ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 79
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 30
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 29
4 ไม่มีข้อมูล 18
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 12
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 10
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 8
9 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 7
11 จเร วิชาไทย 7
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 7
13 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
14 สายศิริ ด่านวัฒนะ 6
15 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
16 วิชช์ เกษมทรัพย์ 5
17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
18 ลัดดา ดำริการเลิศ 5
19 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
21 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 5
22 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
23 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 4
24 Natitonal Health Security Office 4
25 Thai Health Promotion Foundation 4
26 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
27 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
28 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 4
29 ฐิติมา นวชินกุล 4
30 อิสระ 4
31 บุญชัย กิจสนาโยธิน 4
32 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
33 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
34 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
35 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 3
36 องค์การอนามัยโลก 3
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
38 กระทรวงสาธารณสุข 3
39 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
41 สุวรรณา มูเก็ม 3
42 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 3
43 Jaruayporn Srisasalux 3
44 วิพุธ พูลเจริญ 3
45 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
46 วลัยพร พัชรนฤมล 2
47 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
48 สถาบันพระบรมราชชนก 2
49 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
50 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
51 สมบัติ เหสกุล 2
52 ประไพพิศ เชาวลิต 2
53 สุธีรา อาจเจริญ 2
54 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
55 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
56 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
57 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
58 ทัศนีย์ ญาณะ 2
59 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
60 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
61 กมล ไชยสิทธิ์ 2
62 นัยนา หนูนิล 2
63 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
64 วิจารณ์ พานิช 2
65 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
66 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
67 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
68 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
69 แพรว เอี่ยมน้อย 2
70 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
71 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
72 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
74 ภูษิต ประคองสาย 2
75 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
76 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
77 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
79 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
80 Chulaporn Limwattananon 2
81 Pornpit Silkavute 2
82 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
83 สงครามชัย ลีทองดี 2
84 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
85 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
86 อรพินท์ มุกดาดิลก 2
87 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
88 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
89 โอปอล์ ประภาวดี 2
90 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
91 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
92 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
93 ธนภร ชัยจิต 2
94 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
95 สุภาวดี นุชรินทร์ 2
96 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
97 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
98 รักษ์เกียรติ จิรันธร 1
99 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
100 ธิดา โสตถิโยธิน 1
101 ปราณี รัตนสุวรรณ 1
102 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 1
103 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
104 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
105 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
106 National Health System Reform Office 1
107 สุรชัย ตรงงาม 1
108 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
109 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
110 นาวิน โสภาภูมิ 1
111 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
112 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
113 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
114 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
115 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
116 Phoemphun Nathomthong 1
117 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
118 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
119 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
120 เทียม อังสาชน 1
121 Thida Sodtiyothin 1
122 Thipthida Tarnsiriroj 1
123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
124 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
125 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
126 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
127 Rugkeart Chirunthorn 1
128 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
129 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
130 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
131 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
132 รอย แบทเทอร์แฮม 1
133 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
134 สุชาต อุดมโสภกิจ 1
135 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
137 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
138 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
139 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
140 นภาพร วาณิชย์กุล 1
141 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
142 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
143 Australia. Deakin University 1
144 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 1
145 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
146 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
147 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
148 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
149 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
150 Saranya Wanjararat 1
151 เดชรัต สุขกำเนิด 1
152 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
153 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
154 Kamol Sukin 1
155 อำพล จินดาวัฒนะ 1
156 Pornpan Bunayaratpan 1
157 World Health Organization 1
158 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
159 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
160 ครรชิต สุขนาค 1
161 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
162 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
163 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
164 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
165 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
166 สถาบันราชานุกูล 1
167 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
168 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
169 ศักดา พรึงลำภู 1
170 ชาติชาย มุกสง 1
171 วิชัย เอกพลากร 1
172 ปัทมา ศิริเวช 1
173 พรรณพิมล วิปุลากร 1
174 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
175 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
176 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
177 ประพนธ์ อางตระกูล 1
178 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
179 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
180 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
181 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
182 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
183 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
184 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
185 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
186 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
187 Praboromarajchanok Insititute 1
188 อนันต์ ทองทา 1
189 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
190 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
191 สุวรรณี วังกานต์ 1
192 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
193 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
194 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
195 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
196 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
197 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
198 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
199 ธีระ วรธนารัตน์ 1
200 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
201 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
202 นฤพงศ์ ภักดี 1
203 สงครามชัย ทองดี 1
204 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
205 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
206 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
207 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
208 สตางค์ ศุภผล 1
209 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
210 อุบล หลิมสกุล 1
211 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
212 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
213 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
214 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
215 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
216 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
217 พฤกษา บุกบุญ 1
218 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
219 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
220 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
221 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
222 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
223 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
224 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
225 บัณฑิต ศรไพศาล 1
226 ษากุล สินไชย 1
227 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
228 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
229 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
230 สมใจ ประมาณพล 1
231 Charay Vichathai 1
232 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
233 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
234 Charay Vichatha 1
235 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
236 Pongpisut Jongudomsuk 1
237 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
238 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
239 ธนภร ทองศรี 1
240 รัชนี จันทร์เกษ 1
241 Health Technical Office, Ministry of Public Health 1
242 สำลี ใจดี 1
243 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
244 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
246 ประพจน์ เภตรากาศ 1
247 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
248 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
249 วรรณพร บุญเรือง 1
250 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
251 สุรัตนา อำนวยผล 1
252 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
253 Auengpha Singtipphun 1
254 Rampai Kaewvichian 1
255 รำไพ แก้ววิเชียร 1
256 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
257 มโน มณีฉาย 1
258 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
259 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
260 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
261 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
262 Thitima Nawachinkul 1
263 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
264 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
265 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
266 Areewan Cheawchanwattana 1
267 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
268 Saisiri Danwattana 1
269 Thananan Rattanachotphanit 1
270 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
271 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
272 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
273 พิมประภา กิจวิธี 1
274 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
275 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
276 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
277 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
278 นงพงา มหามิตร 1
279 เชิดชัย สุนทรภาส 1
280 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
281 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
282 นักวิชาการอิสระ 1
283 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
284 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
285 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
286 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
287 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
288 Orapin Mookdadilok 1
289 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
290 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
291 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
292 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
293 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
294 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
295 ฉันทนา ผดุงทศ 1
296 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
297 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
298 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
299 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
300 Chaisri Supornsilpchai 1
301 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
302 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
303 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
304 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
305 Swansea university 1
306 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
307 มูลนิธิชุมชนไท 1
308 พัฒนาวิไล อินใหม 1
309 สมหญิง อุ้มบุญ 1
310 David Hughes 1
311 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
312 หทัยชนก สุมาลี 1
313 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
314 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
315 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
316 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
317 อารยา ศรีไพโรจน์ 1
318 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
319 นักวิจัยอิสระ 1
320 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
321 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
322 ภาสกร อัครเสวี 1
323 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
324 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
325 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
326 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
327 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
328 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
329 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
330 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
331 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
332 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
333 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
334 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
335 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
336 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
337 ทวี ศิริวงศ์ 1
338 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
339 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
340 ชลธิป พงศ์สกุล 1
341 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
342 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
343 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
344 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
345 นิธิภา อุดมสาลี 1
346 ศุภฑิต สนธินุช 1
347 ธีรธัช กันตามระ 1
348 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 4
3 2556 18
4 2555 24
5 2554 16
6 2553 13
7 2552 56
8 2551 22
9 2550 10
10 2549 8
11 2548 5
12 2547 9
13 2546 5
14 2545 7
15 2544 7
16 2543 3
17 2542 7
18 2540 3
19 2539 2
20 2538 3
21 2536 1
22 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
2 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
3 รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
4 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้ยาที่เหมาะสมในประเทศไทย : รายงานสรุป
5 รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
6 วิจัย แผนนวดจารึกวัดโพธิ์
7 ความแตกฉานทางสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2556
8 วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส
9 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
10 R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง
11 ความไม่เป็นธรรมระหว่างคนเมืองกับคนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
12 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
15 สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
16 อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
17 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
18 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
19 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
20 คำกล่าวเปิดการประชุมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
21 มุมมองและทิศทางของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ
22 รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
23 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
24 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
25 รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) :องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
26 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
27 รายงานผล กรณีศึกษา 16 พื้นที่ โครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
28 รายงานผลการศึกษาระดับจังหวัด โครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
29 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
30 R2R สาธารณสุขท้องถิ่น
31 ธรรมาภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
32 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
33 รูปถ่ายประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
34 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
35 เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ : ภาวะวิกฤตต่อสุขภาพคนไทย
36 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
37 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
38 มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
39 สรุปการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
40 มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย
41 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ
42 19 แนวทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน : ข้อเสนอจากรายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงทศวรรษแรก (2544-2553)
43 คำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในประเทศไทย
44 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
45 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
47 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
48 รายงานประจำปี 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) :องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
49 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
50 ทิศทางและแนวโน้มการปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
51 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
52 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
53 ขับเคลื่อน รพ.สต. สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วย R2R Approach
54 รูปถ่ายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 “เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ” วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
55 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
56 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
57 ผลการช่วงชิงพื้นที่ข่าวในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับ “กลูโคซามีน” และภาพสะท้อนกระบวนการผลักดันนโยบายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
58 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
59 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
60 นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554
61 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
62 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
63 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
64 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
65 รายงานประจำปี 2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2553
66 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
67 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
68 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
69 Research Utilization in Health System
70 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
71 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
72 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
73 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี 2554-2558 : การจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
74 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
75 ประสบการณ์ต่างประเทศและทางเลือกสู่อนาคตของระบบชดเชยความเสียหายจากบริการทางการแพทย์
76 การชดเชยความเสียหายจากบริการสาธารณสุข บทเรียนจากประเทศสวีเดน
77 รายงานประจำปี 2552 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
78 ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
79 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
80 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
81 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
82 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
83 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
84 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
85 แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
86 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
87 ประสบการณ์การสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
88 สวรส. กับงาน R2R
89 อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ
90 Evidence-informed policy-making
91 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
92 ภาพถ่ายงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2
93 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
94 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
95 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
96 เครือข่ายวิจัยระบบยา
97 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
98 สรุปสาระสำคัญ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน
99 สรุปสาระสำคัญ งานวิจัยเพื่อสุภาพชุมชน : สะท้อนคิดและวิเคราะห์กระบวนการ
100 สรุปสาระสำคัญ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ
101 สรุปสาระสำคัญ นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน
102 สรุปสาระสำคัญ การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ
103 สรุปสาระสำคัญ ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพชุมชน
104 สรุปสาระสำคัญ IT/ICT ในการสร้างสุขภาพชุมชน
105 สรุปสาระสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน
106 สรุปสาระสำคัญ วันพรุ่งนี้กับการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ
107 สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?
108 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
109 สรุปสาระสำคัญ การสร้างทีมสหวิชาชีพเพื่อบริการสุขภาพชุมชน
110 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
111 สรุปสาระสำคัญ : ประสบการณ์การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น
112 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
113 สรุปสาระสำคัญ ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน : Witness seminar
114 สรุปสาระสำคัญ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
115 สรุปสาระสำคัญ ลดการดื่มสุราและสร้างสุขภาวะชุมชน
116 สรุปสาระสำคัญ พลังเครือข่ายอาสาสมัครกับสุขภาพเพื่อสังคม
117 สรุปสาระสำคัญ งานสาธารณสุขมูลฐานกับการเสริมพลังชุมชน
118 สรุปสาระสำคัญ วิถีชีวิตที่หลากหลายของเยาวชนกับการป้องกันเอดส์ : เข้าถึงยากหรือไม่เข้าถึง
119 สรุปสาระสำคัญ การจัดการกำลังคนเพื่อระบบสุขภาพชุมชน
120 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
121 สรุปสาระสำคัญ จิตเวชชุมชน : ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการฟื้นชีวิตใหม่
122 กลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัยจากงานประจำในบริบทสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
123 ผู้จัดการงานวิจัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
124 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
125 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
126 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
127 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่2
128 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
129 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่3
130 แนวทางและบทเรียนจากงานประจำสู่งานวิจัย
131 ศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยไทย : กรณีศึกษาการวิจัยระบบสุขภาพ
132 ประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย
133 คุณค่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
134 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
ปี พ.ศ. 2551
135 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
136 สยบงานจำเจ ด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ
137 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
138 Health system research institute Thailand 2008-2010
139 ก้าวต่อไป การวิจัยระบบสุขภาพ
140 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
141 สร้างความรู้จากงานประจำ เริ่มต้นจากความสำเร็จ
142 ศัพท์สับสน : การบำบัดกับการรักษา
143 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
144 การวิจัยสาธารณสุขคืออะไรกันแน่
145 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่
146 แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ)
147 นานาทัศนะและประสบการณ์ บนเส้นทางคุณภาพ
148 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
149 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจระดับพื้นที่ (2)
150 การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา
151 บทบาทของแพทยสภาต่อโรงพยาบาลเอกชน บทสัมภาษณ์ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
152 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
153 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
154 ชุมชนวิชาการ: บทเรียนจากพื้นที่
155 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
156 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
157 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
158 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
159 การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์(กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย)
160 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
161 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
162 นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย
163 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
164 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
165 Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations
166 รายงานประจำปี 2549 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
167 การพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
168 รายงานผลการวิเคราะห์และประมวลภาพรวมแผนงานวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HPP-HIA)ปี2548
169 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
170 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547
171 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
172 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
173 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
174 รายงานประจำปี 2548 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
175 เครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการสร้างเสริมพลังผู้บริโภค
176 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพศึกษากรณีโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านกุดแคน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
177 พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 29 มีนาคม 2548
178 สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
179 รายงานประจำปี 2547 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
180 รายงานการติดตามและประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1
181 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
182 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 4 การบริหารระบบ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
183 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 3 พัฒนาการของระบบบริการ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
184 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกทางการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
185 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 1 การดำเนินงานระดับนโยบาย วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
186 การจัดการงานวิจัยโดยภาคประชาชน
187 ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
188 รายงานประจำปี 2545-2546 : ความรู้เท่าทันคือหนทางในการป้องกันและเสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนับแต่เริ่มต้น
ปี พ.ศ. 2546
189 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
190 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568
191 หยุดสารเคมีเกษตรเพื่อสุขภาพคนไทย
192 คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด
193 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
194 คู่มือกระจกเงาสุขภาพเกษตรกร : แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเกษตรกรและชุมชนการเกษตร
195 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
196 บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : รูปธรรมที่เริ่มต้น
197 เมืองน่าอยู่ : เพื่อสุขภาพสังคม สู่สังคม...สันติภาพ
198 ร่วมสร้างสุขภาพสังคม สู่สังคมแห่งสันติภาพ การประชุมวิชาการหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 4วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545
199 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
200 รายงานประจำปี 2542-2544 : ก้าวเริ่มของการสร้างระบบคือการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
201 มาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
202 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การเจ็บป่วยราคาแพง: ทางออกคืออะไร
203 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2542
204 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
205 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
206 เครื่องมือแพทย์ราคาแพงในประเทศไทย: การกระจายการใช้และการเข้าถึงบริการ
207 เราได้อะไรจากคดีหมอฮาโรลด์ ชิปแมน
ปี พ.ศ. 2543
208 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
209 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
210 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
211 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
212 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
213 รายงานสถาการณ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน ประสบการณ์ต่างประเทศและในประเทศไทย : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
214 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
215 โรงพยาบาลของรัฐในรูปแบบใหม่ : คู่มือสำหรับผู้สนใจ 15 คำถามที่ทุกคนอยากรู้
216 แผนวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) พ.ศ.2542-2544
217 การปฏิรูประบบการจัดหาและการใช้ยาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2541
ปี พ.ศ. 2540
218 ทางเลือกเชิงนโยบายในการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ในสองทศวรรษหน้า
219 การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้า
220 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544
ปี พ.ศ. 2539
221 แผนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และการเงินการคลังสาธารณสุข
222 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพใน สิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2538
223 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และโยกย้ายข้าราชการสาธารณสุข สายบริหารระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุข
224 ระบบยาในประเทศไทย
225 ผลการดำเนินงาน 2536-2537
ปี พ.ศ. 2536
226 แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
227 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535