ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาพร แถวจันทึก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2548
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ ศูนย์สุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2545
3 ความรู้และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ของผู้มีสิทธิ์ใช้บริการจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2543
4 ความรู้และทักษะของพยาบาลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง
5 ความรู้และทักษะของพยาบาลในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ทัศนคติ ความคาดหวัง และความวิตกกังวลต่อการปรับตัวของนักศึกษา ตามโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี