ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 109
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 43
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 42
4 ไม่มีข้อมูล 21
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 18
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 15
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 12
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 10
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 10
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 9
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
12 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
13 สายศิริ ด่านวัฒนะ 8
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 8
15 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
16 จเร วิชาไทย 7
17 ลัดดา ดำริการเลิศ 6
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 6
19 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
20 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 6
21 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
22 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
23 สุวรรณา มูเก็ม 5
24 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 5
25 Thai Health Promotion Foundation 5
26 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
27 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
29 ฐิติมา นวชินกุล 5
30 บุญชัย กิจสนาโยธิน 5
31 วิพุธ พูลเจริญ 5
32 Natitonal Health Security Office 4
33 องค์การอนามัยโลก 4
34 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
35 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 4
36 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
37 อิสระ 4
38 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4
39 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
40 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
41 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
42 สงครามชัย ลีทองดี 4
43 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
44 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
47 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4
48 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
49 Jaruayporn Srisasalux 4
50 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
51 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
52 สมบัติ เหสกุล 3
53 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
54 ประไพพิศ เชาวลิต 3
55 วลัยพร พัชรนฤมล 3
56 สุธีรา อาจเจริญ 3
57 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
58 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
59 กมล ไชยสิทธิ์ 3
60 กระทรวงสาธารณสุข 3
61 ยุวดี คาดการณ์ไกล 3
62 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3
63 ทัศนีย์ ญาณะ 3
64 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3
65 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
66 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
67 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
68 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
69 ภูษิต ประคองสาย 3
70 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
71 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
72 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
73 ตรึงตา พูลผลอำนวย 3
74 วิจารณ์ พานิช 3
75 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
76 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
77 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
78 อรพินท์ มุกดาดิลก 3
79 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
80 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
81 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
82 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
83 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
84 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
85 National Health System Reform Office 2
86 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
87 ธิดา โสตถิโยธิน 2
88 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
89 Rugkeart Chirunthorn 2
90 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
91 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
92 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
93 David Hughes 2
94 สุชาต อุดมโสภกิจ 2
95 Swansea university 2
96 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
97 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
98 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
99 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
100 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
101 วิชัย เอกพลากร 2
102 แพรว เอี่ยมน้อย 2
103 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
104 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
105 นัยนา หนูนิล 2
106 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
107 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
108 ศักดา พรึงลำภู 2
109 สถาบันพระบรมราชชนก 2
110 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
111 Thida Sodtiyothin 2
112 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
113 สงครามชัย ทองดี 2
114 สุวรรณี วังกานต์ 2
115 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
116 Thipthida Tarnsiriroj 2
117 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
118 นงพงา มหามิตร 2
119 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
120 นักวิชาการอิสระ 2
121 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
124 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
125 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
126 กิตติพันธ์ จิระจรัส 2
127 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
128 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
129 ธนภร ชัยจิต 2
130 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
131 หทัยชนก สุมาลี 2
132 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
133 Chulaporn Limwattananon 2
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
135 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
136 Pornpit Silkavute 2
137 Auengpha Singtipphun 2
138 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
139 ครรชิต สุขนาค 2
140 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
141 ฉันทนา ผดุงทศ 2
142 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
143 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
144 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
145 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
146 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
147 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
148 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
149 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
150 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
151 โอปอล์ ประภาวดี 2
152 Health Technical Office, Ministry of Public Health 2
153 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
154 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
155 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
156 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
157 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
158 นาวิน โสภาภูมิ 1
159 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
160 สุรชัย ตรงงาม 1
161 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
162 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
163 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
164 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
165 Saranya Wanjararat 1
166 Phoemphun Nathomthong 1
167 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
168 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
169 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
170 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
171 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
172 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
173 เทียม อังสาชน 1
174 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
175 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
176 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
177 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
178 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
179 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
180 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
181 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
182 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
183 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
184 รอย แบทเทอร์แฮม 1
185 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
186 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
187 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
188 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
189 นภาพร วาณิชย์กุล 1
190 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
191 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
192 Australia. Deakin University 1
193 Kamol Sukin 1
194 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
195 เดชรัต สุขกำเนิด 1
196 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
197 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
198 World Health Organization 1
199 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
200 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
201 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
202 อำพล จินดาวัฒนะ 1
203 Pornpan Bunayaratpan 1
204 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
205 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
206 พรรณพิมล วิปุลากร 1
207 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
208 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
209 Praboromarajchanok Insititute 1
210 ปัทมา ศิริเวช 1
211 ชาติชาย มุกสง 1
212 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
213 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
214 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
215 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
216 อนันต์ ทองทา 1
217 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
219 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
220 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
221 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
222 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
223 ประพนธ์ อางตระกูล 1
224 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
225 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
226 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
227 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
228 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
229 อุบล หลิมสกุล 1
230 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
231 ธีระ วรธนารัตน์ 1
232 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
233 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
234 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
235 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
236 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
237 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
238 นฤพงศ์ ภักดี 1
239 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
240 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
241 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
242 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
243 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
244 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
245 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
246 พฤกษา บุกบุญ 1
247 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
248 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
249 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
250 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
251 สตางค์ ศุภผล 1
252 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
253 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
254 สมใจ ประมาณพล 1
255 บัณฑิต ศรไพศาล 1
256 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
257 ษากุล สินไชย 1
258 Charay Vichathai 1
259 Pongpisut Jongudomsuk 1
260 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
261 Charay Vichatha 1
262 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
263 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
264 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
265 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
266 ประพจน์ เภตรากาศ 1
267 รัชนี จันทร์เกษ 1
268 สำลี ใจดี 1
269 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
270 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
271 สุรัตนา อำนวยผล 1
272 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
273 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
274 ธนภร ทองศรี 1
275 วรรณพร บุญเรือง 1
276 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
277 Rampai Kaewvichian 1
278 Areewan Cheawchanwattana 1
279 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
280 Thananan Rattanachotphanit 1
281 Saisiri Danwattana 1
282 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
283 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
284 Orapin Mookdadilok 1
285 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
286 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
287 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
288 Thitima Nawachinkul 1
289 มโน มณีฉาย 1
290 พิมประภา กิจวิธี 1
291 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
292 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
293 รำไพ แก้ววิเชียร 1
294 เชิดชัย สุนทรภาส 1
295 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
296 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
297 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
298 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
299 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
300 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
301 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
302 ชลธิป พงศ์สกุล 1
303 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
304 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
305 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
306 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
307 ทวี ศิริวงศ์ 1
308 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
309 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
310 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
311 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
312 Chaisri Supornsilpchai 1
313 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
314 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
315 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
316 พัฒนาวิไล อินใหม 1
317 มูลนิธิชุมชนไท 1
318 สมหญิง อุ้มบุญ 1
319 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
320 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
321 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
322 สถาบันราชานุกูล 1
323 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
324 ธีรธัช กันตามระ 1
325 ศุภฑิต สนธินุช 1
326 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
327 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
328 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
329 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
330 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
331 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
332 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
333 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
334 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
335 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
336 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
337 นักวิจัยอิสระ 1
338 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
339 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
340 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
341 นิธิภา อุดมสาลี 1
342 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
343 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
344 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
345 ภาสกร อัครเสวี 1
346 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
347 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
348 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 5
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 6
8 2554 5
9 2553 4
10 2552 16
11 2551 9
12 2550 4
13 2549 4
14 2547 2
15 2546 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2543 3
19 2542 3
20 2539 1
21 2535 1
22 543 223
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
3 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560
5 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558
6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
7 หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
8 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
9 โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
10 อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง
ปี พ.ศ. 2557
11 หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต
12 เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม
ปี พ.ศ. 2556
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
15 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
16 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
17 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
18 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
19 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
20 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
21 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
22 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
23 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
24 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
25 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
26 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
27 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
28 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
29 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
30 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
31 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
33 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
34 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
35 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
36 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
37 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
38 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
39 Evidence-informed policy-making
40 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
41 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
42 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
43 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
44 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
45 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
46 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
47 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
48 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
49 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
50 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
51 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
52 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
53 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
54 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
55 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
56 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
57 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
58 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
59 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
60 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
61 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
62 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
63 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
64 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
65 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
66 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
67 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
68 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
ปี พ.ศ. 2544
69 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
70 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
71 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
72 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
73 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
74 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
75 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
76 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2535
77 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535