ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนั่น จอกลอย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ศ.สนั่น จอกลอย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 13
2 บรรยง ทุมแสน 11
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11
4 โสภณ วงศ์แก้ว 8
5 จิรวัฒน์ สนิทชน 8
6 ประสิทธิ์ ใจศิล 6
7 วิบูล เป็นสุข 5
8 ดรุณี โชติษฐยางกูร 5
9 วิริยะ ลิมปินันทน์ 4
10 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 4
11 เพียงเพ็ญ ศรวัต 4
12 นิมิตร วรสูต 4
13 อารันต์ พัฒโนทัย 4
14 สุมนา นีระ 4
15 พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม 3
16 สุพร นุชดำรงค์ 3
17 วิลาวรรณ ตุลา 3
18 สุวัฒน์ บุญจันทร์ 3
19 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 2
20 วีรชาติ แสงสิทธิ์ 2
21 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
22 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
23 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
24 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
25 สุขุมา ชะนะภักดิ์ 2
26 ปรีชา นีระ 2
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
28 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
29 รัตติกาล เสนน้อย 1
30 กัมพล ไทยโส 1
31 ดรุณี พวงบุตร 1
32 วิลาวรรณ มานะดี 1
33 ดลรัชต์ สุดหล้า 1
34 กนกวรรณ นิยมศิลป์ 1
35 ตนุภัทร มอญขาม 1
36 อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร 1
37 พินิจ หวังสมนึก 1
38 ปิยะวัชร ผาสุข 1
39 เยาวลักษณ์ ธีระเจตกูล 1
40 ชาตรี เศรษฐเสถียร 1
41 ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ 1
42 นภาภรณ์ ตันติสุวิชวงษ์ 1
43 ชุติพงศ์ อรรคแสง 1
44 นันทรัตน์ โฆมานะสิน 1
45 นงนุช เศรษฐเสถียร 1
46 พรเทพ เนียมพิทักษ์ 1
47 ปรเมศ บรรเทิง 1
48 สุชาติ ศิริใจชิงกุล 1
49 ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 4
3 2558 5
4 2557 8
5 2556 13
6 2555 8
7 2554 18
8 2553 22
9 2552 17
10 2551 11
11 2550 16
12 2549 8
13 2548 6
14 2547 8
15 2546 7
16 2545 4
17 2544 5
18 2543 2
19 2540 2
20 2538 1
21 1086 2
22 543 112
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สัญญารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 18 โดยมี นางสาวอัญชนา ชัยมาลา เป็นนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2559
2 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อสุขภาพ
4 การเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพการผลิตอ้อยและน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อให้มีปริมาณสารอินนูลินสูง
ปี พ.ศ. 2558
6 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อให้มีปริมาณสารอินนูลินสูง
7 การตอบสนองและรูปแบบการกระจายตัวของรากแก่นตะวัน ที่ระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินที่แตกต่างกัน
8 การขยายพันธุ์มันสำปะหลังสำหรรับใช้เพื่อศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตและสรีรวิทยา
9 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
10 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2557
11 อิทธิพลของระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวันสายพันธุ์ต่างๆ ในสภาพไร่
12 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
13 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (วนาลัย วิริยะสุธี)
14 การศึกษาสรีระวิทยาด้านการลำเลียงและการเคลื่อนย้ายสารอาหารในประชากรข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาวะแล้ง
15 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ต่อการทนแล้ง การติดเชื้อ A.flavus และการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงพันธุ์ที่ต้านทานต่อความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
16 การควบคุมโดยชีววิธี กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ต้านทาน และพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความต้านทานโรคโคนเน่าที่มีสาเหตุจากเชื้อ Sclerotium rolfsil ในแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) ในสภาพไร่
17 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
18 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2556
19 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน
20 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 14 โดยมี น.ส.ฉัตรสุดา จันโสภา เป็นผู้รับทุน
21 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
22 โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(รัตนจิรา รัตนประเสริฐ)
23 การศึกษาระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน
24 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
25 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
27 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต
28 กายวิภาคศาสตร์และการส่งสัญญานของรากถั่วลิสง เมื่อประสบภาวะกระทบแล้ง
29 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
30 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
31 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2555
32 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 13 โดยมี น.ส.เนืองทรัพย์ ทั่งทอง เป็นนักศึกษาคปก.
33 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ ของ นางสาวรัชนี พุทธา
34 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
35 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า V
36 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธ์ถั่วลิสงทนแล้ง
37 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
38 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
39 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน
ปี พ.ศ. 2554
40 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
41 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน II
42 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ II
43 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ II
44 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต II
45 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต II
46 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า IV
47 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
48 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โดยมี น.ส.รัตนาภรณ์ กุลชาติ เป็นนักศึกษา คปก.
49 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
50 โครงการศึกษาวิเคราะห์การกำหนดเรื่องถั่วลิสงเป็นมาตรฐานบังคับ
51 กลุ่มวิจัยการปรับปรุงถั่วลิสงและแก่นตะวันเพื่อคุณภาพเชิงอาหารสุขภาพ
52 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
53 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
54 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหัวแก่นตะวันเสริมในอาหารต่อการเจริญเติบโตและสมรรถนะการให้ผลผลิตของสัตว์น้ำ
55 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค) จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้
56 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
57 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
58 การศึกษาระดับความเป็นประโยชน์ของน้ำในดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน
59 อิทธิพลของวันปลูกและการกระทบแล้งที่มีต่อปริมาณสารอินนูลินสะสมในหัวแก่นตะวัน
60 การพัฒนาระบบต้นแบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
61 การเปรียบเทียบพันธุ์และการผลิตแก่นตะวันเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตและการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
63 การตอบสนองของรากและความสัมพันธ์ของรากกับผลผลิตในถั่วลิสงที่ประสบสภาวะความแห้งแล้งในช่วงกลางของการเจริญเติบโต
64 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า III
65 เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมอยู่กับลักษณะต้านทางเพลี้ยไฟสาเหตุ โรคยอดไหม้ในถั่วลิสง
66 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
67 การใช้ Bulk Segregant Analysis วิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่เชื่อมอยู่กับความต้านทาน ต่อโรคไวรัสยอดไหม้ในถั่วลิสง
68 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
69 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานต่อโรคโคนเน่า
70 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (อโนทัย วิงสระน้อย)
71 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัตติกาล เสนน้อย)
72 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัชนี พุทธา)
73 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายณัฐวุฒิ สิงห์คำ)
74 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
75 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
76 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
77 โครงการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสสงทนแล้ง
78 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
79 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค) จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้
ปี พ.ศ. 2552
80 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า II
81 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
82 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศของ นางสาวรัชนี พุทธา
83 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายณัฐวุฒิ สิงห์คำ)
84 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
85 ปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
86 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและการระบุเครื่องหมายโมเลกุลของความต้านทานโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน
87 การวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารสำคัญในหัวแก่นตะวันสด
88 ผลของการบริโภคแก่นตะวันต่อระดับของสารต่างๆในเลือดของอาสาสมัคร
89 อิทธิพลของอินนูลินผงจากแก่นตะวันต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แบบดั้งเดิมและแบบลดไขมัน
90 การเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพการผลิตแก่นตะวันเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
91 การปรับปรุงศักยภาพการขยายพันธุ์แก่นตะวัน (เยรูซาเล็ม อาร์ติโชค)จากลำต้นใต้ดินเก็บอาหารและการวิเคราะห์โมเลกุลตัวบ่งชี้
92 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
93 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
94 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
95 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
96 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
ปี พ.ศ. 2551
97 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
98 การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
99 การปรับปรุงพันธุ์แก่นตะวันเพื่อความต้านทานโรคโคนเน่า
100 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วในพื้นที่แห้งแล้ง
101 การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย: รายงานฉบับสมบูรณ์
102 วิเคราะห์/ทบทวนข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับถั่วลิสงและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
103 ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย
104 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัตติกาล เสนน้อย)
105 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
106 การศึกษาปริมาณน้ำมัน ชนิดและปริมาณของกรดไขมันและความสามารถในการต้านการเกิดออกซิเดชันจากถั่วลิสงเมล็ดโตสายพันธุ์ต่างๆ
107 การใช้อ ฺBulk Segregant analysis วิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่เชื่อมอยู่กับความต้านทานต่อโรคไวรัสยอดไหม้ในถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2550
108 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
109 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น III
110 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
111 เครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมอยู่กับลักษณะต้านทางเพลี้ยไฟสาเหตุ โรคยอดไหม้ในถั่วลิสง
112 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดให้อายุสั้น
113 การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงทนแล้ง
114 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับถั่วลิสงและข้าวโพด
115 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม
116 ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกุลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (รัชนี พุทธา)
117 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
118 การศึกษาการผลิตแก่นตะวันเพื่อผลิตเอทานอล
119 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
120 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
121 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
122 การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
123 ผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ต่อการทำลายของเสี้ยนดิน เพลี้ยไฟ และปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2549
124 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น II
125 ปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อให้อายุสั้น
126 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)
127 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต เพื่อให้อายุสั้น
128 การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและการผลิตบุคลากรด้านการพัฒนาพันธุ์พืชของไทย
129 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
130 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
131 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2548
132 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเพื่อความทนทานต่อความแห้งแล้ง
133 โครงการปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตให้อายุสั้น
134 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต เพื่อให้อายุสั้น
135 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
136 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
137 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อให้อายุสั้น
ปี พ.ศ. 2547
138 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต VI
139 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง CROPGRO-Peanut ในการประเมินผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
140 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม (อ้อยตอที่ 1)
141 การศึกษาลักษณะทนแล้ง และความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน ในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่าง ๆในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
142 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
143 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
144 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
145 พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะต้านทานต่อเพลี้ยไฟในถั่วลิสง
ปี พ.ศ. 2546
146 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
147 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต IV
148 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
149 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
150 การศึกษาการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
151 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
152 การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาการทนแล้งบางประการของถั่วลิสงที่ได้รับน้ำปริมาณต่างกัน
ปี พ.ศ. 2545
153 การผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
154 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต III
155 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
156 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2544
157 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต II
158 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
159 การศึกษาการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
160 การศึกษาการตรึงไนโตรเจนของถั่วลิสงและถั่วอื่นบางชนิด และผลตกค้างของไนโตรเจนต่ออ้อยที่ปลูกตาม
161 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
ปี พ.ศ. 2543
162 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดโต
163 การปรับปรุงธัญญพืชและพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่มีศักยภาพ เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
164 การปรับปรุงธัญญพืชและพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่มีศักยภาพ เพื่อการค้าและอุตสาหกรรมในสภาพแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
165 การปรับปรุงพืชไร่อื่นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2538
166 การปรับปรุงพืชไร่อื่นสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
167 การขยายพันธุ์มันสำปะหลังสำหรับใช้เพื่อศึกษาพัฒนาการเจริญเติบโต และสรีรวิทยา
168 การศึกษาลักษณะทนแล้งและความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงสายพันธุ์ต่าง ๆ ในช่วงปลายของการเจริญเติบโต
169 พันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการตรึงไนโตรเจนสภาพแล้งก่อนการออกดอกและสหสัมพันธ์ของลักษณะการตรึงไนโตรเจนกับลักษณะทนแล้งในถัวลิสง
170 ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมของผลผลิตแก่นตะวัน
171 การใช้ Bulk Segregant Analysis วิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่เชื่อมอยู่กับความต้านทาน ต่อโรคไวรัสยอดไหม้ในถั่วลิสง
172 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ