ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนานจิตร สุคนธทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 อมรชัย ตันติเมธ 3
3 มาโนช กล้องเจริญ 2
4 วัชรี ทรัพย์มี 2
5 สุภางค์ จันทวานิช 2
6 กอบกุล พฤกษะวัน 2
7 สมพร สุขเกษม 1
8 ชาญชัย วัชรกุล 1
9 สายัณห์ แกล้วกสิกรรม 1
10 สงัด ยุทรานันท์ 1
11 สุภาวดี ตรีรัตน์ 1
12 ประกอบ คุปรัตน์ 1
13 บุญเจือ ทองประหวั่น 1
14 ประกอบ คุปรัตน์ 1
15 สุวิทย์ มูลคำ 1
16 วนิดา วัชรกิจ 1
17 วิเชียร นพพลกรัง 1
18 สนั่น แก้วปู่วัด 1
19 มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
20 ประภาษ นันโท 1
21 พนอ อนัญญพร 1
22 สุพัตรา สุมโนมหาอุดม 1
23 สุพัตรา ไหลสกุล 1
24 สงัด อุทรานันท์ 1
25 มนตรี วีระพงษ์ 1
26 ผาสุข อุทัย 1
27 พุทธฉัตร พูนเพิ่มสุขสมบัติ 1
28 มานิตย์ สิทธิราช 1
29 ไพโรจน์ พรหมมีเนตร 1
30 ชุมพล พงษ์พิพัฒน์ 1
31 ชูศรี อุดมกุศลศรี 1
32 ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน 1
33 ณรงค์ศักดิ์ ถมยา 1
34 อรุณศรี ละอองแก้ว 1
35 อารมณ์ วงศ์บัณฑิต 1
36 เปลี่ยน ศิริรังสรรค์กุล 1
37 พัชราวดี แพรัตกุล 1
38 ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์ 1
39 ปรีชา พัวนุกุลนนท์ 1
40 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
41 โกมินทร์ สังคะนอง 1
42 ชลอ มงคลการุณย์ 1
43 แสงสิน แพทย์ประพาฬ 1
44 ภิญโญ สายนุ้ย 1
45 เฉลย เครืองเนียม 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 ศักดา ภูเจริญ 1
48 รัก ธนสัตย์สถิตย์ 1
49 อินทิรา เทศวิศาล 1
50 ศักดิ์ชัย บรรณสาร 1
51 จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม, 2497- 1
52 สมชาย โพธิวิชยานนท์ 1
53 สุวิชช์ แก้วโกมุท 1
54 สมพงษ์ พลสูงเนิน 1
55 กวี รังสิวรารักษ์ 1
56 นิคม มายขุนทด 1
57 อนันต์ ธันวรักษ์กิจ 1
58 พรรณเพ็ญ นิลนนท์ 1
59 ฉัตรชัย ชยาวุฒิคุณ 1
60 กุลเชษฐ์ แก้ววี 1
61 กิตติ สุทธิจิตไพศาล 1
62 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
63 พจน์ สะเพียรชัย 1
64 เก็จกนก เอื้อวงศ์ 1
65 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
66 เกษม สุตตสันต์ 1
67 บุญมี เณรยอด 1
68 มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย 1
69 สุณีย์ จันทนานุวัฒน์ 1
70 กู้เกียรติ มานพ 1
71 จำนูญ เกียรติมงคล 1
72 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
73 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 1
74 วิชาญ โพธิวิจิตร 1
75 มาลัย บึงสว่าง 1
76 ภูริวัฒน์ ทองยศ 1
77 มานะ จุ้ยสกุล 1
78 ภัทยา นามวงศ์ 1
79 วรรณดี นาคสุขปาน 1
80 กนิษฐา โชติปัทมนนท์ 1
81 มนตรี สาตรจำเริญ 1
82 กิตติโชค ห้อยยี่ภู่ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 1
3 2542 2
4 2541 1
5 2540 4
6 2539 7
7 2538 2
8 2537 3
9 2536 2
10 2535 1
11 2534 6
12 2533 8
13 2532 3
14 2531 5
15 2530 6
16 2528 5
17 2527 6
18 2526 4
19 2525 1
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
2 การนำเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกำกับของรัฐสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
3 การศึกษาการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ปี พ.ศ. 2541
5 การศีกษาความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาเกี่ยวกับการประสานแผนของกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
6 การศึกษาปัญหาการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
7 การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
8 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
9 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
10 การศึกษากระบวนการวางแผนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
11 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
12 การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร
14 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
15 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนสำหรับเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
16 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2538
17 สภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
18 ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2537
19 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
20 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนำร่อง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา
21 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
22 การศึกษาการวางแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
23 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดเขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2535
24 การประเมินโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
25 ปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่รับนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตาก
26 การศึกษากระบวนการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง
27 การปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
28 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
29 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา ในสังคมอุตสาหกรรมใหม่
30 ปัญหาในการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2533
31 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
32 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
33 สภาพและปัญหาการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
34 การพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
35 สภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในทัศนะของผู้บริหารการศึกษา
36 การประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดปราจีนบุรี
37 คุณภาพของบัณฑิตวิชาเอกดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของบัณฑิต อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา
38 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2532
39 สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเชียงใหม่
40 กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
41 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2531
42 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่รับนักเรียนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
43 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
44 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู-อาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
45 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู-อาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
46 แบบผู้นำของบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2530
47 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง
48 ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
49 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
50 การวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
51 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารการประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการประถมศึกษาจังหวัด โดยคณะกรรมการ
52 การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
53 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดในภาคกลาง
54 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 10
55 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
56 การศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 8
57 การจัดเตรียมและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
58 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
59 ความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนและครู เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
60 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมูลนิธิภราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
61 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร
62 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคเหนือ
63 การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2526
64 ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับบทบาทของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
65 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สังกัดเทศบาล
66 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
67 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2525
68 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7