ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมจิต โยธะคง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความต้องการความรู้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาดมะม่วงแก้วของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
2 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกร ในโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของเกษตรกรตำบลเขาหินซ้อน และตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 การแปรรูปผลผลิตถั่วลิสงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
5 การยอมรับการใช้เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับการผลิตมังคุดของเกษรกร ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
6 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตพริกของเกษตรกรในตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
7 การมีส่วนร่วมของเกษตกรในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
8 การใช้ปุ๋ยอินทรีในนาข้าวของเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดปทุมธานี
9 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักของเกษตรกรในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
10 ความรู้และความคิดเห็นต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังในตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2547
11 พืชสมุนไพรในอาหารไทย