ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สนธิชัย จันทร์เปรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 11
2 นงลักษณ์ เทียนเสรี 10
3 บุบผา คงสมัย 9
4 พัชรินทร์ ตัญญะ 7
5 อรอุมา รุ่งน้อย 6
6 ประกิจ สมท่า 5
7 พรศิริ เลี้ยงสกุล 5
8 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 4
9 อรุณี เจริญศักดิ์ศิริ 4
10 วรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ 4
11 นันทวรรณ สโรบล 4
12 เอนก โชติญาณวงษ์ 4
13 สมศักดิ์ ศรีสมบุญ 4
14 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ 4
15 ภาณี ทองพำนัก 3
16 จิระ สุวรรณประเสริฐ 3
17 อารมย์ ศรีพิจิตต์ 3
18 จุฬารัตน์ วัฒนะ 2
19 เอมอร อังสุรัตน์ 2
20 ชวลิต ฮงประยูร 2
21 ชัชชัย แก้วสนธิ 2
22 คัทลียา ฉัตร์เที่ยง 2
23 รัชนี ฮงประยูร 2
24 พรศิริ หลีวานิช 2
25 ปุณยวีร์ เดชครอง 2
26 สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ 2
27 วิทิตร ใจอารีย์ 2
28 อนุรักษ์ อรัญญนาค 2
29 ศักดา ศรีนิเวศน์ 2
30 สุวพันธ์ รัตนะรัต 2
31 เสริมศิริ จันทร์เปรม 2
32 วิลาวัลย์ วงษ์เกษม 2
33 อลงกรณ์ กรณ์ทอง 2
34 ชนิดา อัมระนันทน์ 2
35 พิมพร โชติญาณวงษ์ 2
36 อรรัตน์ มงคลพร 1
37 ศราวรรณ ธนศิลป์ 1
38 กำไล เรียนหัตถกรรม 1
39 ธัญมาศ นิยมญาติ 1
40 ทศพล พรพรหม 1
41 กุลชาต นาคจันทึก 1
42 กุสุมา รอดแผ้วพาล 1
43 จารึก สิงหปรีชา 1
44 สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล 1
45 อรัญญนาค อรัญญนาค 1
46 ธนัญกรณ์ (วิฑูรย์) ใจผ่อง 1
47 ปิยนันท์ พวงจันทร์ 1
48 สมพร อิศวิลานนท์ 1
49 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
50 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
51 สิริกุล วะสี 1
52 พิบูลย์ กังแฮ 1
53 ธีรยุทธ ตู้จินดา 1
54 Theerayut Toojinda 1
55 Rudy Soehendi 1
56 Peerasak Srinives 1
57 ดร. วิทยา พรหมมี 1
58 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 1
59 สมจินตนา รูเดอแมน 1
60 Sontichai Chanprame 1
61 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 1
62 ภาสันต์ ศารทูลทัต 1
63 กัลยาณี สุวิทวัส 1
64 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
65 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
66 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
67 วัชรพล ชยประเสริฐ 1
68 ฐิติพร สายมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2554 7
6 2553 5
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 1
11 2547 1
12 2546 1
13 2544 1
14 2542 1
15 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก
5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2554
6 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำให้มีทรงพุ่มต้นเตี้ยและผลผลิตต่อไร่สูง
7 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำ
8 การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับว่านชักมดลูกโดยวิธีเพิ่มชุดโครโมโซมและก่อกลายพันธุ์
9 การชักนำให้เกิดการกลายในทานตะวันลูกผสม (Helianthus annuus L.) โดยการฉายรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
10 การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชไกลโฟเสทเข้าสู่มันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) โดยใช้เชื้ออะโกรแบคทีเรียม
11 การถ่ายยีนต้านทานสารไกลโฟเสทเข้าสู่อ้อย (Saccharum officinarum L.)
12 การศึกษาเทคนิคที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคัพภะหวายในสภาพเย็นยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2553
13 การถ่ายยีนต้านทานสารกำจัดวัชพืชและยีนเพิ่มการสะสมน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อ้อยที่คัดเลือก
14 การผลิตพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สายพันธุ์ดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสร้าง seed nursery
15 ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีชีวภาพปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน
16 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทย
17 โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ
ปี พ.ศ. 2552
18 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
19 การตอบสนองทางสรีรวิทยาของต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยีนโพรลีนต่อการขาดน้ำ
20 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์และการแยกความแตกต่างของสายพันธุ์ในพืชน้ำมันบางชนิดโดยวิธี Ultrathin-layer Isoelectric Focusing
ปี พ.ศ. 2551
21 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.3 การสร้างพันธุ์อ้อยดัดแปลงพันธุกรรมให้มีน้ำตาลสูงและต้านทานสารกำจัดวัชพืช
22 การสำรวจ รวบรวม และบ่งชี้ความแตกต่างทางพันธุกรรมของมันขี้หนูในประเทศไทย โดยการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเครื่องหมายโมเลกุล
23 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Eucalyptus camaldulensis โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
ปี พ.ศ. 2550
24 เครื่องหมาย AFLP ที่เชื่อมโยงกับลักษณะความสามารถในการรักษาค่าพลังงานศักษ์รวมของน้ำ และค่าพลังงานความเข้มข้นน้ำในอ้อย
ปี พ.ศ. 2549
25 Inheritance and AFLP Tagging of Leaflet Mutants in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)
ปี พ.ศ. 2547
26 การถ่ายยีนในถั่วลิสง โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและไม่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2546
27 การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายสำหรับลักษณะทนแล้งในอ้อย
ปี พ.ศ. 2544
28 การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียภายใต้การสนับสนุนจาก ACIAR
ปี พ.ศ. 2542
29 การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยใช้เทคนิคไอโซไซม์ และเทคนิคอาร์เอพีดี