ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาพร ไพบูลย์ศักดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 5
9 2548 7
10 2547 2
11 2546 4
12 2545 2
13 2544 1
14 2543 1
15 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตร
4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดเลย
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2554
6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2553
7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดเลย
8 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
9 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
10 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
11 การประเมินที่ดินบนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรรมในพื้นที่ลุ่มน้ำพองตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
12 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยจังหวัดชัยภูมิ
13 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
14 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
15 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยจังหวัดชัยภูมิ
16 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2548
17 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อยจังหวัดชัยภูมิ
18 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
19 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดอุดรธานี
20 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
21 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
22 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดอุดรธานี
23 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน ทางด้านการเกษตร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
24 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา จังหวัดอุดรธานี
25 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2546
26 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
27 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดอุดรธานี
28 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัด กาฬสินธุ์
29 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัด กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2545
30 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดอุดรธานี
31 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัด กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2544
32 การจำแนกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2543
33 การประเมินการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อทำแผนที่ดินในพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน