ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาการลดลงของปริมาณการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์จากแผ่นชิ้นไม้อัดจากไม้ยางพาราโดยการใช้สารดักจับฟอรมัลดีไฮด์
ปี พ.ศ. 2552
2 การเหลือรอดชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติคในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ
3 การพัฒนาระบบสนับสนุนในการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดนครศรีธรรมราชและระบบเตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2551
4 การอัดยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของไม้ยางพารา2
5 การหาโมเดลทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทมวลออกซิเจนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวนเชิงกล
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของธาตุอาหารและการจัดการเพื่อการผลิตส้มโอคุณภาพในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
7 การยกระดับชุมชนต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการขยายเครือข่ายชุมชนฯ กลุ่มที่ 2 (จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ 3)
8 การพัฒนาระบบอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟ เพื่อใช้ในเครื่องทำอาหารสัตว์อัดเม็ด
9 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2550
10 เครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุไทยในชุมชน
11 การพัฒนาแหล่งกำเนิดไอออนบีมความหนาแน่นสูงเพื่อการปรับปรุงพันธ์พืช และการปรับปรุงเมมเบรนปีที่1
12 การพัฒนาชุดขยายคลื่นวิทยุโซลิดสเตทแบบมอดูลาร์ความถี่ 118 เมกะเฮิร์ต ขนาด 2.5 กิโลวัตต์