ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย วัฒนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
2 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 2
3 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 คัคนางค์ มณีศรี 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
7 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
10 ธวัชชัย สันติสุข 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
14 อุทัย บุญประเสริฐ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
18 Somying Tumwasorn 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
21 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
22 วิไล ชินธเนศ 1
23 วัลลภ แย้มเหมือน 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
26 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
27 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
28 ไววิทย์ พุทธารี 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 Pornpimol Muanjai 1
31 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
32 วาสนา เสียงดัง 1
33 สุวิชา ทองสิมา 1
34 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
35 สำเริง แย้มโสภี 1
36 สมพร พรมดี 1
37 สิริพร สิวราวุฒิ 1
38 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
39 สายฝน ควรผดุง 1
40 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
41 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
42 Sumphan Wongseripipatana 1
43 Supa Chantharasakul 1
44 Garnpimol C. Ritthidej 1
45 Panee Boonthavi 1
46 Kittisak Likhitwitayawuid 1
47 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
48 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
51 Vimolmas Lipipun 1
52 บรรจง คณะวรรณ 1
53 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
54 Ampa Luiengpirom 1
55 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
56 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
57 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
58 มยุรี ตันติสิระ 1
59 วัฒนชัย สมิทธากร 1
60 Jaitip Paiboon 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
63 Srilert Chotpantarat 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 Boonchai Sangpetngam 1
66 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
67 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
68 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
69 ศิริชัย ศิริกายะ 1
70 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
71 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
72 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
73 Wilai Anomasiri 1
74 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
75 กาญจนา แก้วเทพ 1
76 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
77 Vanida Chantarateptawan 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 Walaisiri Muangsiri 1
80 กำจัด มงคลกุล 1
81 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
82 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
83 Yeshey Penjor 1
84 สุมิตรา พูลทอง 1
85 ๋Janes, Gavin W. 1
86 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
87 รุ่งราวี ทองกันยา 1
88 นภสร โกวรรธนะกุล 1
89 Phanphen Wattanaarsakit 1
90 Chonticha Srisawang 1
91 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
92 Jittima Chatchawansaisin 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 วินัย งามแสง 1
96 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
97 ชอุ่ม มลิลา 1
98 ประคอง ชอบเสียง 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 Sompol Sanguanrungsirikul 1
105 Naiyana Chaiyabutr 1
106 วิมล เหมะจันทร 1
107 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
108 Chakkaphan Sutthirat 1
109 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
110 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
111 พรรณี กาญจนพลู 1
112 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
113 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 สุวดี ยาป่าคาย 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
120 Suchin Arunsawatwong 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
123 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
124 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
125 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
126 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
127 Rajalida Lipikorn 1
128 Thada Jirajaras 1
129 เอกชัย อดุลยธรรม 1
130 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
131 ประธาน ดาบเพชร 1
132 อวย เกตุสิงห์ 1
133 กมลชนก ยวดยง 1
134 ศุกันยา ห้วยผัด 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
137 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
138 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
139 Waraporn Siriterm 1
140 Kasidit Nootong 1
141 สิทธิพร แอกทอง 1
142 Anawatch Mitpratan 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 Chariya Uiyyasathian 1
145 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
146 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
147 Pantharee Boonsatorn 1
148 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
149 Acom Sornsute 1
150 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
151 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
152 Varunee Padmasankh 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2529 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2529
2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม