ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 8
2 ไม่มีข้อมูล 3
3 ทัศนีย์ ญาณะ 3
4 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 2
5 Supattra Srivanichakorn 2
6 เกษม เวชสุทธานนท์ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
8 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
10 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
11 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
12 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
13 ปัทมา ศิริเวช 1
14 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
17 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
18 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
19 สุรจิต สุนทรธรรม 1
20 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
21 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
22 Ernst Tenambergen 1
23 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 1
24 โรงพยาบาลจะนะ 1
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
26 การุณย์ หงษ์กา 1
27 Institute of community based health case research and development 1
28 Institue of Community based Health care Reseach and Development 1
29 ทนงศักดิ์ หมื่นหนู 1
30 สุพัตรา บุญญานุภาพพงศ์ 1
31 สุรศักดิ์ อธิคมานนท์ 1
32 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
33 ภูษิต ประคองสาย 1
34 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล 1
35 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
36 สุพัตรา  ศรีวณิชชากร 1
37 พฤกษา บุกบุญ 1
38 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
39 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
40 จุติพร ผลเกิด 1
41 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1
42 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
43 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
44 สุธี สุดดี 1
45 สิวพร ประเสริฐสุช 1
46 สตางค์ ศุภผล 1
47 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
48 ณภากุล โรจนสุภัค 1
49 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
50 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
51 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
52 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
53 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
54 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 1
55 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
56 วินัย ลีสมิทธิ์ 1
57 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 สิรินาฏ นิภาพร 1
59 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
60 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 1
61 ภัทระ แสนไชยสุริยา 1
62 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
63 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
64 ศิริราชพยาบาล 1
65 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
66 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
67 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 8
3 2551 4
4 2550 6
5 2547 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานการณ์ ข้อเสนอแนวทางสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการเบาหวานแบบบูรณาการในระดับปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2552
2 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
4 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (5-weekend workshop in Family Medicine) เวทีดีๆ เพื่อพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวของไทย
6 กว่าจะเป็นเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
7 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
8 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุ่นภายใต้สังกัดภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2551
10 การสรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาบริการสุขภาพชุมชน
11 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
12 R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
13 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
15 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
16 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
17 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
18 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
19 รูปธรรมสะท้อนแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
20 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)