ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ณ ระนอง 6
2 อัญชนา ณ ระนอง 5
3 Thailand Develoment Research Institute 4
4 Wirot Na Ranong 3
5 Anchana Na Ranong 3
6 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 2
7 Somkiat Tangkitwanich 2
8 ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2
9 ธราธร รัตนนฤมิตศร 2
10 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
11 อรรถกฤต เล็กศิวิไล 2
12 ศรชัย เตรียมวรกุล 2
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
14 เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ 1
15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
16 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 1
17 ไม่มีข้อมูล 1
18 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 1
19 สมชัย จิตสุชน 1
20 ชมรมแพทย์ชนบท 1
21 School of Public Administration, National Institute for Development Administration (NIDA) 1
22 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 1
23 ประดิษฐ์ วงษ์คณารัตนกูล 1
24 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 1
25 ชูชัย ศรชำนิ 1
26 โรงพยาบาลเพ็ญ 1
27 ฐิติมา พุฒิทานันท์ 1
28 นิภา ศรีอนันต์ 1
29 จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 1
30 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 1
31 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
32 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
33 ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ 1
34 กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ 1
35 Viroj NaRanong 1
36 Attakrit Leckcivilize 1
37 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1
38 San Diego State University 1
39 University of California at San Diego 1
40 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 3
5 2551 2
6 2550 3
7 2548 1
8 2547 1
9 2545 3
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การคลังสุขภาพสำหรับระบบบริการสุขภาพพึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2555
2 การจัดทำฐานข้อมูล ระบบเตือนภัยทางการค้าและการพยากรณ์แนวโน้มตลาด
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดทำฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานกำลังคน เพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 :
ปี พ.ศ. 2552
4 แนวทางการศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
5 แนวทางศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
6 หลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 การวัดภาวะวิกฤตการเงินด้านสุขภาพ จากผลกระทบต่อความยากจน
ปี พ.ศ. 2550
9 ผลกระทบของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนและการลดความยากจน
10 แนวทางและทางเลือกในการสร้างตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (Benefit Incidence Analysis) จากเงินอุดหนุนของภาครัฐในโครงการหลักประกันสุขภาพ
11 ดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
12 การตรวจสอบโดยสังคม : เครื่องมือด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดความยากจน และเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การบริหารระบบ (System administration)
ปี พ.ศ. 2545
14 การติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีที่หนึ่ง(2544-45)
15 ประเมินผลกระทบชุดโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
16 ประเมินผลงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2543
17 เป้าหมายและแนวทางในการจัดทำระบบบริการสารสนเทศด้านสาธารณสุขสำหรับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ