ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนอง เอกสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Self-assembled coordination nanoparticles from nucleotides and lanthanide ions with doped-boronic acid-fluorescein for detection of cyanide in the presence of Cu 2+ in water.
ปี พ.ศ. 2554
2 การตรวจหาของการปลอมปนในเครื่องสำอางชนิดโลชั่นและน้ำหอมอย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำโดยฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินปราเรดสเปกโทรสโกปีและคีโมเมทริกส์
ปี พ.ศ. 2553
3 นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับเงิน ที่มีความซับซ้อนจากนาโนซิลเวอร์เคลย์
ปี พ.ศ. 2552
4 การเพิ่มค่าการดูดกลืนแสงของฟิล์มบางภายใต้สภาวะนาโนคอนไฟน์เมนต์
5 อุปกรณ์รับรู้เชิงแสงสำหรับตรวจสอบสภาพสุญญากาศของบรรจุภัณฑ์ที่ทำงานโดยหลักการสะท้อนแสงซึ่งสามารถตรวจสอบสภาพสุญญากาศโดยการมองด้วยตาเปล่า
ปี พ.ศ. 2546
6 เซอร์เฟสเอ็นฮานซ์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี: การประยุกต์ใช้กับจุลภาควิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2544
7 การเปลี่ยนแปลงของอินฟราเรดสเปกตรัมที่สัมพันธ์กับหมู่ฟอสโฟไดเอสเทอร์ ของกรดนิวคลีอิกในเซลล์ปากมดลูก ก่อนและหลังการรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยรังสีรักษา