ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมจิต อ่อนเหม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เย็นใจ ฐิตะฐาน 13
2 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 6
3 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 6
4 วารุณี วารัญญานนท์ 5
5 อุไร เผ่าสังข์ทอง 5
6 เพลินใจ ตังคณะกุล 5
7 อุษา ภูคัสมาส 4
8 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
9 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 4
10 สมชาย ประภาวัต 4
11 อรพิน ชัยประสพ 4
12 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 4
13 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
14 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 2
15 สมศรี เจริญเกียรติกุล 2
16 ยุวดี พีรพรพิศาล 2
17 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
18 ศิริพร ตันจอ 2
19 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 2
20 ธนวรรณ บุญปั้น 2
21 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 2
22 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
23 จันทร์ตรี บุญปั้น 2
24 วินัศ ภูมินาถ 2
25 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
26 ชิดชม วิทวัทวงศ์ 2
27 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
28 วาสนา นาราศรี 1
29 วันเพ็ญ มีสมญา 1
30 บุญมา นิยมวิทย์ 1
31 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
32 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 1
33 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
34 พัชรี ตั้งตระกูล 1
35 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
36 รัศมี ศุภศรี 1
37 พิศมัย ศรีชาเยช 1
38 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 1
39 วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 4
5 2551 1
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 2
9 2546 1
10 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
2 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช
4 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
5 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
7 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
9 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
ปี พ.ศ. 2548
12 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์กรอบ และข้าวแต๋น
ปี พ.ศ. 2546
15 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)