ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ แก้วเรือง 19
2 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 16
3 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
4 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
5 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 12
6 สุนีย์ จันทร์สกาว 12
7 ธเนศ จันทร์เทศ 12
8 สุรพล นธการกิจกุล 12
9 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
10 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 5
11 นงนุช เอื้อบัณฑิต 5
12 ศุภชัย ติยวรนันท์ 4
13 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 4
14 เทอดไทย ทองอุ่น 4
15 นัทธมน หาญศักดิ์ 1
16 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 1
17 สุทธิสันต์ พิมพะสาลี 1
18 อรอินทุ์ ประไชโย 1
19 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
20 ธนพร ศิลปชัย 1
21 เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 1
22 กาญจิฎาภา วีระภักดีสุข 1
23 ดุสิต สุทธินนท์ 1
24 แหล่งทุนภายนอก สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ 1
25 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
26 พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์ 1
27 พาณี ศิริสะอาด 1
28 แหล่งทุนภายนอก 1
29 นิทรา เนื่องจำนงค์ 1
30 วรี ติยะบุญชัย 1
31 กรกนก อิงคนินันท์ 1
32 ปณคพร วรรณานนท์ 1
33 วิภาวี ทูคำมี 1
34 วันชัย พันธ์ทวี 1
35 สมชาย จอมดวง 1
36 ภาวี หีบแก้ว 1
37 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
38 ณัฐภาส ผู้พัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2551 1
4 2550 1
5 543 16