ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Health Systems Research Institute 79
2 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 30
3 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 29
4 ไม่มีข้อมูล 18
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
6 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 12
7 พรพิศ ศิลขวุธท์ 10
8 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 8
9 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 7
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 7
11 จเร วิชาไทย 7
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 7
13 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 6
14 สายศิริ ด่านวัฒนะ 6
15 วิชช์ เกษมทรัพย์ 5
16 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 5
17 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5
18 ลัดดา ดำริการเลิศ 5
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 5
20 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 5
21 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 5
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 4
23 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 4
24 Natitonal Health Security Office 4
25 Thai Health Promotion Foundation 4
26 อิสระ 4
27 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 4
28 สรชัย จำเนียรดำรงการ 4
29 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
30 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 4
31 ฐิติมา นวชินกุล 4
32 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 4
33 บุญชัย กิจสนาโยธิน 4
34 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 4
35 การประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 3
36 องค์การอนามัยโลก 3
37 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3
38 กระทรวงสาธารณสุข 3
39 สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3
40 วินัย ลีสมิทธิ์ 3
41 สุวรรณา มูเก็ม 3
42 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 3
43 Jaruayporn Srisasalux 3
44 วิพุธ พูลเจริญ 3
45 Mahidol University, Institute of Population and Research 2
46 สมบัติ เหสกุล 2
47 วลัยพร พัชรนฤมล 2
48 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
49 ทิพิชา โปษยานนท์ 2
50 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
51 ประไพพิศ เชาวลิต 2
52 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
53 อรพินท์ มุกดาดิลก 2
54 สมพนธ์ ทัศนิยม 2
55 สุธีรา อาจเจริญ 2
56 มหาวิทยาลัยมหิดล 2
57 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 2
58 สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข 2
59 สมบูรณ์ เทียนทอง 2
60 แพรว เอี่ยมน้อย 2
61 วิจารณ์ พานิช 2
62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 2
63 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
64 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ 2
65 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
66 สถาบันพระบรมราชชนก 2
67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
68 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 2
69 ทัศนีย์ ญาณะ 2
70 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 2
71 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
72 เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 2
73 Chulaporn Limwattananon 2
74 สงครามชัย ลีทองดี 2
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
76 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
77 ธนภร ชัยจิต 2
78 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2
79 จงกล เลิศเธียรดำรง 2
80 ยุวดี คาดการณ์ไกล 2
81 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
82 กมล ไชยสิทธิ์ 2
83 นัยนา หนูนิล 2
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 2
85 Pornpit Silkavute 2
86 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
87 ยศ ตีระวัฒนานนท์ 2
88 สุภาวดี นุชรินทร์ 2
89 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
90 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 2
91 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
92 โอปอล์ ประภาวดี 2
93 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
94 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2
95 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
96 ภูษิต ประคองสาย 2
97 ตรึงตา พูลผลอำนวย 2
98 รุ่งทิพย์ สุขกำเนิด 1
99 Saranya Wanjararat 1
100 เพิ่มพูน นาถมทอง 1
101 Phoemphun Nathomthong 1
102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
103 บัณฑิต ชาญณรงค์ 1
104 World Health Organization 1
105 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
106 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 1
107 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
108 เดชรัต สุขกำเนิด 1
109 สัญชัย สูติพันธ์วิหาร 1
110 คณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ระบบยาของประเทศไทย 1
111 สรัญญา วันจรารัตต์ 1
112 Rugkeart Chirunthorn 1
113 ทิพธิดา ธารสิริโรจน์ 1
114 ปราณี รัตนสุวรรณ 1
115 National Health System Reform Office 1
116 Pornpan Bunayaratpan 1
117 Thida Sodtiyothin 1
118 Thipthida Tarnsiriroj 1
119 ธิดา โสตถิโยธิน 1
120 รักษ์เกียรติ จิรันธร 1
121 นาวิน โสภาภูมิ 1
122 Ministry of Public Health. Health Care Reform Project 1
123 เครือข่ายวิจัยและพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ 1
124 โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 1
125 การประชุมวิชการ "พลังปัญญา" สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" (2547 : กรุงเทพมหานคร) 1
126 อรุณพร อิฐรัตน์ 1
127 สุรชัย ตรงงาม 1
128 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
129 พัฒนาวิไล อินใหม 1
130 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1
131 มูลนิธิชุมชนไท 1
132 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
133 นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ 1
134 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
135 Swansea university 1
136 มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
137 นุชรี ศรีวิโรจน์ 1
138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ 1
139 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
140 David Hughes 1
141 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
142 สมหญิง อุ้มบุญ 1
143 สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 1
144 นภาพร วาณิชย์กุล 1
145 Australia. Deakin University 1
146 ริชาร์ด ออสบอร์น 1
147 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 1
148 Kamol Sukin 1
149 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม, บรรณาธิการ 1
150 เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ 1
151 สุชาต อุดมโสภกิจ 1
152 รอย แบทเทอร์แฮม 1
153 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
154 ชลน่าน ศรีแก้ว 1
155 ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ 1
156 บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง 1
157 THE ROCKEFELLER FOUNDATION 1
158 สายชล คล้อยเอี่ยม 1
159 อำพล จินดาวัฒนะ 1
160 เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม 1
161 สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
162 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
163 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
164 สุวรรณี วังกานต์ 1
165 ศักดา พรึงลำภู 1
166 ชาติชาย มุกสง 1
167 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
168 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
169 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
170 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
171 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 1
172 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
173 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
174 อุบล หลิมสกุล 1
175 วิชัย เอกพลากร 1
176 ปัทมา ศิริเวช 1
177 สถาบันวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
178 สถาบันราชานุกูล 1
179 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะสังคมศาสตร์ 1
180 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 1
181 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
182 ครรชิต สุขนาค 1
183 สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย 1
184 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 1
185 พรรณพิมล วิปุลากร 1
186 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
187 วราภรณ์ เสถียรนพเก้า 1
188 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
189 ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 1
190 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
191 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
192 พฤกษา บุกบุญ 1
193 ลือชัย ศรีเงินยวง 1
194 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
195 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
196 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 1
197 ThaiHealth Global Link Initiative Program 1
198 นฤพงศ์ ภักดี 1
199 Somkiat Wattanasirichaigoon 1
200 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
201 บริษัท ดีไชร์ จำกัด 1
202 ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ 1
203 เทียม อังสาชน 1
204 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
205 กฤติยา ศรีประเสริฐ 1
206 ทัสนีย์ จันทร์น้อย 1
207 สงครามชัย ทองดี 1
208 ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 1
209 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
210 สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 1
211 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 1
212 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
213 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
214 สตางค์ ศุภผล 1
215 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 1
216 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
217 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
218 จ.กำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 1
219 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
220 ธีระ วรธนารัตน์ 1
221 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
222 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
223 สำลี ใจดี 1
224 เชิดชัย สุนทรภาส 1
225 สมพันธ์ เตชะอธิก 1
226 นงพงา มหามิตร 1
227 พิมประภา กิจวิธี 1
228 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
229 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
230 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
231 นักวิชาการอิสระ 1
232 ซัสมิทา แชทเทอร์จี 1
233 ม.มหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
234 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 (อุดรธานี) 1
235 โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 1
236 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งอินเดีย ประเทศอินเดีย 1
237 สำนักวิชาการ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
238 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
239 อภิญญา ตันทวีวงศ์ 1
240 Charay Vichathai 1
241 Pongpisut Jongudomsuk 1
242 สมใจ ประมาณพล 1
243 บัณฑิต ศรไพศาล 1
244 ษากุล สินไชย 1
245 เกษม เวชสุทธานนท์ 1
246 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
247 Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health 1
248 รำไพ แก้ววิเชียร 1
249 กิตติพันธ์ จิระจรัส 1
250 Rampai Kaewvichian 1
251 ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ 1
252 Charay Vichatha 1
253 สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ 1
254 กันยารัตน์ ปนสูงเนิน 1
255 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
256 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1
257 ประภัสสร เสวตรนิสากร 1
258 รัตนา ทรัพย์บำเรอ 1
259 ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ 1
260 ณิชากร ศิริกนกวิไล 1
261 Nitaya Chanruang Mahabhol 1
262 ประพนธ์ อางตระกูล 1
263 ศุภรินทร์ จิรสุขประเสริฐ 1
264 อนันต์ ทองทา 1
265 Praboromarajchanok Insititute 1
266 กนกวรรณ พุ่มพุทรา 1
267 สมชาย เชื้อวัชรินทร์ 1
268 ทิพยวรรณ ธนไพศาล 1
269 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 1
270 Orapin Mookdadilok 1
271 สำนักวิชาการสาธารณณสุข, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
272 Saisiri Danwattana 1
273 Thananan Rattanachotphanit 1
274 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
275 Thitima Nawachinkul 1
276 อารดา สุคนธสิทธิ์ 1
277 มโน มณีฉาย 1
278 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
279 Areewan Cheawchanwattana 1
280 Health Technical office, Office of the Permanent Secretary 1
281 Department of Diseases Control, Ministry of Public Health 1
282 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
283 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
284 พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 1
285 กุลธิดา จันทร์เจริญ 1
286 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
287 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 1
288 ธีรธัช กันตามระ 1
289 อารีรัตน์ ตั้งเลิศไพบูลย์ 1
290 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
291 ทวี ศิริวงศ์ 1
292 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
293 ศุภฑิต สนธินุช 1
294 นิธิภา อุดมสาลี 1
295 วันทนา ปวีณกิตติพร 1
296 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
297 วงเดือน จินดาวัฒนะ 1
298 นาฏพธู สงวนวงศ์ 1
299 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 1
300 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
301 ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1
302 ชลธิป พงศ์สกุล 1
303 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
304 ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย 1
305 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
306 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
307 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
308 หทัยชนก สุมาลี 1
309 Chaisri Supornsilpchai 1
310 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
311 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
312 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 1
313 อารยา ศรีไพโรจน์ 1
314 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
315 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
316 ฉันทนา ผดุงทศ 1
317 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 1
318 ภาสกร อัครเสวี 1
319 สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
320 จิราพร ลิ้มปานานนท์ 1
321 ประพจน์ เภตรากาศ 1
322 Health Technical Office, Ministry of Public Health 1
323 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
324 รัชนี จันทร์เกษ 1
325 Auengpha Singtipphun 1
326 สุรัตนา อำนวยผล 1
327 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1
328 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
329 ธนภร ทองศรี 1
330 วรรณพร บุญเรือง 1
331 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
332 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
333 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
334 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
335 รุ่งเรือง กิจผาติ 1
336 ธีรศักดิ์ ชักนำ 1
337 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
338 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
339 บุญชัย สมบูรณ์สุข 1
340 นักวิจัยอิสระ 1
341 ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 1
342 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 1
343 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 1
344 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
345 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 1
346 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 1
347 มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 1
348 จิรบูรณ์ โตสงวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 4
3 2556 18
4 2555 24
5 2554 16
6 2553 13
7 2552 56
8 2551 22
9 2550 10
10 2549 8
11 2548 5
12 2547 9
13 2546 5
14 2545 7
15 2544 7
16 2543 3
17 2542 7
18 2540 3
19 2539 2
20 2538 3
21 2536 1
22 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย
2 HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 : วิจัยลดช่องว่าง ระบบบริการสุขภาพ
3 รายงานประจำปี 2557 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
ปี พ.ศ. 2557
4 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้ยาที่เหมาะสมในประเทศไทย : รายงานสรุป
5 รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) : องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน
6 วิจัย แผนนวดจารึกวัดโพธิ์
7 ความแตกฉานทางสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2556
8 วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส
9 การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
10 R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง
11 ความไม่เป็นธรรมระหว่างคนเมืองกับคนชนบทและผู้ด้อยโอกาส
12 ทิศทางและแนวโน้มของการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ด้านสุขภาพ
13 กลุ่มเปราะบาง (Venerable Groups)คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร
14 สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ
15 สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
16 อิฐก้อนแรก : บทเรียนอนามัยไปท้องถิ่น
17 บทสรุปและข้อเสนอนโยบายสร้างความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพ
18 2 ทศวรรษ : บทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
19 ภาพอนาคตระบบสุขภาพ
20 คำกล่าวเปิดการประชุมนโยบายลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ
21 มุมมองและทิศทางของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ
22 รายงานผลการดำเนินงานปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
23 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
24 สวัสดิการสังคมและการดูแลสุขภาพอย่างไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาการใช้การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดเงินค่าชดเชยในประเทศไทย
25 รายงานประจำปี 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) :องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2555
26 ผลการสังเคราะห์ประเด็นสำคัญความเชื่อมั่นต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2555
27 รายงานผล กรณีศึกษา 16 พื้นที่ โครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
28 รายงานผลการศึกษาระดับจังหวัด โครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพ อสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
29 สรุปสาระสำคัญและข้อเสนอจากที่ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง 21-22 มีนาคม 2555
30 R2R สาธารณสุขท้องถิ่น
31 ธรรมาภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
32 การเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอน
33 รูปถ่ายประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
34 ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ 3
35 เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ : ภาวะวิกฤตต่อสุขภาพคนไทย
36 บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
37 เอกสารสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย
38 มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์
39 สรุปการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
40 มาตรฐาน LOINC กับระบบข้อมูลสุขภาพของไทย
41 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ
42 19 แนวทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน : ข้อเสนอจากรายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในช่วงทศวรรษแรก (2544-2553)
43 คำถามการวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในประเทศไทย
44 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
45 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : การถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46 ระบบและกลไกการเฝ้าระวังเชื่้อดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
47 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
48 รายงานประจำปี 2554 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) :องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
49 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2554
50 ทิศทางและแนวโน้มการปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
51 การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
52 บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
53 ขับเคลื่อน รพ.สต. สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วย R2R Approach
54 รูปถ่ายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 “เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ” วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
55 สรุปการประชุม เรื่อง เครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
56 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
57 ผลการช่วงชิงพื้นที่ข่าวในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับ “กลูโคซามีน” และภาพสะท้อนกระบวนการผลักดันนโยบายปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
58 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
59 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
60 นโยบายพรรคการเมืองด้านสุขภาพ ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนกรกฎาคม 2554
61 ความกันดารของพื้นที่ : หลักเกณฑ์การพิจารณา
62 การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย
63 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ ฉบับที่ 2 (กันยายน 2554) : กระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ปฏิรูปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อเราทุกคน
64 Mind the gap สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ : สวรส. ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด กระจายอำนาจด้านสุขภาพ จากบทเรียนสู่ทางออก
65 รายงานประจำปี 2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2553
66 การสำรวจด้านโภชนาการ การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พศ 2551-2552
67 ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ พ.ศ.2553
68 การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด
69 Research Utilization in Health System
70 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล:ประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
71 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
72 ปลดเงื่อนตาย คลายปมคิด
73 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี 2554-2558 : การจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน
74 ประสบการณ์ต่างแดน ระบบชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
75 ประสบการณ์ต่างประเทศและทางเลือกสู่อนาคตของระบบชดเชยความเสียหายจากบริการทางการแพทย์
76 การชดเชยความเสียหายจากบริการสาธารณสุข บทเรียนจากประเทศสวีเดน
77 รายงานประจำปี 2552 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
78 ก้าวย่างและทางเดิน : สรุปผลการทำงานในระยะที่2 ของแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
79 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่งแห้งคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ
80 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์สำหรับผลิตเอทธานอลในสภาวะอะไบโอติก
81 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
82 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
83 การจัดบริการและต้นทุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
84 ระบบการดูแลระยะยาวและกำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ : ทิศทางประเทศไทย
85 แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
86 สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552
87 ประสบการณ์การสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
88 สวรส. กับงาน R2R
89 อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ
90 Evidence-informed policy-making
91 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
92 ภาพถ่ายงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2
93 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
94 การจัดการความรู้ยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน
95 ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่สี่ของประเทศไทย
96 เครือข่ายวิจัยระบบยา
97 สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R Forum) ครั้งที่ 2
98 สรุปสาระสำคัญ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน
99 สรุปสาระสำคัญ งานวิจัยเพื่อสุภาพชุมชน : สะท้อนคิดและวิเคราะห์กระบวนการ
100 สรุปสาระสำคัญ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ
101 สรุปสาระสำคัญ นวัตกรรม : สร้างสรรค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน
102 สรุปสาระสำคัญ การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ
103 สรุปสาระสำคัญ ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพชุมชน
104 สรุปสาระสำคัญ IT/ICT ในการสร้างสุขภาพชุมชน
105 สรุปสาระสำคัญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน
106 สรุปสาระสำคัญ วันพรุ่งนี้กับการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูงในบริการปฐมภูมิ
107 สรุปสาระสำคัญ โรงพยาบาลตำบล : บทวิเคราะห์สู่ทิศทางอนาคต?
108 สรุปสาระสำคัญ งานดูแลฟื้นฟูผู้พิการในชุมชน : เรื่องเล่าประสบการณ์ในงานปฐมภูมิ
109 สรุปสาระสำคัญ การสร้างทีมสหวิชาชีพเพื่อบริการสุขภาพชุมชน
110 สรุปสาระสำคัญ สถาปัตยกรรมเพื่องานสุขภาพชุมชน : วิธีคิดและการออกแบบ
111 สรุปสาระสำคัญ : ประสบการณ์การใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น
112 สรุปสาระสำคัญ หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการทำงานในระบบบริการปฐมภูมิ
113 สรุปสาระสำคัญ ประวัติศาสตร์สาธารณสุขชุมชน : Witness seminar
114 สรุปสาระสำคัญ ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ
115 สรุปสาระสำคัญ ลดการดื่มสุราและสร้างสุขภาวะชุมชน
116 สรุปสาระสำคัญ พลังเครือข่ายอาสาสมัครกับสุขภาพเพื่อสังคม
117 สรุปสาระสำคัญ งานสาธารณสุขมูลฐานกับการเสริมพลังชุมชน
118 สรุปสาระสำคัญ วิถีชีวิตที่หลากหลายของเยาวชนกับการป้องกันเอดส์ : เข้าถึงยากหรือไม่เข้าถึง
119 สรุปสาระสำคัญ การจัดการกำลังคนเพื่อระบบสุขภาพชุมชน
120 สรุปสาระสำคัญ จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็ก-วัยรุ่น-เยาวชน ในสังคมไทย
121 สรุปสาระสำคัญ จิตเวชชุมชน : ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการฟื้นชีวิตใหม่
122 กลยุทธ์ส่งเสริมงานวิจัยจากงานประจำในบริบทสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
123 ผู้จัดการงานวิจัย : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
124 คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย
125 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในระบบสุขภาพ
126 การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
127 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่2
128 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่1
129 กังหันลม กังหันความคิด สะกิดระบบสุขภาพไทย ฉบับที่3
130 แนวทางและบทเรียนจากงานประจำสู่งานวิจัย
131 ศักยภาพผู้จัดการงานวิจัยไทย : กรณีศึกษาการวิจัยระบบสุขภาพ
132 ประสบการณ์การกระจายอำนาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอนสถานีอนามัย
133 คุณค่าการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
134 รายงานประจำปี 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ตุลาคม 2550-กันยายน 2551)
ปี พ.ศ. 2551
135 การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
136 สยบงานจำเจ ด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ
137 แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553
138 Health system research institute Thailand 2008-2010
139 ก้าวต่อไป การวิจัยระบบสุขภาพ
140 ธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
141 สร้างความรู้จากงานประจำ เริ่มต้นจากความสำเร็จ
142 ศัพท์สับสน : การบำบัดกับการรักษา
143 สรุปบทเรียนการถ่ายโอนสถานีอนามัย ไปองค์การบริหารส่วนตำบลปางหลวง
144 การวิจัยสาธารณสุขคืออะไรกันแน่
145 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่
146 แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรุปย่อสาระสำคัญ)
147 นานาทัศนะและประสบการณ์ บนเส้นทางคุณภาพ
148 การขึ้นภาษีบุหรี่ มาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น
149 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจระดับพื้นที่ (2)
150 การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา
151 บทบาทของแพทยสภาต่อโรงพยาบาลเอกชน บทสัมภาษณ์ นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์
152 Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย
153 การใช้การวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ (3)
154 ชุมชนวิชาการ: บทเรียนจากพื้นที่
155 รายงานประจำปี 2550 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
156 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Quality) และได้มาตรฐาน หรือเพื่อประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (Cost containment) ของระบบบริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
157 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กรณีเกิดการระบาดใหญ่ของประเทศไทย
158 องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย
159 การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์(กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย)
160 สำรวจรอยโรค ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย ฉบับกระเป๋า
161 การสนับสนุนการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้
162 นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย
163 หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ
164 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
165 Diabetes in Thailand : Lessons Learned from Policies of Developed Nations
166 รายงานประจำปี 2549 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
167 การพัฒนาและติดตามประเมินผลระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย
168 รายงานผลการวิเคราะห์และประมวลภาพรวมแผนงานวิจัยนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HPP-HIA)ปี2548
169 การวิจัยและเอกสารสังเคราะห์แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : รวมบทคัดย่อ
170 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ. 2546-2547
171 รวมบทความแผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
172 การประเมินผลแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
173 ประมวลสรุปสถานการณ์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสังคมไทย
174 รายงานประจำปี 2548 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
175 เครือข่ายทางสังคมภาคตะวันออกกับการสร้างเสริมพลังผู้บริโภค
176 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพศึกษากรณีโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำบ้านกุดแคน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
177 พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 29 มีนาคม 2548
178 สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
179 รายงานประจำปี 2547 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2547
180 รายงานการติดตามและประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1
181 ทิศทางการวิจัยของประเทศ
182 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 4 การบริหารระบบ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
183 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 3 พัฒนาการของระบบบริการ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
184 เอกสารวิชาการเพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 2 กลไกทางการเงินการคลังด้านประกันสุขภาพของประเทศ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
185 เอกสารวิชาการ เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการประชุมวิชาการ "พลังปัญญา : สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" : ภาคที่ 1 การดำเนินงานระดับนโยบาย วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
186 การจัดการงานวิจัยโดยภาคประชาชน
187 ถอดบทเรียนการจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
188 รายงานประจำปี 2545-2546 : ความรู้เท่าทันคือหนทางในการป้องกันและเสริมสร้างระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนับแต่เริ่มต้น
ปี พ.ศ. 2546
189 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช : กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
190 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2568
191 หยุดสารเคมีเกษตรเพื่อสุขภาพคนไทย
192 คู่มือการสร้างตารางชีพระดับจังหวัด
193 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
194 คู่มือกระจกเงาสุขภาพเกษตรกร : แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสำหรับเกษตรกรและชุมชนการเกษตร
195 คู่มือชุมชนในการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพ (1)
196 บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : รูปธรรมที่เริ่มต้น
197 เมืองน่าอยู่ : เพื่อสุขภาพสังคม สู่สังคม...สันติภาพ
198 ร่วมสร้างสุขภาพสังคม สู่สังคมแห่งสันติภาพ การประชุมวิชาการหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 4วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545
199 จิตวิญญาณการเกษตร: ผลกระทบกับสุขภาพของมนุษย์และสังคม
200 รายงานประจำปี 2542-2544 : ก้าวเริ่มของการสร้างระบบคือการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
201 มาตรฐานโรงพยาบาล : แนวทางพัฒนาคุณภาพโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
202 ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย การเจ็บป่วยราคาแพง: ทางออกคืออะไร
203 ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัย ในจังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2542
204 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
205 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
206 เครื่องมือแพทย์ราคาแพงในประเทศไทย: การกระจายการใช้และการเข้าถึงบริการ
207 เราได้อะไรจากคดีหมอฮาโรลด์ ชิปแมน
ปี พ.ศ. 2543
208 ผลกระทบบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อโรงพยาบาลภาครัฐ
209 ผู้มีรายได้น้อย กับการเข้าถึงบริการทดแทนไต: วิเคราะห์และข้อเสนอเชิงนโยบาย
210 งบประมาณในการดำเนินงานโรงพยาบาลในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย: 782 บาทต่อคน มาจากไหน?
ปี พ.ศ. 2542
211 หลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่นแปลง สู่การพึ่งพากันเอง วันที่ 18-28 มิถุนายน 2542
212 คู่มือการดำเนินงาน "ที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพ" : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานภาคเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
213 รายงานสถาการณ์การส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน ประสบการณ์ต่างประเทศและในประเทศไทย : โครงการวิจัยเพื่อสร้างพื้นฐานการพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพในที่ทำงานเอกชน: กรณีศึกษาสี่จังหวัดภาคเหนือ
214 ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
215 โรงพยาบาลของรัฐในรูปแบบใหม่ : คู่มือสำหรับผู้สนใจ 15 คำถามที่ทุกคนอยากรู้
216 แผนวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) พ.ศ.2542-2544
217 การปฏิรูประบบการจัดหาและการใช้ยาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2541
ปี พ.ศ. 2540
218 ทางเลือกเชิงนโยบายในการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ ในสองทศวรรษหน้า
219 การคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในสองทศวรรษหน้า
220 แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2540-2544
ปี พ.ศ. 2539
221 แผนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และการเงินการคลังสาธารณสุข
222 การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพใน สิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2538
223 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินผลในการแต่งตั้งเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และโยกย้ายข้าราชการสาธารณสุข สายบริหารระดับ 8-10 และสายวิชาการระดับ 9-10 กระทรวงสาธารณสุข
224 ระบบยาในประเทศไทย
225 ผลการดำเนินงาน 2536-2537
ปี พ.ศ. 2536
226 แผนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2535
227 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535