ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันสุขภาพวิถีไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันสุขภาพวิถีไท
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพจน์ เภตรากาศ 4
2 ดารณี อ่อนชมจันทร์ 3
3 ไม่มีข้อมูล 3
4 ประคองศิริ บุญคง 2
5 ธวัชชัย เทียนงาม 2
6 ทรงศักดิ์ สอนจ้อย 2
7 ศุภลักษณ์ ฟักคำ 2
8 มนทิรา วิโรจน์อนันต์ 2
9 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ 2
10 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
11 นักวิจัยอิสระ 1
12 บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 1
13 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
14 นิภรณ์ สัณหจริยา 1
15 สมนึก สุชัยธนาวนิช 1
16 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1
18 ศิรินทร์ภรณ์ อัจจิมางกูร 1
19 วิสุทธิ บุญญะโสภิต 1
20 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร 1
21 อารีวรรณ ทับทอง 1
22 พักตร์เพ็ญ อินทุใส 1
23 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
25 กฤตภาส ไพเราะ 1
26 สุรัตนา อำนวยผล 1
27 กิตติยา คิดบา 1
28 พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์ 1
29 บุญสม อัคธรรมกุล 1
30 พยอม ดีน้อย 1
31 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
32 รัชนี จันทร์เกษ 1
33 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
34 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
35 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
36 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
37 สำลี ใจดี 1
38 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 2
3 2552 4
4 2551 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาชุมชนแนวปฏิบัติการ (CoP) ด้านภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
2 สถานการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) (ก) กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้
3 สร้าง เชื่อม เคลื่อน สรุปผลงานสองปี สถาบันสุขภาพวิถีไทย
4 หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาสถานการณ์ งานวิจัยย้อนหลัง 10 ปี ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
6 กงล้อที่เคลื่อนไป 1 รอบปี (กันยายน 2552-สิงหาคม 2553) จากสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก สู่มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2 มติ7
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท (พ.ศ.2550-2554)
8 สถานการณ์และผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550-2554 ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2552
9 บทสรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นกับระบบสุขภาพชุมชน
10 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
11 การทบทวนสถานการณ์เพื่อนำสู่การร่างธรรมนูญสุขภาพมาตรา 47 (7) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
12 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 – 2554 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร
13 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 2550-2554 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย
14 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 – 2554:ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท