ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด เลิศไพฑูรย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมคิด เลิศไฟฑูรย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 6
2 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 6
3 นริศษา ละม้ายอินทร์ 4
4 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 4
5 วุฒิสาร ตันไชย 4
6 ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ 2
7 นวลน้อย ตรีรัตน์ 2
8 ตระกูล มีชัย 2
9 กล้า สมุทวณิช 2
10 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 2
11 อุดม รัฐอมฤต 2
12 พัชรี ย่ำเที่ยง 1
13 ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 1
14 จินตนา เนตรทัศน์ 1
15 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
16 1
17 กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 1
18 วรรณี สำราญเวทย์ 1
19 นคร เสรีรักษ์ 1
20 อาทิตย์ เกียรติศิริโรจน์ 1
21 ชุมพล ชาวเกาะ 1
22 วีระ ไทยวานิช 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 ศุภรัตน์ โชติกญาณ 1
25 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
26 วิภัตต์ รุจิปเวสน์ 1
27 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 1
28 ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร 1
29 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
30 อรพิณ ผลสุวรรณ์ 1
31 โคทม อารียา 1
32 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
33 มานะ อ่อนท้วม 1
34 อมรา พงศาพิชญ์ 1
35 เทอดพงศ์ คงจันทร์ 1
36 วราสิทธิ์ กาญจนสูตร 1
37 ดำรงศักดิ์ ณ ระนอง 1
38 สุพร กลัดแพ 1
39 บุญชัย วสุนธรา 1
40 ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 1
41 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
42 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 1
43 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 1
44 พสธร พันธุ์สุวรรณ 1
45 สุพจน์ เวชมุข 1
46 พนิดา คู่ดำเกิง 1
47 ชาญชัย แสวงศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 4
5 2551 6
6 2550 5
7 2549 1
8 2547 2
9 2546 1
10 2545 5
11 2544 5
12 2543 3
13 2542 1
14 2541 2
15 2540 1
16 2539 3
17 2538 1
18 2537 1
19 2535 1
20 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 โครงการต้นแบบบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ
3 ปัญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีเทศบาล
ปี พ.ศ. 2554
4 ต้นแบบบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2553
5 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)
6 ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินในภาวะวิกฤติ
7 หลักการให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่งทางปกครอง :
8 การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล เมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
9 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 การใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 และ วรรค 3
11 อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
12 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2551
13 รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
14 การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในระบบกฏหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
16 สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
17 ภาษีเพื่อการศึกษา
18 การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2550
19 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
20 การวิจัย"การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรมภายหลังแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม"
21 การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
23 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
24 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2547
25 สถานภาพและบทบาทของข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
26 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2546
27 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยศาลรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2545
28 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
29 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย ตามมาตรา 264 และมาตรา 266
30 สำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
31 แนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
32 สถานภาพ และบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
ปี พ.ศ. 2544
33 รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
34 การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
35 แนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
36 สถานภาพ และบทบาทของราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
37 สถานภาพและบทบาทของข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคในอนาคต
ปี พ.ศ. 2543
38 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไทย ตามมาตรา 264 และมาตรา 266
39 สำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
40 การปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2542
41 คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคดีปกครอง
ปี พ.ศ. 2541
42 รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
43 คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับคดีปกครอง
ปี พ.ศ. 2540
44 การปรับปรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปี พ.ศ. 2539
45 การควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่าย
46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
47 ปัญหารัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ปี พ.ศ. 2537
49 ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
50 อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ