ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมจิต แดนสีแก้ว
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Somchit Doungkae
- สมจิต แดนสีแก้ว,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 2
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 5
8 2551 4
9 2550 3
10 2549 1
11 2548 4
12 2544 2
13 2543 1
14 2542 1
15 2531 1
16 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยพัฒนาคน ชุมชน และสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2558
2 ประสบการณ์ของชาวนาในการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำนา
ปี พ.ศ. 2556
3 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2555
4 การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วม
5 การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วม : สุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2554
6 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพชาวสวนยางพารา จังหวัดบึงกาฬ
7 การควบคุมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมแบบมีส่วนร่วม
8 ความต้องการของชุมชนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ
ปี พ.ศ. 2553
9 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยแรงงานที่ติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ /
10 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. 2552
11 การเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่
12 ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมศักยภาพการลดบริโภคสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกอ้อย
13 ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมศักยภาพการลดบริโภคสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกอ้อย
14 การศึกษาสถานการณ์การบริโภค และเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติด ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง
15 การศึกษาสถานการณ์การบริโภค และเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติด ในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย
ปี พ.ศ. 2551
16 การเสริมสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมการสูบบุหรี่
17 การป้องกันการดื่มสุราอย่างมีส่วนร่วมในกลุ่มนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา
19 การประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสังเคราะห์แนวทางการป้องกันการดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2550
20 การศึกษาสถานการณ์บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถบรรทุกอ้อย
21 การศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนขับรถสองแถว
22 การศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมสร้างศักยภาพ การลดการบริโภคสารเสพติดในกลุ่มคนงานก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2549
23 ศึกษาสถานการณ์การบริโภคและเสริมศักยภาพการลดบริโภคสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกอ้อย
ปี พ.ศ. 2548
24 ชุมชนช่วยชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ชุมชนช่วยชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม
27 การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่สังคม
ปี พ.ศ. 2544
28 ชุมชนช่วยชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 ชุมชนช่วยชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
30 ชุมชนช่วยชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
31 ต้นทุนการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้อง ของโรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2531
32 ความรู้และทัศนคติต่อการสาธารณสุขมูลฐาน ของผดุงครรภ์อนามัยผู้สำเร็จใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 การวิเคราะห์แนวทางเฝ้าระวังผลกระทบจากการดื่มสุรา โดยชุมชนมีส่วนร่วม
34 การเสริมพลังอำนาจวัยรุ่นเพื่อพัฒนาโครงการป้องกันการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
35 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวสวนยางพาราแถบลุ่มน้ำโขง อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
36 การมีส่านร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์กลวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์วัยแรงงาน
37 การพัฒนาบริการคลินิกวัยใสโดยชุมชนมีส่วนร่วมในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
38 การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของชาวนาที่ใช้เครื่องนวดข้าวในชนบท จังหวัดขอนแก่น
39 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดหลังจากการทำนาของชาวนาในชุมชน จังหวัดขอนแก่น
40 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรีนยมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดหนองคาย