ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย วัฒนการุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 2
2 อนุชา ฮุนสวัสดิ์กุล 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 นนทวัชร นวตระกูลพิสุทธิ์ 2
5 Boonchai Sangpetngam 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 Chalermpol Leevailoj 1
8 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
9 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
10 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
12 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
13 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
14 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
15 กาญจนา แก้วเทพ 1
16 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
17 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
18 Vanida Chantarateptawan 1
19 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
20 ศิริชัย ศิริกายะ 1
21 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
22 Srilert Chotpantarat 1
23 Somying Tumwasorn 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 คัคนางค์ มณีศรี 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 ธวัชชัย สันติสุข 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
32 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
34 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
36 อุทัย บุญประเสริฐ 1
37 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
39 วิไล ชินธเนศ 1
40 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
41 วัฒนชัย สมิทธากร 1
42 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
43 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 Sompol Sanguanrungsirikul 1
48 Naiyana Chaiyabutr 1
49 Kitpramuk Tantayaporn 1
50 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
51 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
52 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
53 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
54 ประคอง ชอบเสียง 1
55 Chakkaphan Sutthirat 1
56 พรรณี กาญจนพลู 1
57 สุมา เมืองใย 1
58 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
59 Ampa Luiengpirom 1
60 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
61 Kittisak Likhitwitayawuid 1
62 Panee Boonthavi 1
63 Sumphan Wongseripipatana 1
64 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
65 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
69 Supa Chantharasakul 1
70 Garnpimol C. Ritthidej 1
71 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 บรรจง คณะวรรณ 1
74 มยุรี ตันติสิระ 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
77 Vimolmas Lipipun 1
78 Wilai Anomasiri 1
79 สุวิชา ทองสิมา 1
80 Waraporn Siriterm 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 Kasidit Nootong 1
84 Anawatch Mitpratan 1
85 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
86 Chayaporn Supachartwong 1
87 สิทธิพร แอกทอง 1
88 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
89 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 Acom Sornsute 1
94 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
95 Chariya Uiyyasathian 1
96 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
97 Jittima Chatchawansaisin 1
98 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
99 สุมิตรา พูลทอง 1
100 Yeshey Penjor 1
101 กำจัด มงคลกุล 1
102 รุ่งราวี ทองกันยา 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 ชอุ่ม มลิลา 1
105 ๋Janes, Gavin W. 1
106 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
107 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
108 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
109 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
110 Chonticha Srisawang 1
111 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
112 วินัย งามแสง 1
113 นภสร โกวรรธนะกุล 1
114 Phanphen Wattanaarsakit 1
115 Pantharee Boonsatorn 1
116 กระมล ทองธรรมชาติ 1
117 ไววิทย์ พุทธารี 1
118 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
119 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
120 Pornpimol Muanjai 1
121 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
122 เอกชัย อดุลยธรรม 1
123 Varunee Padmasankh 1
124 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
125 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
126 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
127 สิริพร สิวราวุฒิ 1
128 สมพร พรมดี 1
129 วัลลภ แย้มเหมือน 1
130 สายฝน ควรผดุง 1
131 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
132 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 Walaisiri Muangsiri 1
135 Thada Jirajaras 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 Suchin Arunsawatwong 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
141 ศุกันยา ห้วยผัด 1
142 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
143 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
144 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
147 Rajalida Lipikorn 1
148 กมลชนก ยวดยง 1
149 อวย เกตุสิงห์ 1
150 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
151 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
152 สำเริง แย้มโสภี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2529 1
3 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2529
2 การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม