ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมจิตร วัฒนคุลัง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรด้านความมั่นคงตามมติคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ
ปี พ.ศ. 2550
2 การจัดกิจกรรมอิสระและพัฒนางานโดยใช้โครงงาน เพื่อพัฒนาจิตตนิสัย
ปี พ.ศ. 2532
3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่อการปลูกฝังจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2529
4 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่อการปลูกฝังจริยธรรม
ปี พ.ศ. 2515
5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3