ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนั่น ศุภธีรสกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 13
2 อรัญ งามผ่องใส 8
3 ธีระพล ศรีชนะ 8
4 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 7
5 มาลินี วงศ์นาวา 5
6 เจษฎาพร บุญพ่อมี 4
7 นิสิตา บำรุงวงศ์ 4
8 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 4
9 วิชาญ เกตุจินดา 3
10 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
11 นิวัติ แก้วประดับ 3
12 นฤบดี ผดุงสมบัติ 3
13 จตุพร คงสุขนิรันดร์ 3
14 ธวัชชัย นาใจคง 3
15 กฤตพงษ์ เก้าเอี้ยน 3
16 อาซีด หวัดยาวา 3
17 พีชยา อรุโณทัย 2
18 วัชฎาพร ยางทอง 2
19 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
20 ธรณิศ หนูเสน 2
21 เปรมวดี จิตสุขุมมงคล 2
22 โครงการวิจัย Matching Fund 2
23 ธวัชชัย ศรีสุวรรณ 2
24 ทวีภรณ์ คีรีคช 2
25 กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล 2
26 สุนทร พิพิธแสงจันทร์ 2
27 สุดารัตน์ ศรีเพชร 1
28 เอมอร เจียรมาศ 1
29 รุ่งลักษณ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล 1
30 กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร 1
31 ฮุสนา มณีหยัน 1
32 ลุกมัน มะรือซะ 1
33 วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล 1
34 สารีณา ชาชะ 1
35 ฉันทรัตน์ ไพรสุวรรณ 1
36 Shin-ichoro Sakai 1
37 ศศิธร ชูศรี 1
38 พีรรัชต์ ไทยนะ 1
39 เรืองวิทย์ บินล่าเต๊ะ 1
40 กชกร สุขจันทร์ 1
41 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
42 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
43 งบประมาณแผ่นดิน 1
44 ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 4
5 2553 4
6 2552 4
7 2551 3
8 2547 1
9 2546 1
10 2544 4
11 2543 1
12 2541 3
13 2539 1
14 2537 1
15 1086 3
16 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคเบาหวานบางชนิดโดยใช้วิธี DPPH และ Metal chelating
ปี พ.ศ. 2556
3 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับเหล็กของสมุนไพรไทยบางชนิด
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคซางในเด็กของหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดกระบี่ : กรณีศึกษา หมอทวี หมันหมาด และหมอปีปี ปราบเภท
5 องค์ประกอบทางเคมีและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta exelsa Jack.) เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน (Aedes aegypti Linnaeus)
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาผลของการรักษาโรคริดสีดวงทวารด้วยตำรับยาสมุนไพร
7 การศึกษาการนวดกระเบนเหน็บลดอาการปวดประจำเดือนในอาสาสมัคร : ตามวิธีการนวดของหมอคณิต เขมะพันธุ์มนัส
8 ผลของการทับหม้อเกลือและอบไอน้ำสมุนไพรต่อการลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวของอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วน
9 การพัฒนาวิธีการเตรียมผงขมิ้นชันที่มีคุณภาพเป็นไปตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 รวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน:กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 ผลต่อการผ่อนคลายในอาสาสมัครของน้ำมันหอมระเหยจากดอกสายหยุด
12 การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์
13 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2552
14 ศึกษาองค์ความรู้การรักษาโรคอัมพาตของหมอพื้นบ้านมุสลิม : กรณีศึกษาหมอฮาโรน ยูโซะ
15 รวบรวมภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในอำเภอรัตภูมิ : กรณีศึกษา หมอไข่ โกสินทธุ์
16 การศึกษาผลการรักษาโรคเชื้อราที่เล็บด้วยตำรับยาสมุนไพรของหมอสมพรชาญวณิชย์กุล
17 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน และสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้าง เพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
ปี พ.ศ. 2551
18 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
19 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดหยาบเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมยุงลายบ้าน
20 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้างเพื่อควบคุมลูกน้ำและดักแด้ยุงลาย
ปี พ.ศ. 2547
21 สารเคมีในสมุนไพรที่ผู้ป่วยเอดส์ใช้รักษาตนเอง
ปี พ.ศ. 2546
22 การศึกษาสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเหง้ากระชาย
ปี พ.ศ. 2544
23 สารธรรมชาติที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันจากสมุนไพรในท้องถิ่นภาคใต้
24 ศึกษาการเตรียมยาจากสมุนไพร, กะเม็ง
25 การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร :ตีนเป็ดแดง
26 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรทั้งเจ็ด
ปี พ.ศ. 2543
27 การตรวจสอบเบื้องต้นของสารแอนไฮโดรบาราคอลในพืชสกุลCassia.
ปี พ.ศ. 2541
28 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
29 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
30 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
ปี พ.ศ. 2539
31 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2537
32 การหาปริมาณโลหะหนักในตำรับยาไทยแผนโบราณสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 กรรมวิธีการเตรียมผงขมิ้นชัน โดยวิธีการออโต้เคลฟ(Autoclave)
34 สูตรตำรับพิมเสนน้ำจากน้ำมันหอมระเหยของว่านสาวหลงและดอกสายหยุด
35 Spa ลูกประคบ aroma oil
36 การประยุกต์ใช้ตำรับยาแผนไทย (THR-SK010)เพื่อรักษาแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน