ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 109
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 43
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 42
4 ไม่มีข้อมูล 21
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 18
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 15
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 12
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 10
9 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 10
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 9
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 8
12 สายศิริ ด่านวัฒนะ 8
13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 8
14 วิชช์ เกษมทรัพย์ 8
15 จเร วิชาไทย 7
16 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
17 ลัดดา ดำริการเลิศ 6
18 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 6
19 วินัย ลีสมิทธิ์ 6
20 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 6
21 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 6
23 วิพุธ พูลเจริญ 5
24 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 5
25 Thai Health Promotion Foundation 5
26 บุญชัย กิจสนาโยธิน 5
27 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 5
28 ฐิติมา นวชินกุล 5
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
30 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
31 สุวรรณา มูเก็ม 5
32 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 4
33 Natitonal Health Security Office 4
34 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 4
35 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
36 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4
37 Jaruayporn Srisasalux 4
38 องค์การอนามัยโลก 4
39 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 4
40 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
41 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
42 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
43 อิสระ 4
44 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 4
45 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 4
46 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
47 ปรีดา แต้อารักษ์ 4
48 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 4
50 สงครามชัย ลีทองดี 4
51 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 3
52 วิจารณ์ พานิช 3
53 สมบูรณ์ เทียนทอง 3
54 ทัศนีย์ ญาณะ 3
55 สมพนธ์ ทัศนิยม 3
56 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 3
57 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3
58 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
59 กมล ไชยสิทธิ์ 3
60 วลัยพร พัชรนฤมล 3
61 ยุวดี คาดการณ์ไกล 3
62 ประไพพิศ เชาวลิต 3
63 สุธีรา อาจเจริญ 3
64 กระทรวงสาธารณสุข 3
65 อรพินท์ มุกดาดิลก 3
66 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 3
67 สุภาวดี นุชรินทร์ 3
68 ตรึงตา พูลผลอำนวย 3
69 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 3
70 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 3
71 ภูษิต ประคองสาย 3
72 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 3
73 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 3
74 ทิพิชา โปษยานนท์ 3
75 สมบัติ เหสกุล 3
76 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 3
77 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 3
78 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3
79 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
80 ศักดา พรึงลำภู 2
81 สุวรรณี วังกานต์ 2
82 วิชัย เอกพลากร 2
83 แพรว เอี่ยมน้อย 2
84 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 2
85 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
86 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 2
87 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 2
88 Rugkeart Chirunthorn 2
89 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 2
90 National Health System Reform Office 2
91 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 2
92 Thipthida Tarnsiriroj 2
93 Thida Sodtiyothin 2
94 สงครามชัย ทองดี 2
95 สถาบันพระบรมราชชนก 2
96 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
97 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
98 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
99 David Hughes 2
100 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 2
101 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
102 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
103 Swansea university 2
104 ปราณี รัตนสุวรรณ 2
105 นัยนา หนูนิล 2
106 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 2
107 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
108 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
109 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
110 ครรชิต สุขนาค 2
111 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
112 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
113 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
114 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 2
115 หทัยชนก สุมาลี 2
116 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 2
117 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
118 ฉันทนา ผดุงทศ 2
119 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
120 อารยา ศรีไพโรจน์ 2
121 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 2
122 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
123 ธนภร ชัยจิต 2
124 Pornpit Silkavute 2
125 Chulaporn Limwattananon 2
126 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 2
127 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
128 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
129 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 2
130 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 2
131 ธิดา โสตถิโยธิน 2
132 Auengpha Singtipphun 2
133 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2
134 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
135 โอปอล์ ประภาวดี 2
136 Health Technical Office, Ministry of Public Health 2
137 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
138 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
139 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 2
140 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
141 กิตติพันธ์ จิระจรัส 2
142 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
143 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
144 อรุณพร อิฐรัตน์ 2
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
146 รักษ์เกียรติ จิรันธร 2
147 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
148 สุชาต อุดมโสภกิจ 2
149 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
150 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 2
151 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
152 อารดา สุคนธสิทธิ์ 2
153 สมพันธ์ เตชะอธิก 2
154 นักวิชาการอิสระ 2
155 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 2
156 นงพงา มหามิตร 2
157 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
158 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
159 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
160 นฤพงศ์ ภักดี 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
162 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
163 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
164 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
165 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
166 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
167 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
168 สตางค์ ศุภผล 1
169 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
171 พฤกษา บุกบุญ 1
172 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
173 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
174 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
175 ธีระ วรธนารัตน์ 1
176 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
177 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
178 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
179 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
180 Saranya Wanjararat 1
181 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
182 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
183 Phoemphun Nathomthong 1
184 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
185 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
186 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
187 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
188 เดชรัต สุขกำเนิด 1
189 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
190 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
191 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
192 สุรชัย ตรงงาม 1
193 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
194 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
195 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
196 เทียม อังสาชน 1
197 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
198 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
199 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
200 นาวิน โสภาภูมิ 1
201 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
202 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
203 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
204 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
205 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
206 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
207 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
208 รอย แบทเทอร์แฮม 1
209 Praboromarajchanok Insititute 1
210 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
211 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
212 นภาพร วาณิชย์กุล 1
213 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
214 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
215 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
216 อนันต์ ทองทา 1
217 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
219 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
220 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
221 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
222 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
223 ประพนธ์ อางตระกูล 1
224 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
225 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
226 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
227 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
228 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
229 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
230 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
231 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
232 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
233 ชาติชาย มุกสง 1
234 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
235 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
236 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
237 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
238 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
239 อุบล หลิมสกุล 1
240 ปัทมา ศิริเวช 1
241 พรรณพิมล วิปุลากร 1
242 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
243 พัฒนาวิไล อินใหม 1
244 มูลนิธิชุมชนไท 1
245 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
246 สมหญิง อุ้มบุญ 1
247 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
248 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
249 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
250 สถาบันราชานุกูล 1
251 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
252 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
253 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
254 ภาสกร อัครเสวี 1
255 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
256 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
257 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
258 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
259 นักวิจัยอิสระ 1
260 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
261 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
262 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
263 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
264 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
265 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
266 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
267 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
268 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
269 ทวี ศิริวงศ์ 1
270 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
271 ธีรธัช กันตามระ 1
272 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
273 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
274 นิธิภา อุดมสาลี 1
275 ศุภฑิต สนธินุช 1
276 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
277 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
278 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
279 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
280 ธนภร ทองศรี 1
281 วรรณพร บุญเรือง 1
282 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
283 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
284 สมใจ ประมาณพล 1
285 บัณฑิต ศรไพศาล 1
286 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
287 ษากุล สินไชย 1
288 สุรัตนา อำนวยผล 1
289 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
290 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
291 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
292 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
293 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
294 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
295 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
296 ประพจน์ เภตรากาศ 1
297 รัชนี จันทร์เกษ 1
298 สำลี ใจดี 1
299 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
300 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
301 ชลธิป พงศ์สกุล 1
302 Rampai Kaewvichian 1
303 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
304 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
305 Charay Vichatha 1
306 รำไพ แก้ววิเชียร 1
307 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
308 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
309 เชิดชัย สุนทรภาส 1
310 พิมประภา กิจวิธี 1
311 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
312 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
313 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
314 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
315 อำพล จินดาวัฒนะ 1
316 Pornpan Bunayaratpan 1
317 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
318 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
319 Kamol Sukin 1
320 Pongpisut Jongudomsuk 1
321 Charay Vichathai 1
322 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
323 Australia. Deakin University 1
324 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
325 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
326 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
327 Orapin Mookdadilok 1
328 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
329 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
330 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
331 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
332 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
333 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
334 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
335 Chaisri Supornsilpchai 1
336 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
337 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
338 มโน มณีฉาย 1
339 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
340 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
341 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
342 Thitima Nawachinkul 1
343 Saisiri Danwattana 1
344 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
345 Areewan Cheawchanwattana 1
346 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
347 Thananan Rattanachotphanit 1
348 World Health Organization 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 5
5 2557 2
6 2556 4
7 2555 6
8 2554 5
9 2553 4
10 2552 16
11 2551 9
12 2550 4
13 2549 4
14 2547 2
15 2546 1
16 2545 1
17 2544 1
18 2543 3
19 2542 3
20 2539 1
21 2535 1
22 543 223
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย
ปี พ.ศ. 2561
2 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตสุขภาพพื้นที่พิเศษ
3 รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : วิจัยระบบสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
4 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561
ปี พ.ศ. 2560
5 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560
ปี พ.ศ. 2558
6 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
7 หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว
8 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
9 โรคเบาหวาน + โรคหลอดเลือดส่วนปลาย = สาเหตุของการถูกตัดขา
10 อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง
ปี พ.ศ. 2557
11 หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต
12 เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม
ปี พ.ศ. 2556
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
15 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
16 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2555
17 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
18 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
19 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
20 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
21 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
22 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
23 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
24 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
25 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
26 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
27 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
ปี พ.ศ. 2553
28 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
29 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
30 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
31 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
ปี พ.ศ. 2552
32 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
33 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
34 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
35 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
36 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
37 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
38 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
39 Evidence-informed policy-making
40 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
41 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
42 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
43 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
44 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
45 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
46 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
47 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
48 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
49 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
50 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
51 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
52 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
53 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
54 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
55 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
56 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
ปี พ.ศ. 2550
57 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
58 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
59 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
60 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
61 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
62 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
63 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
64 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2547
65 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
66 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
67 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
68 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
ปี พ.ศ. 2544
69 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2543
70 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
71 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
72 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
73 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
74 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
75 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
76 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพในสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2535
77 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535