ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพักตร์ พิบูลย์ 8
2 สมบัติ พันธวิศิษฏ์ 6
3 กรกนก ลัธธนันท์ 5
4 สมถวิล วิจิตรวรรณา 5
5 กาญจนา วัธนสุธร 4
6 วรรณพงค์ ขันติสิทธิ์ 4
7 รัตนา พุ่มไพศาล 4
8 วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 4
9 กาญจนา วัธนสุนทร 3
10 ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ 3
11 เจียรนัย ทรงชัยกุล 2
12 โอภาวดี เข็มทอง 2
13 สัจจา บรรจงศิริ 2
14 สุมาลี จันทร์ชลอ 2
15 อรพิน หงวนศิริ 2
16 จริยา ทัพพะกุล ณ อยุธยา 2
17 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 2
18 ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ 2
19 สาคร บุญดาว 2
20 สุทัศน์ กองทรัพย์ 2
21 ดุสิต เวชกิจ 2
22 สุจินต์ วิศวธีรานนท์ 2
23 รสลิน ศิริยะพันธุ์ 2
24 ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 2
25 ทวี นาคบุตร 2
26 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2
27 ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ 1
28 วรรณนรา บุญยืน 1
29 จุมพล หนิมพานิช 1
30 นงลักษณ์ ยอดฉุน 1
31 วารินทร์ สินสูงสุด 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 สุจิตรา จันทรวิภาส 1
34 ดวงตา จำนงค์ 1
35 เยาวดี สุวรรณนาคะ 1
36 วีราภรณ์ กาใจ 1
37 ญาณิศา มิตรเอม 1
38 นิสา ชอบกิจ 1
39 ประทุม จำปานุ้ย 1
40 ชวนนท์ จันทร์สุข 1
41 พวงมาลัย พริบไหว 1
42 รุ่งทิพย์ สิงห์สุติน 1
43 อาชัญญา รัตนอุบล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2545 1
9 2539 2
10 2537 3
11 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบประเมินสมรรถนะด้านการดูแลอย่างเอื้ออาทร ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
2 การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ปี พ.ศ. 2558
3 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ปี พ.ศ. 2555
4 The Development of an Evaluation Model for Internal Quality Assurance System of Nursing College Under Praboromarajchanok Institute
5 การประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายวิจัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ดาระ” สานสายใยสู่ชุมชน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
8 การพัฒนาแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2545
11 ความพอเพียงกับการอยู่รอดของสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
13 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2537
14 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษา
15 การศึกษาสาเหตุของความสนใจในการเรียน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานวัยหนุ่ม
16 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2537