ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมจิต อ่อนเหม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เย็นใจ ฐิตะฐาน 13
2 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 6
3 มัณฑนา ร่วมรักษ์ 6
4 อุไร เผ่าสังข์ทอง 5
5 เพลินใจ ตังคณะกุล 5
6 วารุณี วารัญญานนท์ 5
7 สมชาย ประภาวัต 4
8 อรพิน ชัยประสพ 4
9 ชมดาว สิกขะมณฑล 4
10 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 4
11 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 4
12 อุษา ภูคัสมาส 4
13 เพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี 3
14 อุดม กาญจนปกรณ์ชัย 2
15 วินัศ ภูมินาถ 2
16 จันทร์ตรี บุญปั้น 2
17 พยอม อัตถวิบูลย์กุล 2
18 อรอนงค์ นัยวิกุล 2
19 ชิดชม วิทวัทวงศ์ 2
20 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 2
21 สมศรี เจริญเกียรติกุล 2
22 ศิริพร ตันจอ 2
23 อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ 2
24 ธนวรรณ บุญปั้น 2
25 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 2
26 ยุวดี พีรพรพิศาล 2
27 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
28 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
29 รัศมี ศุภศรี 1
30 วันเพ็ญ มีสมญา 1
31 กรุณา วงษ์กระจ่าง 1
32 พัชรี ตั้งตระกูล 1
33 บุญมา นิยมวิทย์ 1
34 ลัดดา วัฒนศิริธรรม 1
35 พิศมัย ศรีชาเยช 1
36 วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล 1
37 ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์ 1
38 วาสนา นาราศรี 1
39 ญาธิปวีร์ ปักแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 4
6 2551 1
7 2550 2
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 1
11 2540 1
12 2539 1
13 2535 1
14 2533 1
15 2527 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาอาหารว่างสำหรับการประชุมที่ได้คุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ
2 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2555
3 อิทธิพลของการแปรรูปถั่วเหลืองเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและความสามารถในการย่อยโปรตีน
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุจากข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และธัญพืช
5 ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสารGABA สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
6 เครือข่ายความร่วมในการพัฒนาการผลิตเครื่องดื่ม ลดน้ำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผัก และสมุนไพร ระดับโรงเรียนใน 4 ภูมิภาค,
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาการผลิตเครื่องดื่มลดนำตาล ที่ทำจากผลไม้ พืชผักและสมุนไพรสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 3-15 ปี ภายใต้ แผนงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน
8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว-หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียนจากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร
10 การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาปริมาณ Anhydrobarakol ในดอก ยอดและใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
13 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
ปี พ.ศ. 2548
14 การทดสอบตลาด การยอมรับและประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ครัวโลก
15 โครงการบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพรไทย/ โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การวิจัยและพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์กรอบ และข้าวแต๋น
ปี พ.ศ. 2546
18 การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของขนมไทยด้วยข้าวกล้องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (โครงการย่อยการวิจัยเกี่ยวกับข้าวและการวิจัยเกี่ยวกับอุตาสาหกรรมอาหาร)
ปี พ.ศ. 2540
19 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
ปี พ.ศ. 2539
20 การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี
ปี พ.ศ. 2535
21 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสุกร : ศึกษาการทำและการยอมรับสแนคจากหนังหมู โดยใช้เครื่องวิลเลจ เทคเจอร์ไรเซอร์
ปี พ.ศ. 2533
22 การผลิตลำไยแช่อิ่มและเคลือบน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2527
23 การผลิตลำไยแช่อิ่มและเคลือบน้ำตาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสุกร : ศึกษาการทำและการยอมรับสแนคจากหนังหมู โดยใช้เครื่องวิลเลจ เทคเจอร์ไรเซอร์