ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด รักษาสัตย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สมคิด รัษาสัตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ร.ต.อ.หญิงพูนทรัพย์ ดีมาก 2
3 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
4 เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 2
5 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ 2
6 ประนอม รอดคำดี 2
7 จิราพร เกศพิชญวัฒนา 1
8 จงกล พุทธรักษา 1
9 ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา 1
10 อัจฉรา ประไพตระกูล 1
11 นิพนธ์ ไทยพานิช 1
12 ประไพ ปิยจันทร์ 1
13 ชุติมา ศรีเอี่ยม 1
14 พรทิพย์ พุ่มไทรย์ 1
15 บัญจางค์ สุขเจริญ 1
16 วันเพ็ญ เลิศมงคลนาม 1
17 วิภาดา ชีวะวัฒน์ 1
18 กาญจนา กลั่นกลิ่น 1
19 นงนาฏ จงธรรมานุรักษ์ 1
20 นิตยา ดำรงวุฒิ 1
21 สกุลพร สังวรกาญจน์ 1
22 พรพรรณ ทินบาล 1
23 นิตยา เดชะพรหม 1
24 รัชนีภรณ์ วิชาการ 1
25 ศิริอนันต์ จูฑะเตมีย์ 1
26 อัครอนงค์ ปราโมช 1
27 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
28 เปรมวดี คฤหเดช 1
29 วิเชียร ทวีลาภ 1
30 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
31 วรรณา สมบูรณ์วิบูลย์ 1
32 บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 เครือวัลย์ สุขเจริญ 1
34 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ 1
35 อุไร เสรีประเสริฐ 1
36 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
37 ไพลิน นุกูลกิจ 1
38 ดิเรก ศรีสุโข 1
39 สุภัทรา เอื้อวงศ์ 1
40 วรรณี ตปนียากร 1
41 สาคร พุทธปวน 1
42 อาภา ยังประดิษฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2535 3
2 2534 1
3 2533 1
4 2532 2
5 2530 3
6 2529 4
7 2528 1
8 2527 7
9 2526 4
10 2525 3
11 2524 4
12 2523 1
13 2522 1
14 2519 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
2 การศึกษากิจกรรมการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3 สภาพ ความต้องการและปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารการพยาบาล ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
4 วิเคราะห์สถานภาพการใช้ "การวินิจฉัยทางการพยาบาล" ในโรงพยาบาลของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
5 การเปรียบเทียบการจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
6 พฤติกรรมการนิเทศของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้และความคาดหวัง ของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
7 การใช้เวลาของพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี พ.ศ. 2530
8 การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 ถึง 2527
9 การตัดสินใจสั่งการในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตกับการรับรู้ ต่อความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ
ปี พ.ศ. 2529
11 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความเป็นผู้นำ กับความสามารถในการบริหารหอผู้ป่วย ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร
12 การวิเคราะห์พัฒนาการของการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
13 การศึกษาพฤติกรรมจริยธรรม แนวโน้มพฤติกรรมจริยธรรม และศักยภาพพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร
14 การศึกษาการบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2528
15 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคหัวใจโคโรนารี กับภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโคโรนารี ของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูง และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
ปี พ.ศ. 2527
16 ความคิดเห็นของบุคลากรพยาบาล ที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในสังกัดของโรงพยาบาลภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
17 การเปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนด้วยวิธีต่างกันก่อนการดูดเสมหะ ต่อระดับความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
19 การเปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนด้วยวิธีต่างกันก่อนการดูดเสมหะ ต่อระดับความดันออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ ของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลกับบรรยากาศองค์การ ในสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
21 การวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารสถานศึกษาพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
22 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านม ที่ได้รับการสอนโดยพยาบาลวิชาชีพ และที่เรียนด้วยตนเองโดยใช้หนังสือคู่มือ
ปี พ.ศ. 2526
23 การเปรียบเทียบความคาดหวังและการปฏิบัติจริงของครูพยาบาล และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บนหอผู้ป่วยให้กับนักศึกษาพยาบาล
24 พฤติกรรมกล้าแสดงของนักศึกษาพยาบาลตามการรับรู้ของตนเอง
25 การเปรียบเทียบระดับอุณหภูมิของร่างกายก่อนและหลังรับประทานอาหาร
26 การเปรียบเทียบขวัญและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหว่างพยาบาลประจำการที่ปฏิบัติงานด้านการสอน และด้านบริการ
ปี พ.ศ. 2525
27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอาวุโสของพยาบาลวิชาชีพในภาคเหนือ
28 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
29 การให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ในสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
30 ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อบทบาทและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
31 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริการด้านสุขภาพอนามัย ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
32 การสร้างเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล
33 ความเครียดของอาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
34 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2522
35 ความต้องการของพยาบาลที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2519
36 ระบบบริหารการศึกษาของโรงเรียนพยาบาลในกรุงเทพมหานคร