ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาพร จิตตปาลพงศ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 1
3 2549 2
4 2548 1
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 3
8 2544 1
9 2543 1
10 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม
2 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายตัวและความชุกของโรค Brucellosis, Neospomosis และ Toxoplasmsis ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการเพาะเลี้ยงเห็บสุนัข (Rhipicephalus sanguineus) เพื่อใช้ในงานวิจัยของ สวทช.
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus): การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค
5 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) : การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนติเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus)
ปี พ.ศ. 2546
8 การตรวจและแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค
ปี พ.ศ. 2545
9 ผลกระทบจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่สาธารณะ
10 ระบาดวิทยาและการตรวจวินิจฉัยโรค Hepatuzoonosos โดยวิธี PCR ในสุนัขไม่มีเจ้าของ
11 การตรวจแยกหาโปรตีนจากต่อมน้ำลายและเนื้อเยื่ออื่นของเห็บโค [ฺBoophilus microplus] จากภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยวิธี PAGE
ปี พ.ศ. 2544
12 ผลของภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (B. microplus) ที่มีต่อการนำโรคที่นำโดยเห็บ
ปี พ.ศ. 2543
13 การตรวจหาเชื้อ Cryptosporidium จากอุจจาระของโคนมในประเทศไทย โดยวิธี Enzyme Immunoassay (Prospect T) และวิธี Sheather Sucrose Centrifugation ร่วมกับการย้อมสีแอซิดฟาส