ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนานจิตร สุคนธทรัพย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 อมรชัย ตันติเมธ 3
3 มาโนช กล้องเจริญ 2
4 วัชรี ทรัพย์มี 2
5 สุภางค์ จันทวานิช 2
6 กอบกุล พฤกษะวัน 2
7 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
8 พนอ อนัญญพร 1
9 ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์ 1
10 ภิญโญ สายนุ้ย 1
11 ปรีชา พัวนุกุลนนท์ 1
12 อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์ 1
13 ประกอบ คุปรัตน์ 1
14 มนตรี วีระพงษ์ 1
15 พัชราวดี แพรัตกุล 1
16 สายัณห์ แกล้วกสิกรรม 1
17 ชาญชัย วัชรกุล 1
18 บุญเจือ ทองประหวั่น 1
19 สงัด อุทรานันท์ 1
20 สงัด ยุทรานันท์ 1
21 สมพร สุขเกษม 1
22 ประกอบ คุปรัตน์ 1
23 สุวิทย์ มูลคำ 1
24 แสงสิน แพทย์ประพาฬ 1
25 สุภาวดี ตรีรัตน์ 1
26 อารมณ์ วงศ์บัณฑิต 1
27 อนันต์ ธันวรักษ์กิจ 1
28 พรรณเพ็ญ นิลนนท์ 1
29 ชูศรี อุดมกุศลศรี 1
30 นิคม มายขุนทด 1
31 ฉัตรชัย ชยาวุฒิคุณ 1
32 กิตติ สุทธิจิตไพศาล 1
33 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
34 กุลเชษฐ์ แก้ววี 1
35 ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน 1
36 ณรงค์ศักดิ์ ถมยา 1
37 อรุณศรี ละอองแก้ว 1
38 สุพัตรา สุมโนมหาอุดม 1
39 โกมินทร์ สังคะนอง 1
40 มานิตย์ สิทธิราช 1
41 พุทธฉัตร พูนเพิ่มสุขสมบัติ 1
42 ชุมพล พงษ์พิพัฒน์ 1
43 ไพโรจน์ พรหมมีเนตร 1
44 ผาสุข อุทัย 1
45 ชลอ มงคลการุณย์ 1
46 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 1
47 มานะ จุ้ยสกุล 1
48 เก็จกนก เอื้อวงศ์ 1
49 พจน์ สะเพียรชัย 1
50 ภูริวัฒน์ ทองยศ 1
51 มาลัย บึงสว่าง 1
52 มนตรี สาตรจำเริญ 1
53 วรรณดี นาคสุขปาน 1
54 ภัทยา นามวงศ์ 1
55 จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม, 2497- 1
56 สมชาย โพธิวิชยานนท์ 1
57 รัก ธนสัตย์สถิตย์ 1
58 สมพงษ์ พลสูงเนิน 1
59 กวี รังสิวรารักษ์ 1
60 ศักดา ภูเจริญ 1
61 สำเริง แย้มโสภี 1
62 สุวิชช์ แก้วโกมุท 1
63 ศักดิ์ชัย บรรณสาร 1
64 อินทิรา เทศวิศาล 1
65 กนิษฐา โชติปัทมนนท์ 1
66 วิชาญ โพธิวิจิตร 1
67 มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
68 เปลี่ยน ศิริรังสรรค์กุล 1
69 กิตติโชค ห้อยยี่ภู่ 1
70 อมรชัย ตันตืเมธ 1
71 สนั่น แก้วปู่วัด 1
72 วนิดา วัชรกิจ 1
73 ประภาษ นันโท 1
74 วิเชียร นพพลกรัง 1
75 กู้เกียรติ มานพ 1
76 จำนูญ เกียรติมงคล 1
77 เกษม สุตตสันต์ 1
78 บุญมี เณรยอด 1
79 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 1
80 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
81 มณีรัตน์ ฉัตรอุทัย 1
82 เฉลย เครืองเนียม 1
83 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
84 สุณีย์ จันทนานุวัฒน์ 1
85 สุพัตรา ไหลสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 2545 1
3 2542 2
4 2541 2
5 2540 5
6 2539 7
7 2538 2
8 2537 3
9 2536 2
10 2535 1
11 2534 6
12 2533 8
13 2532 3
14 2531 5
15 2530 6
16 2528 5
17 2527 6
18 2526 4
19 2525 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
2 การนำเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกำกับของรัฐสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
3 การศึกษาการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
4 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
ปี พ.ศ. 2541
5 การศีกษาความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาเกี่ยวกับการประสานแผนของกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาปัญหาการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
8 การศึกษากระบวนการบริหารเพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
9 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับบทบาทของศึกษาธิการอำเภอ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
10 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของเยาวชน
11 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
12 การศึกษากระบวนการวางแผนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
13 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11
14 การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร
16 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานแนะแนวของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
17 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของโรงเรียนสำหรับเด็ก ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
18 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมจังหวัด เขตการศึกษา 11
ปี พ.ศ. 2538
19 สภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)
20 ปัญหาการบริหารงานในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2537
21 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 1
22 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนำร่อง ในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา
23 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานของสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2536
24 การศึกษาการวางแผนพัฒนาสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
25 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมจังหวัดเขตการศึกษา 7
ปี พ.ศ. 2535
26 การประเมินโครงการฝึกอาชีพในโรงเรียนฝึกอาชีพ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
27 ปัญหาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่รับนักเรียนชาวเขา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดตาก
28 การศึกษากระบวนการบริหารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนกลาง
29 การปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
30 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
31 ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารการศึกษา ในสังคมอุตสาหกรรมใหม่
32 ปัญหาในการบริหารงานของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2533
33 การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
34 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 4
35 สภาพและปัญหาการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
36 การพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด
37 สภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ ในทัศนะของผู้บริหารการศึกษา
38 การประเมินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดปราจีนบุรี
39 คุณภาพของบัณฑิตวิชาเอกดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของบัณฑิต อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา
40 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2532
41 สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนปฏิบัติการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเชียงใหม่
42 กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
43 การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2531
44 สภาพและปัญหาในการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ที่รับนักเรียนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
45 บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
46 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู-อาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
47 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าหมวดวิชา และครู-อาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12
48 แบบผู้นำของบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 12
ปี พ.ศ. 2530
49 การศึกษากระบวนการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในส่วนกลาง
50 ปัญหาการบริหารโรงเรียนสาขาในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย
51 ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
52 การวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
53 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารการประถมศึกษา ในเขตการศึกษา 12 เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการประถมศึกษาจังหวัด โดยคณะกรรมการ
54 การวิเคราะห์ปัญหาในการบริหารงานของศึกษาธิการเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
55 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดในภาคกลาง
56 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 10
57 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 การศึกษาการปฏิบัติงานของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 8
59 การจัดเตรียมและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณี
ปี พ.ศ. 2527
60 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท : การศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
61 ความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนและครู เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก
62 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนมูลนิธิภราดา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
63 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร
64 การบริหารงานการประถมศึกษาของคณะกรรมการการประถมศึกษา จังหวัดในภาคเหนือ
65 การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2526
66 ความคาดหวังของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับบทบาทของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 6
67 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สังกัดเทศบาล
68 ขวัญในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
69 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2525
70 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอในเขตการศึกษา 7