ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนิท อักษรแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทวัน บุณยะประภัศร 8
2 พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์ 6
3 วิโรจน์ ธีรธนาธร 6
4 ลดาวัลย์ พวงจิตร 6
5 จิตต์ คงแสงไชย 5
6 วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล 4
7 สิริมา สอนเหล็ก 4
8 เสาวภา อังสุภานิช 4
9 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 4
10 อรวรรณ พรานไชย 4
11 สุนันทา สุวรรโณดม 3
12 เกษม จันทร์แก้ว 3
13 ฐานนันท์ ประทุมมินทร์ 3
14 สนใจ หะวานนท์ 3
15 สงบ พานิชชาติ 2
16 เกษสุดา เดชภิมล 2
17 ศิริวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ์ 2
18 ชาตรี ไผ่จิต 2
19 อานุช แก้ววงค์ 2
20 กมลพร ทองอุไทย 2
21 กัลยา วัฒยากร 2
22 สุดารัตน์ หอมหวล 2
23 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
24 วิทย์ ธารชลานุกิจ 2
25 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 2
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
27 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
28 สันติภาพ ปัญจพรรค์ 2
29 ไพศาล ธนะเพิ่มพูล 2
30 บำรุง คูหา 2
31 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 2
32 สำอาง หอมชื่น 2
33 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ 2
34 รัตนา อ่อนสนิท 2
35 วิพักตร์ จินตนา 2
36 วสันต์ ศรีสวัสดิ์ 2
37 ไพโรจน์ ศิริมนตาภรณ์ 2
38 บุปผา โตภาคงาม 2
39 สมศักดิ์ มณีพงศ์ 2
40 วิจารณ์ มีผล 2
41 รัชนี วีรพลิน 1
42 ชาตรี มากนวล 1
43 สง่า สรรพศรี 1
44 อมร อุบลชลเขตต์ 1
45 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
46 วิชา นิยม 1
47 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 1
48 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
49 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 1
50 พัชรี เอี่ยมผา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2550 13
3 2549 1
4 2547 2
5 2546 15
6 2545 1
7 2543 1
8 2542 2
9 2540 1
10 2539 2
11 2538 1
12 2534 1
13 2532 1
14 2530 1
15 2526 2
16 2523 1
17 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประเมินความสำเร็จจากการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
3 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
4 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
5 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
6 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
7 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
8 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและการรอดตายของโกงกางใบใหญ่ปลูกบนพื้นที่หาดเลนงอกใหม่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
13 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไม้ป่าชายเลน ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง
14 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
15 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2547
16 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
17 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
ปี พ.ศ. 2546
18 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : ระยะที่สอง
19 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 14 พืชสมุนไพรและพืชอาหารในป่าชายเลน
20 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 15 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชในป่าชายเลน
21 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 16 การแยกสารต้านอนุมูลอิสระจากจิกทะเล
22 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : โครงการย่อย 17 การแยกสารต้านการเกิดมะเร็งจากพังกาหัวสุมดอกแดง
23 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและอัตราการรอดตายของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน บริเวณเรือนเพาะชำ ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
24 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ผลของความเค็มที่มีต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของต้นกล้าลำพู
25 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้งร้างบริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช : การฟื้นฟูป่าชายเลนบนพื้นที่นากุ้ง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ดัชนีพื้นที่เรือนยอดของสวนป่าชายเลน ที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การเติบโตและการรอดตายของโกงกางใบใหญ่ปลูกบนพื้นที่หาดเลนงอกใหม่ บริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
29 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : พื้นฐานความเป็นมาการวิจัยการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บิรเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
30 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไม้ป่าชายเลน ในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง
31 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
32 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
33 การสะสมคาร์บอนของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่ปลูกบนพื้นที่นากุ้งร้างอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2543
34 การฟื้นฟูและการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
35 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
36 ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณคลองพะวงและ คลองอู่ตะเภา
ปี พ.ศ. 2540
37 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. 2539
38 ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง : การศึกษาเขตต่อเนื่องชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนนอก บริเวณคลองพะวงและ คลองอู่ตะเภา
39 คู่มือการปลูกพันธ์ไม้ป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2538
40 การศึกษาการเลี้ยงเซลล์ปลาดุกบิ๊กอุย
ปี พ.ศ. 2534
41 ความสมดุลทางนิเวศนวิทยาและกำลังผลิตของป่าชายเลนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
42 ระบบนิเวศนวิทยาเอสทูรี่ของอ่าวพังงาภาคป่าไม้ "ลักษณะโครงสร้างของป่าบริเวณเอสทูรี่อ่าวพังงา"
ปี พ.ศ. 2530
43 รายงานการวิจัย การศึกษาสังคมป่าชายเลนในประเทศไทยโดยวิธีการจัดหมวดหมู่และการวิเคราะห์ศักยภาพ
ปี พ.ศ. 2526
44 ความสมดุลทางนิเวศนวิทยาและกำลังผลิตของป่าชายเลนในประเทศไทย
45 โครงสร้างป่าชายเลนบริเวณอำเภอเมืองและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2523
46 ระบบนิเวศนวิทยาเอสทูรี่ของอ่าวพังงาภาคป่าไม้ "ลักษณะโครงสร้างของป่าบริเวณเอสทูรี่อ่าวพังงา"
ปี พ.ศ. 2522
47 โครงสร้างของป่าชายเลนท้องที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด