ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมคิด ดำน้อย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรกิตติ ศรีกุล 2
2 วิทยา พรหมมี 2
3 กฤษดา สังข์สิงห์ 2
4 สุธีรา ถาวรรัตน์ 2
5 กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข 2
6 นิพัฒน์ คงจินดามุนี 1
7 สุริยะ คงศิลป์ 1
8 วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ 1
9 ธีรชาต วิชิตชลชัย 1
10 พิทักษ์ พรมเทพ 1
11 อรสิรี ดำน้อย 1
12 พิศมัย จันทุมา 1
13 นิภาภรณ์ ชูศรีนวล 1
14 สุพินยา จันทร์มี 1
15 โสพล ทองรักทอง 1
16 หทัยกาญจน์ สิทธา 1
17 พงษ์มานิตย์ ไทยแท้ 1
18 บรรเจิด พูลศิลป์ 1
19 ชัยณรงค์ศักดิ์ จันทรัตน์ 1
20 วุฒิพล จันทร์สระคู 1
21 เกริกชัย ธนรักษ์ 1
22 พสุ สกุลอารีวัฒนา 1
23 อาพร คงอิสโร 1
24 อรุณี ใจเถิง 1
25 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
26 จรัญญา ปิ่นสุภา 1
27 ไกรศร ตาวงศ์ 1
28 พรพิมล อธิปัญญาคม 1
29 ศยามล แก้วบรรจง 1
30 ปัญจพร เลิศรัตน์ 1
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 1
32 พัชราพร หนูวิสัย 1
33 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 1
34 กาญจนา ทองนะ 1
35 ณัฐพร ประคองเก็บ 1
36 นริสา จันทร์เรือง 1
37 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 1
38 บุญณิศา ฆังคมณี 1
39 ประภาส แยบยน 1
40 สุจิตรา พรหมเชื้อ 1
41 อรพิน หนูทอง 1
42 วัชรี ศรีรักษา 1
43 พุฒนา รุ่งระวี 1
44 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 1
45 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 1
46 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 1
47 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 1
48 เวียง อากรชี 1
49 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 1
50 จินตนาพร โคตรสมบัติ 1
51 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 1
52 วรกร สิทธิพงษ์ 1
53 รมิดา ขันตรีกรม 1
54 ชัชธนพร เกื้อหนุน 1
55 จันทรา บดีศร 1
56 อารมณ์ โรจน์สุจิตร 1
57 สโรชา กรีธาพล 1
58 กัลยา นิราพาธพงศ์พร 1
59 จิตติลักษณ์ เหมะ 1
60 กลวัชร ทิมินกุล 1
61 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
62 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 1
63 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 1
64 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 1
65 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 1
66 ฉัตรชัย กิตติไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 1
4 543 1