ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 8
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 ทัศนีย์ ญาณะ 3
4 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
5 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 2
6 Supattra Srivanichakorn 2
7 ณภากุล โรจนสุภัค 1
8 สตางค์ ศุภผล 1
9 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
10 สิวพร ประเสริฐสุช 1
11 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
12 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
13 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
14 โรงพยาบาลจะนะ 1
15 Ernst Tenambergen 1
16 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 1
17 สุธี สุดดี 1
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
19 Institute of community based health case research and development 1
20 การุณย์ หงษ์กา 1
21 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
22 ศิริราชพยาบาล 1
23 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
24 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
25 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
26 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
27 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
28 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
29 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
30 จุติพร ผลเกิด 1
31 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
32 Institue of Community based Health care Reseach and Development 1
33 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
34 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
35 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
36 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
37 ภูษิต ประคองสาย 1
38 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
41 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
42 สุรจิต สุนทรธรรม 1
43 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
44 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
45 สิรินาฏ นิภาพร 1
46 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
47 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
48 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
49 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
51 พฤกษา บุกบุญ 1
52 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
53 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
54 สุรศักดิ์ อธิคมานนท์ 1
55 สุพัตรา  ศรีวณิชชากร 1
56 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
57 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
58 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
59 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
60 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
61 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
63 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
64 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
65 ปัทมา ศิริเวช 1
66 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
67 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 8
3 2551 4
4 2550 6
5 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานการณ์ ข้อเสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการเบาหวานแบบบูรณาการในระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
2 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
4 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (5-weekend workshop in Family Medicine) เวทีดีๆ เพื่อพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวของไทย
6 กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
7 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
8 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2551
10 การสรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาบริการสุขภาพชุมชน
11 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
12 R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
13 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
15 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
16 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
17 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
18 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
19 รูปธรรมสะท้อนแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
20 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)