ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
2 การติดตามประเมินผลโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรคจังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา ศรีสะเกษ ปทุมธานี สระบุรี ภูเก็ต และภาพรวมการข้ามเขตกับ คุณภาพบริการของ 21 จังหวัดนำร่อง ปี 2544-2545(ครึ่งปี)
3 สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ของกระทรวงสาธารณสุข
5 การวิเคราะห์กิจกรรมการให้บริการ และสถานการณ์ทางการเงินของสถานพยาบาลภายใต้ โครงการหลักประกันสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคม 2544-มีนาคม 2545
6 การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในส่วนของการประกันสุขภาพ
7 การประมาณสถานการณ์ด้านการเงินของสถานพยาบาล ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2545
8 การดำเนินการและการปรับตัวของโครงการประกันสังคม