูลทอง 1
133 Yeshey Penjor 1
134 สุมา เมืองใย 1
135 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
136 บรรจง คณะวรรณ 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 Ampa Luiengpirom 1
139 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
140 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
141 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
142 มยุรี ตันติสิระ 1
143 Sompol Sanguanrungsirikul 1
144 Naiyana Chaiyabutr 1
145 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
146 วิมล เหมะจันทร 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 Kitpramuk Tantayaporn 1
151 Puttipongse Varavudhi 1
152 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2529 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2529
2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม