ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนิท อักษรแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทวัน บุณยะประภัศร 8
2 ลดาวัลย์ พวงจิตร 6
3 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 6
4 วิโรจน์ ธีรธนาธร 6
5 จิตต์ คงแสงไชย 5
6 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 4
7 อรวรรณ พรานไชย 4
8 สิริมา สอนเหล็ก 4
9 เสาวภา อังสุภานิช 4
10 วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล 4
11 สนใจ หะวานนท์ 3
12 ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ 3
13 เกษม จันทร์แก้ว 3
14 สุนันทา สุวรรโณดม 3
15 กมลพร ทองอุไทย 2
16 บุปผา โตภาคงาม 2
17 เกษสุดา เดชภิมล 2
18 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
19 ชาตรี ไผ่จิต 2
20 สำอาง หอมชื่น 2
21 ศิริวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ์ 2
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
23 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 2
24 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
25 กัลยา วัฒยากร 2
26 อานุช แก้ววงค์ 2
27 สงบ พานิชชาติ 2
28 สมศักดิ์ มณีพงศ์ 2
29 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 2
30 วิพักตร์ จินตนา 2
31 สุดารัตน์ หอมหวล 2
32 ไพโรจน์ ศิริมนตาภรณ์ 2
33 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
34 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 2
35 วิทย์ ธารชลานุกิจ 2
36 ไพศาล ธนะเพิ่มพูล 2
37 วสันต์ ศรีสวัสดิ์ 2
38 วิจารณ์ มีผล 2
39 บำรุง คูหา 2
40 รัตนา อ่อนสนิท 2
41 อมร อุบลชลเขตต์ 1
42 รัชนี วีรพลิน 1
43 ชาตรี มากนวล 1
44 พัชรี เอี่ยมผา 1
45 สง่า สรรพศรี 1
46 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
47 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
48 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
49 วิชา นิยม 1
50 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2546 1
3 2545 1
4 2543 1
5 2542 1
6 2539 1
7 2530 1
8 2526 1
9 2522 1
10 543 38
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
2 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
3 การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
4 การฟื้นฟูและการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
5 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2539
6 คู่มือการปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2530
7 รายงานการวิจัย การศึกษาสังคมป่าชายเลนในประเทศไทยโดยวิธีการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์ศักยภาพ
ปี พ.ศ. 2526
8 โครงสร้างป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมืองและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2522
9 โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด