ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด เลิศไพฑูรย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- สมคิด เลิศไฟฑูรย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล 6
2 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ 6
3 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 4
4 วุฒิสาร ตันไชย 4
5 นริศษา ละม้ายอินทร์ 4
6 ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ 2
7 นวลน้อย ตรีรัตน์ 2
8 ตระกูล มีชัย 2
9 กล้า สมุทวณิช 2
10 กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง 2
11 อุดม รัฐอมฤต 2
12 นคร เสรีรักษ์ 1
13 วรรณี สำราญเวทย์ 1
14 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
15 ศุภรัตน์ โชติกญาณ 1
16 ภรณี ดีราษฎร์วิเศษ 1
17 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 1
18 ชาญชัย แสวงศักดิ์ 1
19 กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 1
20 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 1
21 ธีรศักดิ์ เงยวิจิตร 1
22 ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 1
23 อาทิตย์ เกียรติศิริโรจน์ 1
24 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 1
25 วิภัตต์ รุจิปเวสน์ 1
26 พัชรี ย่ำเที่ยง 1
27 1
28 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 1
29 จินตนา เนตรทัศน์ 1
30 สุพจน์ เวชมุข 1
31 ดำรงศักดิ์ ณ ระนอง 1
32 เทอดพงศ์ คงจันทร์ 1
33 อมรา พงศาพิชญ์ 1
34 วราสิทธิ์ กาญจนสูตร 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
36 ชุมพล ชาวเกาะ 1
37 วีระ ไทยวานิช 1
38 โคทม อารียา 1
39 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ 1
40 พสธร พันธุ์สุวรรณ 1
41 อรพิณ ผลสุวรรณ์ 1
42 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 1
43 พนิดา คู่ดำเกิง 1
44 บุญชัย วสุนธรา 1
45 มานะ อ่อนท้วม 1
46 สุพร กลัดแพ 1
47 ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 4
5 2551 6
6 2550 3
7 2544 2
8 2541 1
9 2539 2
10 2537 1
11 2535 1
12 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 ปัญหาการออกกฎของกระทรวงมหาดไทยเพื่อควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีเทศบาล
ปี พ.ศ. 2554
3 ต้นแบบบูรณาการสารสนเทศภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2553
4 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (final report) โครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม)
5 ปัญหาทางกฎหมายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินในภาวะวิกฤติ
6 หลักการให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคำสั่งทางปกครอง :
7 การดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล เมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2552
8 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 การใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 28 วรรค 2 และ วรรค 3
10 อำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา
11 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 257 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2551
12 รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
13 การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 ปัญหาเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในระบบกฏหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
15 สถานะทางกฎหมายของการกระทำของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
16 ภาษีเพื่อการศึกษา
17 การศึกษาทัศนคติของสังคมต่อศาลยุติธรรม ภายหลังการแยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2550
18 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
19 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
20 ขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
21 รายงานวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนากฎหมายในบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เอื้อต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
22 การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2541
23 รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2539
24 การควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่าย
25 ปัญหารัฐธรรมนูญกับบทบัญญัติเรื่องการปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
26 ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
27 อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ