ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรดความละเอียดสูงสำหรับทำนายความสดของไข่ไก่
ปี พ.ศ. 2554
2 แท่งเชื้อเพลิงแข็งชีวมวลจากเปลือกแห้ว
3 การประเมินคุณภาพของสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การตรวจวัดอาการฟ่ามในผลส้มเขียวหวานแบบไม่ทำลาย โดยใช้คุณสมบัติทางไฟฟ้า
5 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลาย โดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสง ในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2552
6 เทคนิคการตรวจสอบเปลือกแข็งในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด
7 การสร้างโมเดลของน้ำมังคุดจากสเปกตราสะท้อนกลับความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2550
8 เทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลาย โดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2541
9 การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อแบบท่อบรรจุแผ่นกระจายความร้อน