ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด พรมจุ้ย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพักตร์ พิบูลย์ 8
2 สมบัติ พันธวิศิษฏ์ 6
3 กรกนก ลัธธนันท์ 5
4 สมถวิล วิจิตรวรรณา 5
5 รัตนา พุ่มไพศาล 4
6 กาญจนา วัธนสุธร 4
7 วรรณ์ดี แสงประทีปทอง 4
8 วรรณพงค์ ขันติสิทธิ์ 4
9 ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ 3
10 กาญจนา วัธนสุนทร 3
11 รสลิน ศิริยะพันธุ์ 2
12 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 2
13 อรพิน หงวนศิริ 2
14 สาคร บุญดาว 2
15 ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 2
16 สุจินต์ วิศวธีรานนท์ 2
17 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2
18 สุทัศน์ กองทรัพย์ 2
19 สัจจา บรรจงศิริ 2
20 ดุสิต เวชกิจ 2
21 จริยา ทัพพะกุล ณ อยุธยา 2
22 โอภาวดี เข็มทอง 2
23 ทวี นาคบุตร 2
24 เจียรนัย ทรงชัยกุล 2
25 สุมาลี จันทร์ชลอ 2
26 ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ 2
27 ประทุม จำปานุ้ย 1
28 ญาณิศา มิตรเอม 1
29 วีราภรณ์ กาใจ 1
30 ชวนนท์ จันทร์สุข 1
31 นิสา ชอบกิจ 1
32 พวงมาลัย พริบไหว 1
33 รุ่งทิพย์ สิงห์สุติน 1
34 เยาวดี สุวรรณนาคะ 1
35 ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ 1
36 วรรณนรา บุญยืน 1
37 วารินทร์ สินสูงสุด 1
38 อาชัญญา รัตนอุบล 1
39 จุมพล หนิมพานิช 1
40 ดวงตา จำนงค์ 1
41 สุจิตรา จันทรวิภาส 1
42 นงลักษณ์ ยอดฉุน 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2551 1
7 2550 6
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 4
12 2543 1
13 2541 3
14 2540 2
15 2539 3
16 2538 1
17 2537 3
18 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบประเมินสมรรถนะด้านการดูแลอย่างเอื้ออาทร ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
2 การประเมินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ปี พ.ศ. 2558
3 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ปี พ.ศ. 2555
4 The Development of an Evaluation Model for Internal Quality Assurance System of Nursing College Under Praboromarajchanok Institute
5 การประเมินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายวิจัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
ปี พ.ศ. 2553
7 การประเมินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ดาระ” สานสายใยสู่ชุมชน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
8 การพัฒนาแบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
ปี พ.ศ. 2551
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
10 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน ตาม Roadmap กศน.
11 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานตาม Roadmap กศน.
12 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/เขต สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
13 ศูนย์การศึกษาและพัฒนานนทบุรี
14 ทิศทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพจังหวัดนนทบุรี ปี 2549-2553
15 การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2548
16 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง ศูนย์การศึกษาและพัฒนานนทบุรี
ปี พ.ศ. 2547
17 เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ปี พ.ศ. 2546
18 สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่พอเพียงสำหรับสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 ความพอเพียงกับการอยู่รอดของสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
20 เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ : ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
21 สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่พอเพียงสำหรับสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ความพอเพียงกับการอยู่รอดของสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23 ความพอเพียงกับการอยู่รอดของสังคมชนบทไทย : กรณีหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
24 การประเมินโครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ปี พ.ศ. 2537-2541
ปี พ.ศ. 2541
25 การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539
26 การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539
27 การศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปี พ.ศ. 2540
28 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของเยาวชนในเขตชนบทภาคกลางของประเทศไทย
29 รายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬา ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
ปี พ.ศ. 2539
30 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
31 รายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการกีฬาในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
32 การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตจังหวัดภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2538
33 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของเยาวชนในเขตชนบทภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
34 การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษา
35 การศึกษาสาเหตุของความสนใจในการเรียน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในทัณฑสถานวัยหนุ่ม
36 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ปีงบประมาณ 2537
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 การศึกษาระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษาของไทยในทศวรรษหน้าที่สอดคล้องกับสภาพของสังคม
38 การประเมินโครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ปี พ.ศ. 2537-2541
39 ทิศทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพจังหวัดนนทบุรี ปี 2549-2553
40 การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี