ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไม่มีข้อมูล 6
2 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
3 ทัศนีย์ ญาณะ 3
4 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
5 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
7 กฤช ลี่ทองอิน 1
8 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
9 วรรณี นิธิยานันท์ 1
10 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
12 ณภากุล โรจนสุภัค 1
13 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
14 เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม 1
15 ดุษณี ดำมี 1
16 นฤมล จันทรเจิด 1
17 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
18 วรลักษณ์ ศรีใย 1
19 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
20 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 1
21 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
22 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1
23 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 1
24 ตรึงตา พูลผลอำนวย 1
25 วิจารณ์ พานิช 1
26 สมบูรณ์ เทียนทอง 1
27 ณัฐกา สงวนวงษ์ 1
28 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 1
29 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
31 คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
32 นภาพร วาณิชย์กุล 1
33 วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 1
34 สมพนธ์ ทัศนิยม 1
35 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 1
37 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2554 6
3 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
2 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
3 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
4 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
5 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
6 การขับเคลื่อนชุมชน :เครื่องมือ และวิธีจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
7 การติดตามประเมินผลนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
8 สังเคราะห์ประสบการณ์ ความรู้ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาระบบดูแลประชากร โดยหน่วยบริการปฐมภูมิ
9 เคล็ดลับสำหรับคุณเอื้อ : การส่งเสริม R2R ในหน่วยงาน
10 สังเคราะห์ปัญญาเพื่อพัฒนา R2R ปี 2554
11 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 : จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ
ปี พ.ศ. 2551
12 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร