ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมชัย บวรกิตติ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Somchai Borisoothi
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 25
2 Somchai Bovornkitti 12
3 อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6
4 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตสถาน 6
5 Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 4
6 สายชล เกตุษา 2
7 สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ 2
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเกษตร 2
9 ราชบัณฑิตยสถาน 2
10 ราชบัณฑิตยสถาน. สำนักวิทยาศาสตร์ 2
11 สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน กทม.10300 2
12 Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 10300 1
13 Athasit Vejjajiva 1
14 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
15 รุจีพัชร โรจนกุล 1
16 สมพล พงศ์ไทย 1
17 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 1
19 โรงพยาบาลพร้อมมิตร 1
20 Piamsak Menasveta 1
21 เปี่ยมศักดิ์ เมนุเศวต 1
22 Faculty of Science, ChulalongkornUniveristy ; Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
23 สำนักวิทนาศาสตร์. ราชบัณฑิตยสถาน 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 1
26 อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 1
28 The Academy of Science, the Royal Institute, Bangkok 1
29 เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
31 Benjalak Karnchanasest 1
32 The Academy of Science, the Royal Institute 1
33 Institute of Environmental Research (ERIC), Chulalongkorn University, Bangkok 1
34 The Academy of Science. the Royal Institute 1
35 เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์ 1
36 สำนักวิทยาศาตร์ ราชบัณฑิตยสถาน 1
37 Atttapon Cheepsattayakorn 1
38 ศรีสุดา แซ่อึ้ง 1
39 Sriduda Saeung 1
40 Boontham Sola 1
41 Paitoon Wanapongse 1
42 ไพทูรย์ วรรณพงษ์ 1
43 บรรทม โสลา 1
44 อรรถพล ชีพสัตยากร 1
45 สมบัติ บุญญประภา 1
46 Sombat Boonyaprapa 1
47 ภาควิชารังสีนิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
48 Department of Radioisotopes, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai Province 1
49 เลิศศิริร์ บวรกิตติ 1
50 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1
51 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
52 Pornchai Sithisarankul 1
53 Chiang Mai Provincial Health Office 1
54 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
55 สถาบันเทคโนโลยีนิเคลียร์แห่งชาติ 1
56 Thailand Institute of Nuclear Technology, Bangkok 1
57 สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ 1
58 Tenth Office of Disease Prevention and Control, Chiang Mai Province 1
59 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 10
3 2552 16
4 2551 11
5 2550 2
6 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Mesothelioma without Exposure to Asbestos in Thailand
2 วิจารณ์หนังสือ 25 ถามตอบวิชาการ การเป็นสารมะเร็งของแร่ใยหินไครโซไทล์
ปี พ.ศ. 2553
3 หลักการบัญญัติศัพท์วิชาการ
4 สังคมไทยกับใยหิน
5 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่
6 กำเนิดเส้นใยหินในปอด
7 พยัญชนะไทยที่ใช้ทับศัพท์ต่างประเทศ
8 Global Warming and Malaria Update
9 แนะนำบทความน่าสนใจ
10 ต้นฉบับบทความวิชาการ
11 ภาวะโลกร้อนกับเพศทารกแรกคลอดในประเทศไทย
12 การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโรคร้อน
ปี พ.ศ. 2552
13 แพร่ทางอากาศกับแพร่ทางละอองน้ำในอากาศ
14 การประชุมนานาชาติเพิ้งบำบัดเพื่อสุขภาพ ครั้งที่9
15 ภาวะโลกร้อนกับโรคมาลาเรีย
16 โรคทางละอองน้ำในอากาศ
17 ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและชีวิต
18 ผู้นิพนธ์ร่วม
19 Global Warming VS. Climate Change
20 ความสามัคคีในหมู่คณะ : กรณีการเลือกตั้งผู้บริหาร
21 ประเทศไทยร้อนขึ้นหรือ
22 คลังเลือด
23 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดโครงการวิชาการสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
24 กรณีอ้างอิงเมโสเธลิโอมา
25 การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย
26 ราชบัณฑิตสัญจร มหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 ศัพท์บัญญัติ : peer review
28 คำพ้องต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
29 ศัพท์สับสน : Dispersal, Dispersion, Distribution
30 ลอจิสติคส์ - การส่งกำลังบำรุง
31 ศัพท์สับสน : การบำบัดกับการรักษา
32 ศัพท์สับสน : Art กับ Arts
33 การแก้ปัญหา
34 ภาวะโลกร้อนกับเพศประชากร
35 วิกฤตจราจรในกรุงเทพมหานคร : แก้ไขได้?
36 รูปแบบบทความ
37 ต้นแบบตัวเลขอารบิก
38 เมื่อโลกเปลี่ยน โรคเปลี่ยน
39 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สเรดอนกับมะเร็งปอด การสำรวจที่จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
40 Journal of the Medical Association of Thailand
41 Pufferfish Poisoning
ปี พ.ศ. 2542
42 Attitudes of Chiang Mai Forestry Official toward the Role of NGOs in Opposing Government Forest Management PolicyAttitudes of Chiang Mai Forestry Official toward the Role of NGOs in Opposing Government Forest Management Policy