ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย วัฒนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
2 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 2
3 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
6 ธวัชชัย สันติสุข 1
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
8 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
9 วัลลภ แย้มเหมือน 1
10 สมพร พรมดี 1
11 สุวิชา ทองสิมา 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
13 สำเริง แย้มโสภี 1
14 คัคนางค์ มณีศรี 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
16 วิไล ชินธเนศ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
21 สิริพร สิวราวุฒิ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
23 วาสนา เสียงดัง 1
24 Varunee Padmasankh 1
25 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
26 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
27 เอกชัย อดุลยธรรม 1
28 Walaisiri Muangsiri 1
29 Rajalida Lipikorn 1
30 Thada Jirajaras 1
31 Pornpimol Muanjai 1
32 ไววิทย์ พุทธารี 1
33 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
38 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
39 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
40 สายฝน ควรผดุง 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 วัฒนชัย สมิทธากร 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
45 Jaitip Paiboon 1
46 Wilai Anomasiri 1
47 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
48 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
49 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
50 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 Garnpimol C. Ritthidej 1
56 Supa Chantharasakul 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Sumphan Wongseripipatana 1
59 กาญจนา แก้วเทพ 1
60 Vanida Chantarateptawan 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
62 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
63 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
64 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
66 Somying Tumwasorn 1
67 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
68 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
69 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
70 Boonchai Sangpetngam 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 Srilert Chotpantarat 1
75 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
76 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
77 Chalermpol Leevailoj 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 อวย เกตุสิงห์ 1
80 ชอุ่ม มลิลา 1
81 ๋Janes, Gavin W. 1
82 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
85 พรรณี กาญจนพลู 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
88 รุ่งราวี ทองกันยา 1
89 สุมิตรา พูลทอง 1
90 นภสร โกวรรธนะกุล 1
91 Phanphen Wattanaarsakit 1
92 วินัย งามแสง 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
95 Yeshey Penjor 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 สุมา เมืองใย 1
99 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
100 Ampa Luiengpirom 1
101 Sompol Sanguanrungsirikul 1
102 บรรจง คณะวรรณ 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 มยุรี ตันติสิระ 1
105 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
106 Naiyana Chaiyabutr 1
107 Kitpramuk Tantayaporn 1
108 วิมล เหมะจันทร 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
113 Puttipongse Varavudhi 1
114 ละอองทิพย์ เหมะ 1
115 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
116 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
117 ศุกันยา ห้วยผัด 1
118 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
119 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
120 กระมล ทองธรรมชาติ 1
121 Pantharee Boonsatorn 1
122 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
125 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
128 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
129 กมลชนก ยวดยง 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 สุวดี ยาป่าคาย 1
134 Acom Sornsute 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
137 Chayaporn Supachartwong 1
138 สิทธิพร แอกทอง 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
142 Chonticha Srisawang 1
143 Anawatch Mitpratan 1
144 Kasidit Nootong 1
145 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
146 Chariya Uiyyasathian 1
147 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
148 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
149 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
150 Waraporn Siriterm 1
151 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2529 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2529
2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม